Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Допълнителна информация

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЯСНЕНИЯ

По Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти (Наредбата)

ПРАВОИМАЩИ ЛИЦА:

  1. Правоимащи по Наредбата са само тези лица, чийто имоти са отнети с влязло в сила съдебно решение по чл. 7 от ЗВСОНИ и са възстановени на бившите собственици. Като обезщетение за отнетия имот, правоимащите лица следва да са получили жилищни компенсаторни записи от съответния областен управител по местонахождение на отнетия им имот.
  2. Преди да поискат изплащане на жилищните компенсаторни записи, лицата следва да са поискали да закупят жилище от жилищния фонд на държавата и общините и в тримесечен срок от молбата искането им не е било удовлетворено (да не са закупили жилище).
  3. Изплащат се жилищни компенсаторни записи единствено на титулярите на записите - лица, на чието име те са издадени или на техните наследници.

По реда на Наредбата НЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ жилищни компенсаторни записи и компенсаторните записи :

- придобити чрез правна сделка;

- получени в резултат на преобразуване на спестовни числа /лихвоточки/ по реда на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове;

- получени като обезщетение за отчуждени жилищни имоти, собствеността върху които не е и не може да бъде възстановена /чл. 5, ал.2 от ЗОСОИ/;

- получени като обезщетение по ЗОСОИ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Искане по образец, точно и цялостно попълнено, в т.ч. посочена от правоимащото лице банкова сметка, по която да бъде преведена левовата равностойност на жилищните компенсаторни записи.

Към искането се прилагат:

  1. официално заверен препис от влязлото в сила съдебно решение по чл. 7 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти. Решението следва да съдържа отметка (вписване) за датата, на която е влязло в сила. Преписът може да бъде заверен от нотариус или от съда, издал решението;
  2. официално заверени преписи от решението за признаване на правото за обезщетяване с жилищни компенсаторни записи и от решението, с което е определен размерът на обезщетението. Тези документи се издадават или от:

а/ областния управител по местонахождението на отнетия имот и преписите следва да бъдат заверени от съответния областен управител;

б/ съответният съд, постановил решение за обезщетяване по ЗОСОИ или решение за приемане на изготвена от вещо лице оценка, относно определяне размера на обезщетението.

  1. удостоверение, издадено по образец от Централния депозитар, съдържащо данни за актуалната наличност по партидата на заявителя, нейния произход, наличието или липсата на обезпечение, както и за блокирането й в полза на Министерството на финансите. Това удостоверение се подава в оригинал. Правоимащите лица следва да подадат заявление за издаване на Удостоверение до Централния депозитар, чрез Инвестиционен посредник - член на Централния депозитар, изпълняващ функциите на Регистрационен агент. В случай, че наследници заявяват издаването на Удостоверението, те представят и валидно удостоверение за наследници. Ако един от няколко наследника подава заявлението, същият представя и пълномощно. С подаването на заявлението-образец, правоимащото лице нарежда блокирането на жилищните компенсаторни записи в полза на Министерството на финансите - след изплащане на левовата равностойност записите се зануляват, а при отказ за изплащане - наличността по партидата на лицето се деблокира след уведомяване на Централния депозитар от Министерството на финансите;

Готовите удостоверения правоимащите лица получават от съответния Инвестиционен посредник.

  1. декларация и документи, удостоверяващи отказа на държавата и общините за удовлетворяване на искането за закупуване на жилище от държавния или общинския жилищен фонд в срока по чл. 7, ал. 3 ЗВСОНИ.

Примерна декларация:

„Подписаният .............................................. от гр./с. ......................., ЕГН ..................., с ЛК/ЛП сер. ...... № .........................., изд. на .............................. г. от ................................................................

                                                ДЕКЛАРИРАМ, че

На ........................ г. съм направил писмено искане до областния управител на област ........ / община ................................... за закупуване на държавно/общинско жилище. В тримесечния срок по чл. 7, ал. 3 от ЗВСОНИ искането ми не е удовлетворено. Получил съм отказ с писмо № ................... на ...................

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата ........................                                                  ДЕКЛАРАТОР: ..........................

                                                                                                           (подпис)"

Достоверността на декларацията се проверява служебно.

За подаване на искането пред Министерството на финансите НЕ СЕ ДЪЛЖИ държавна такса. Производството по исканията за изплащане на жилищни компенсаторни записи е БЕЗПЛАТНО.

Служителите в Министерството на финансите не приемат граждани и не дават консултации по Наредбата. Изпълнението на наредбата е възложено на назначена от министъра на финансите Комисия, която разглежда депозираните писмени искания.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация