Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Въпроси и отговори

  • Въпрос:

Превозвач, който извършва както вътрешноградски превози, подлежащи на субсидиране, така и и междуселищни превози, за които не се предоставят субсидии по реда на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата), трябва ли в справката за финансовите резултати от извършването на вътрешноградски превози - приложение № 3 от Наредбата, да посочи получените компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания за определени категории пътници по междуселищния транспорт?

Отговор:

Посочената справка е за отчитане на финансови резултати от субсидирани превози - вътрешноградски превози и/или междуселищни превози в слабонаселени планински и други райони за периода, за който се изчислява размерът на полагащата се субсидия. Това означава, че нетният финансов ефект, съответно полагащата се субсидия, от извършването на вътрешноградски превози се определя като резултат от разходите, извършени във връзка със задължението за извършване на тази услуга, намалени с всякакви положителни финансови резултати, реализирани в рамките на мрежата, експлоатирана съгласно въпросното задължение за извършване на услугата, намалени с тарифните приходи (компенсациите за безплатни и по намалени цени превози по вътрешноградския транспорт) или всякакви други постъпления, реализирани при изпълнение на въпросното задължение за извършване на обществена услуга, увеличени с разумна печалба, ако такава е предвидена в договора между общината и превозвача. Т.е. при изчисляването на нетния финансов ефект от извършването на услугата - вътрешноградския превози, не следва да се включват разходи, приходи и всякакви други постъпления, включително компенсации за безплатни и по намалени цени превози, реализирани във връзка с извършването на междуселищни превози.

В случай, обаче, че превозвачът е издал абонаментни карти, с които определени групи правоимащи (напр. ветерани от воините, военноинвалиди и военнопострадали) пътуват безплатно или по намалени цени както по вътрешноградския, така и по междуселищния транспорт, при изчисляването на нетния финансов ефект от извършването на вътрешноградски пътнически превози следва да се включи и съответната част от получените компенсации за тези абонаментни карти, съответстваща на извършените превози по вътрешноградския транспорт.

При условие че оператор осъществява други дейности извън дейността по предоставяне на субсидирани превозни услуги, при определянето на нетния финансов ефект от субсидираната дейност в разходите се включва и съответната част от непреките разходи, определена като общият размер на непреките разходи се умножи по съотношението между приходите, реализирани съгласно въпросните задължения за извършване на обществени услуги, и всички приходи на превозвача, представени в Отчета за приходите и разходите или в Отчета за всеобхватния доход. В непреките разходи не се включват разходите, свързани с допълнителни възнаграждения на административно-управленския персонал, финансовите разходи и разходите от липси на материални запаси, дарения, преоценки и обезценки на активи и провизии.

  • Въпрос:

Ако в справката за финансови резултати - приложение № 3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата), превозвач реализира положителен финансов резултат /печалба/, следва ли да участва в разпределението на субсидията за месеца?

Отговор:

Съгласно Наредбата нетният финансов ефект се компенсира само когато общо приходите от дейността по предоставяне на субсидирани превозни услуги не надвишават общо разходите за дейността по предоставяне на субсидирани превозни услуги за отчетения период. Това означава, че ако реализираните приходи от изпълнението на субсидираната услуга за отчетния период покриват направените за периода разходи за извършване на същата услуга, но реализираната печалба е по-малка от разумната печалба, в случай че такава е предвидена в сключения договор между превозвача и общината, превозвачът не търпи финансови загуби от изпълнението на поетото задължение, които да бъдат компенсирани, но има право на финансиране до размера на разумната печалба, определен в съответствие с условията на Наредбата и договора, като се следи за избягването на свръхкомпенсиране.

  • Въпрос:

Има ли правно основание община да преразпределя предоставените от държавния бюджет средства за компенсиране превоза на деца до 7 навършени години и от 7 до 10 навършени години между отделните видове транспорт - вътрешноградски и междуселищен като приложи разпоредбите на чл. 34, ал. 2 от Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници или следва стриктно да спазва указания рег. № 10-03-106/12.07.2012 г., подписани от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от министъра на финансите?

Отговор:
От 2013 г. средствата за компенсиране на намалените цени за превоз на деца от 7 до 10 навършени години по междуселищния автомобилен транспорт се предоставят заедно с тези за деца до 7 навършени години. Във връзка с тази промяна, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" е изпратила до общините писмо изх. № 07-00-277/17.06.2013 г., в което се посочва, че общините биха могли да разделят определените общо средства за компенсиране на пътуванията по вътрешноградския и междуселищния транспорт за децата до 7 навършени години и децата от 7 до 10 навършени години съгласно методологията, описана в раздел II от указания рег. № 10-03-106/12.07.2012 г. Тези пояснения имат препоръчителен характер и при необходимост, в случай на недостиг на средства за едната група и излишък за другата, общината би могла да измени процентното съотношение в разпределението на средствата за вътрешноградския и междуселищния транспорт.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация