Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Финанси на общините

Дирекция „Финанси на общините" извършва дейностите по съставяне, изпълнение и приключване на консолидираната фискална програма в частта за общините.

След стартирането на процеса на финансова децентрализация през 2003 г., дейностите по организирането и предоставянето на публични услуги, финансирани чрез бюджетите на общините бяха разделени на делегирани от държавата и местни дейности. Финансирането на делегираните от държавата дейности във функциите: „Общи държавни служби", „Отбрана и сигурност", „Образование", „Здравеопазване", „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", „Почивно дело, култура, религиозни дейности" и „Икономически дейности и услуги" се извършва на базата на стандарти.

Дирекция „Финанси на общините" обработва, поддържа и анализира информацията от средносрочните бюджетни прогнози, бюджетите на общините, ежемесечните и тримесечните отчети за изпълнение на бюджетите на общините, информацията за сметките за средства от ЕС, просрочените задължения и дълга на общините. Дирекцията събира и обработва информация по капиталовите разходи на общините.

Дирекцията извършва корекции на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет в изпълнение на нормативни актове.

Дирекцията участва в разработването на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности, подготвя проекти на нормативни актове, касаещи бюджетния процес в общините и взаимоотношенията им с централния бюджет. Подпомага методологически общините по отношение законосъобразността на извършваните разходи.

Координира работата по съставянето, изпълнението и приключването на общинските бюджети и дейностите по разработването на стратегии, програми и проекти на нормативни актове в областта на местните финанси. Разработва механизмите за разпределение на изравнителната субсидия и на целевата субсидия за капиталови разходи на общините, както и на трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища. Изготвя отговори и становища относно прилагането на нормативната уредба, свързана с финансиране на делегираните от държавата и на местните дейности.

В изпълнение на Закона за публичните финанси, координира и организира провеждането на консултации с Националното сдружение на общините в Република България.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация