Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Въпроси и отговори

  • Въпрос:

Превозвач, който извършва както вътрешноградски превози, подлежащи на субсидиране, така и и междуселищни превози, за които не се предоставят субсидии по реда на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата), трябва ли в справката за финансовите резултати от извършването на вътрешноградски превози - приложение № 3 от Наредбата, да посочи получените компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания за определени категории пътници по междуселищния транспорт?

Отговор:

Посочената справка е за отчитане на финансови резултати от субсидирани превози - вътрешноградски превози и/или междуселищни превози в слабонаселени планински и други райони за периода, за който се изчислява размерът на полагащата се субсидия. Това означава, че нетният финансов ефект, съответно полагащата се субсидия, от извършването на вътрешноградски превози се определя като резултат от разходите, извършени във връзка със задължението за извършване на тази услуга, намалени с всякакви положителни финансови резултати, реализирани в рамките на мрежата, експлоатирана съгласно въпросното задължение за извършване на услугата, намалени с тарифните приходи (компенсациите за безплатни и по намалени цени превози по вътрешноградския транспорт) или всякакви други постъпления, реализирани при изпълнение на въпросното задължение за извършване на обществена услуга, увеличени с разумна печалба, ако такава е предвидена в договора между общината и превозвача. Т.е. при изчисляването на нетния финансов ефект от извършването на услугата - вътрешноградския превози, не следва да се включват разходи, приходи и всякакви други постъпления, включително компенсации за безплатни и по намалени цени превози, реализирани във връзка с извършването на междуселищни превози.

В случай, обаче, че превозвачът е издал абонаментни карти, с които определени групи правоимащи (напр. ветерани от воините, военноинвалиди и военнопострадали) пътуват безплатно или по намалени цени както по вътрешноградския, така и по междуселищния транспорт, при изчисляването на нетния финансов ефект от извършването на вътрешноградски пътнически превози следва да се включи и съответната част от получените компенсации за тези абонаментни карти, съответстваща на извършените превози по вътрешноградския транспорт.

При условие че оператор осъществява други дейности извън дейността по предоставяне на субсидирани превозни услуги, при определянето на нетния финансов ефект от субсидираната дейност в разходите се включва и съответната част от непреките разходи, определена като общият размер на непреките разходи се умножи по съотношението между приходите, реализирани съгласно въпросните задължения за извършване на обществени услуги, и всички приходи на превозвача, представени в Отчета за приходите и разходите или в Отчета за всеобхватния доход. В непреките разходи не се включват разходите, свързани с допълнителни възнаграждения на административно-управленския персонал, финансовите разходи и разходите от липси на материални запаси, дарения, преоценки и обезценки на активи и провизии.

  • Въпрос:

Ако в справката за финансови резултати - приложение № 3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата), превозвач реализира положителен финансов резултат /печалба/, следва ли да участва в разпределението на субсидията за месеца?

Отговор:

Съгласно Наредбата нетният финансов ефект се компенсира само когато общо приходите от дейността по предоставяне на субсидирани превозни услуги не надвишават общо разходите за дейността по предоставяне на субсидирани превозни услуги за отчетения период. Това означава, че ако реализираните приходи от изпълнението на субсидираната услуга за отчетния период покриват направените за периода разходи за извършване на същата услуга, но реализираната печалба е по-малка от разумната печалба, в случай че такава е предвидена в сключения договор между превозвача и общината, превозвачът не търпи финансови загуби от изпълнението на поетото задължение, които да бъдат компенсирани, но има право на финансиране до размера на разумната печалба, определен в съответствие с условията на Наредбата и договора, като се следи за избягването на свръхкомпенсиране.

  • Въпрос:

Има ли правно основание община да преразпределя предоставените от държавния бюджет средства за компенсиране превоза на деца до 7 навършени години и от 7 до 10 навършени години между отделните видове транспорт - вътрешноградски и междуселищен като приложи разпоредбите на чл. 34, ал. 2 от Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници или следва стриктно да спазва указания рег. № 10-03-106/12.07.2012 г., подписани от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от министъра на финансите?

Отговор:
От 2013 г. средствата за компенсиране на намалените цени за превоз на деца от 7 до 10 навършени години по междуселищния автомобилен транспорт се предоставят заедно с тези за деца до 7 навършени години. Във връзка с тази промяна, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" е изпратила до общините писмо изх. № 07-00-277/17.06.2013 г., в което се посочва, че общините биха могли да разделят определените общо средства за компенсиране на пътуванията по вътрешноградския и междуселищния транспорт за децата до 7 навършени години и децата от 7 до 10 навършени години съгласно методологията, описана в раздел II от указания рег. № 10-03-106/12.07.2012 г. Тези пояснения имат препоръчителен характер и при необходимост, в случай на недостиг на средства за едната група и излишък за другата, общината би могла да измени процентното съотношение в разпределението на средствата за вътрешноградския и междуселищния транспорт.

  • Въпрос:

Начислява ли си данък добавена стойност върху средствата за субсидии и компенсации по реда на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата) (Приета с ПМС No 163 от 29.06.2015 г., обн., ДВ, бр. 51 от 7.07.2015 г., изм., ДВ, бр. 53 от 4.07.2017 г., изм., ДВ, бр. 83 от 25.09.2020 г.)?

Отговор:

С Наредбата се определят условията и редът за предоставяне на предвидените в централния бюджет средства за компенсиране и субсидиране на превозвачите, изпълняващи задължения за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози и за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабонаселени планински и други райони в страната.

Съгласно чл. 3 от Наредбата средствата се предоставят под формата на целеви трансфери от централния бюджет, като кметовете на общините предоставят средствата по Наредбата на превозвачите, които спазват нормативно установения ред и правилата за извършване на обществен превоз на пътници, предвидени в Закона за автомобилните превози и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Условията и редът за компенсиране на превозвачите, извършващи безплатни и по намалени цени пътнически обществен транспорт, са в част трета на Наредбата.

В чл. 19 от Наредбата е посочено, че превозвачите се компенсират за извършените безплатни и по намалени цени превози на лицата, изброени в точки от 1 до 9.

Съгласно чл. 26 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) данъчна основа на доставка по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена. Данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Данъчната основа се увеличава с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката на основание чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС. В тази връзка, следва да се има предвид, че съгласно дефиницията на понятието „субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка“, дадена в § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на ЗДДС са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:

а) покриване на загуби;

б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.

В тази връзка, по отношение на данъчното третиране по ЗДДС на предоставените средства от държавния бюджет за компенсиране и субсидиране на превозвачите, изпълняващи задължения за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози, следва да се прецени, дали тези средства представляват насрещно плащане за доставка, включително финансиране, чието отпускане е обвързано с цената на предоставяни стоки и/или услуги, или е налице финансиране с цел покриване на загуби или разходи.

  1. По отношение на облагането с ДДС при извършването на услуга по превоз на пътници, за която са предоставени средства/компенсации за обществен превоз на пътници със специални ценови облекчения по чл. 19, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 9 от Наредбата:

Съгласно чл. 19, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 9 от Наредбата превозвачът, в случая търговското дружество, се компенсира със средства/компенсации от централния бюджет за извършените от него безплатни и по намалени цени превози на посочените в цитирания член лица. Тази компенсация представлява доплащане или пълно заплащане на цената на предоставената услуга по превоз на пътници. Следователно по отношение на предоставените средства е приложима разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС и превозвачът следва да увеличи данъчната основа на облагаемата доставка обществен превоз на пътници с предоставени средства/компенсации по Наредбата, тъй като са пряко обвързани с цената на предоставяната услуга. На основание чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) субсидиите/финансиранията се приемат за усвоени, когато възникнат условията, необходими за признаването им като приход съгласно Закона за счетоводството (ЗСч) и приложимите счетоводни стандарти.

Предвид, че между Общината и транспортното дружество липсва доставка, за получените от транспортното дружество средства за компенсиране същото не следва да издава фактура по чл. 113 от ЗДДС, а първичен счетоводен документ, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от ЗСч. При усвояване на субсидията (компенсацията) транспортното дружество следва да начисли данъка с издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона на основание чл. 81, ал. 1, т. 6 от ППЗДДС.

  1. По отношение на облагането с ДДС при извършването на услуга по превоз на пътници, за която са предоставени средства/компенсации за обществен превоз на пътници със специални ценови облекчения по чл. 19, т. 8 от Наредбата:

Съгласно чл. 19, т. 8 от Наредбата за децата в задължителна предучилищна възраст и учениците от I – XII клас включително се осигурява безплатен транспорт до детска градина или училище в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община, и на учениците, които се обучават за придобиване на квалификация по професия в съответствие с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование. В чл. 20 от Наредбата във връзка с чл. 19, т. 8 от Наредбата е посочено, че превозът на децата и учениците се организира от общината или от училището, чрез сключване на договор за специализиран превоз с автомобилен транспорт; превоз по автобусни линии по утвърдена транспортна схема; железопътен транспорт с пътнически влак II класа; превоз за собствена сметка или таксиметров превоз. Специализираните превози с автомобилен транспорт се възлагат с договор при спазване на реда на възлагане на обществени поръчки или концесии при спазване изискванията на Закона за автомобилните превози и другите относими нормативни актове. Превозите по автобусни линии по утвърдена транспортна схема се уреждат с договор за възлагане на обществен превоз, сключен по реда на Регламент № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ, L 315, 03/12/2007, стр. 1 – 13). Организирането на превозите за собствена сметка се извършва въз основа на заповед на кмета на общината, съответно на директора на училището или на детската градина, на които е делегирано такова право. Превозът на децата и учениците, осигурен с таксиметров автомобил, се извършва съгласно сключен договор с регистрирани превозвачи.

Предвид горното, са възможни следните хипотези:

2.1. Когато превозът е организиран чрез специализиран превоз с автомобилен транспорт и с таксиметров превоз. С оглед преценката относно това, дали изплащаните средства от общината представляват насрещно плащане за доставка (дали се касае за възнаграждение, платено за предоставена услуга) или е налице финансиране с цел покриване на разходи следва да се има предвид и практиката на Съда на Европейския съюз. Според постановеното в решение по дело C-520/14, т. 24 „…..доставката на услуги е извършена „възмездно“ по смисъла на член 2, параграф 1, буква в) от Директивата за ДДС и следователно е облагаема само ако между доставчика и получателя съществува правоотношение, в рамките на което се правят насрещни престации, като полученото от доставчика възнаграждение представлява действителната равностойност на услугата, предоставена на получателя (вж. по-специално решения от 3 март 1994 г., Tolsma, C 16/93, EU:C:1994:80, т. 14, от 5 юни 1997 г., SDC, C 2/95, EU:C:1997:278, т. 45 и от 26 юни 2003 г., MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, C 305/01, EU:C:2003:377, т. 47). Обстоятелството, че тази икономическа дейност се извършва на цена над или под себестойността, обаче е ирелевантно с оглед на квалификацията на дадена сделка като „възмездна“. Всъщност това понятие предполага единствено наличие на пряка връзка между доставката на стоки или услуги и реално получена от данъчнозадълженото лице насрещна престация (т. 26 от решение С-520/14 и решения от 8 март 1988 г., Apple and Pear Development Council, 102/86, EU:C:1988:120, т. 12 и от 20 януари 2005 г., Hotel Scandic Gåsabäck, C 412/03, EU:C:2005:47, т. 22).

В т. 35 от цитираното решение е посочено още „…От друга страна, следва да се отбележи, че условията на предоставяне на разглежданата в главното производство услуга са различни от тези, при които обичайно се извършва дейността по превоз на пътници, тъй като община Борселе, както посочва генералният адвокат в точка 64 от заключението си, не предлага услуги на общия пазар на превоза на пътници, а е по-скоро ползвател и краен потребител на превозната услуга, която закупува от транспортни предприятия, с които е сключила договори, и която предоставя на разположение на родителите на ученици в рамките на своята дейност по предоставяне на обществени услуги.“.

Предвид посоченото, при извършването на специализиран превоз с автомобилен транспорт или таксиметров превоз е налице облагаема доставка на услуга между общината, съответно училището или детската градина и извършващото превоза дружество, когато възлагането на превоза се извършва въз основа на договор при спазване на реда на възлагане на обществени поръчки или концесии, или на основание сключен договор с регистрирани превозвачи между кмета на общината, съответно на директора на училището или на детската градина и извършващото специализиран превоз с автомобилен транспорт или таксиметров превоз дружество, а не между дружество и лицата посочени в чл. 19, т. 8 от Наредбата.

За доставката между дружеството, извършващо превоз и общината се прилага разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, като за документирането ѝ дружество следва да издаде фактура по реда на чл. 113 от ЗДДС.

2.2. Когато компенсацията на осигурения безплатен превоз по автобусни линии по утвърдена транспортна схема или с железопътен транспорт с пътнически влак II класа е съобразена изцяло с цената на превозния документ (билета). В този случай е налице доплащане до цена съгласно § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС, с което доплащане съгласно чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС се увеличава данъчната основа на доставка (виж т. 1 по-горе). В конкретния случай е възможно с компенсацията да се заплаща цялата цена на билета. Ако компенсацията е определена на база различна от цената на превозния документ (билета) се прилага данъчното третиране посочено към т. 2.1.

2.3. Когато превозът на пътници е за собствена сметка. В този случай съгласно чл. 2 от Наредба № Н- 8 от 27 юни 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка, „превоз на пътници и товари за собствена сметка“ е превоз на пътници без заплащане и формиране на печалба с нетърговска или нестопанска цел, предназначен единствено за собствена дейност или произтичащ от собствена дейност, извършван със собствени или наети без водач пътни превозни средства, управлявани от водачи, назначени по трудов договор с лицето, за чиято сметка се извършва превозът, когато този превоз не е основна дейност за него. Предвид това осигуряването на превоз за собствена сметка по чл. 20 от Наредбата, въз основа на заповед на кмета на общината, съответно на директора на училището или на детската градина, на които е делегирано такова право не представлява доставка на услуга по смисъла на ЗДДС. Следователно, изплащането на компенсацията по бюджета на общините, училищата или на детските градини съгласно § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС не е финансиране, пряко свързано с доставка, а е финансиране на разходи.

Съгласно § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на ЗДДС не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за покриване на загуби и финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи. Предвид това когато, отпуснатите средства са предназначени единствено за покриване на разходи или на загуба и не са обвързани с цената на билетите, т.е. с транспортната услуга към трети лица, разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС не намира приложение и не е налице основание за увеличаване на данъчната основа с предоставената субсидия.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация