Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Субсидии и компенсации в автомобилния транспорт

Разпределение на средствата по общини и залагане на лимити чрез СЕБРА

„В изпълнение на Постановление № 31 на Министерския съвет от 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. и Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите /Приета с ПМС № 163 от 29.03.2015 г., обн., ДВ, бр. 51 от 7.07.2015 г., изм., бр. 53 от 4.07.2017 г., доп., бр. 83 от 25.09.2020 г., в сила от 25.09.2020 г., изм. и доп., бр. 18 от 4.03.2022 г./, министърът на транспорта и съобщенията, министърът на образованието и науката и ръководителите на ведомствата, чиито служители ползват право на безплатно пътуване в изпълнение разпоредбите на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Закона за съдебната власт, Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, извършват разпределения на средствата за субсидии и компенсации за обществени пътнически превози по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт. На база на изготвените разпределения, министърът на финансите предоставя тримесечно средствата от централния бюджет на общините чрез системата за електронни бюджетни разплащания. Информация за предоставените средства е достъпна в електронен формат на страницата по-долу.

Съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета и Съобщение на Комисията относно тълкувателни насоки по отношение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт (2014/C 92/01), с цел създаване на възможност за контрол и оценка на работата, качеството и финансирането на обществения автомобилен транспорт, компетентните органи публикуват информация относно задълженията за извършване на обществени услуги, за които отговарят, подбраните оператори на обществени услуги, както и компенсационните плащания и естеството и обема на всички изключителни права, предоставени на тези оператори.“

Списъци за разпределение на средствата за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и за компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания по автомобилния транспорт:

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация