Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Въпрос: Какво е счетоводното отчитане на ваучерите за гориво при земеделските производители?

Отговор:

            Получените ваучери следва да се заприходят при земеделския производител като „Други парични средства", като за по-голяма яснота може да се открие аналитична подсметка „Ваучери за гориво". По смисъла на Международен счетоводен стандарт 20 (МСС 20) „Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата и оповестяване на държавна помощ" и Счетоводен стандарт № 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ, ваучерите за гориво са правителствено дарение, поради което същите се отразяват в счетоводството   по  сметка „Финансиране".

Земеделските производители, които изготвят и представят финансовите си отчети на база Международни стандарти за финансово отчитане, отразяват приходите от финансиране по реда на МСС 20 и §§ Б63-Б73 от МСС 41 „Земеделие".

Земеделските производители, които изготвят и представят финансовите си отчети на база Национални счетоводни стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия отразяват приходите от финансиране по реда на СС 20 и т. 4.2 от СС 41 - Селско стопанство, като се дебитира сметка „Финансиране" и се кредитира сметка „Приходи от финансиране".

Закупеното гориво, независимо от това, дали е закупено от бензиностанция, данъчен склад или друг доставчик на горива, се отчита по стандартният начин за отчитане на закупени материали - по сметка „Материали", към която също може да се открие аналитична подсметка „Газьол". Дължимата сума за закупения газьол се отчита по сметка „Доставчици".

За отчитане на плащането на закупения газьол, сметка „Доставчици" се закрива частично със сумата, която се заплаща с пари и частично със стойността на ваучера, с който е платен  закупения газьол.

Пример:

           1. Регистриран земеделски производител е получил 4 бр. ваучери с номинална стойност всеки 2 200 лв. или общо на стойност 8 800 лв.

За получените ваучери се съставя следната счетоводна статия:

Дебит сметка „Други парични средства"         8 800 лв.

               Кредит сметка „Финансиране"        8 800 лв.

           2. Производителят купува 2 тона газьол (2000 л) на стойност 5 184 лв. За покупката получава фактура. Ако няма друга възможност, продавача на ръка следва да опише във фактурата серийният номер на ваучера, с който се закупува газьола и да удостовери верността на записа с подпис и печат.

За закупеният газьол се съставя следната счетоводна статия:

Дебит сметка „Материали"

Подсметка „Газьол"     2000 л                                  4 320 лв.

Дебит сметка „Начислен ДДС за покупки"                    864 лв.

           Кредит сметка „Доставчици"                        5 184 лв.

           3. Фактурата, издадена от доставчика, е платена с 2 бр. ваучери на обща стойност

4400 лв. и 784 лв.с пари (сума за плащане по фактура  5184 лв. На продавача са дадени 2 бр. ваучери за 4400 лв., така се получава разлика за доплащане 784 лв.)

За плащането по фактурата се съставя следната счетоводна статия:

Дебит сметка „Доставчици"                                                       5 184 лв.

           Кредит сметка „Други парични средства"                         4 400 лв.

           Кредит сметка „Каса", ако сумата е платена в брой             784 лв.    

Или     Кредит сметка „Банка", ако сумата е платена по банков път   784 лв.

           4. Отчитане на приходи от финансиране.

           Когато правителствено дарение, свързано със живи животни или растения, или придобити от тях полезни продукти (селскостопанска продукция), е предоставено с определени условия (в случая, вид на първичната селскостопанска продукция, която ще бъде произведена; обработваеми площи и отглеждани животни; вид и обем на дейностите, които ще бъдат извършени по производството на първична селскостопанска продукция и годишно потребление на гориво), приход се признава в периода на изпълнение на условията.   

За отчитането на приходи от финансиране се съставя следната  счетоводна статия:

Дебит сметка „Финансиране"                                     4 400 лв.

           Кредит сметка „Приходи от финансиране"        4 400 лв.

           5. Отчитане на изразходваното гориво. Да предположим, че от закупените 2 000 л. газьол, производителят е изразходвал 500 л.

Дебит сметка „Разходи за материали"

Подсметка „Газьол"   500 л                                     1 080 лв.

           Кредит сметка „Материали"                       

           Подсметка „Газьол"   500 л                         1 080 лв.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация