Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Банка за развитие на Съвета на Европа

Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ) е най-старата международна финансова институция в Европа, основана като Фонд за социално развитие към Съвета на Европа. Създадена е с подписването на 16 април 1956 г. на Частично споразумение между страните-членки на Съвета на Европа (СЕ) и е преобразувана в банка на 1 ноември 1999 г. БРСЕ е основана като Банка с изключителна социална насоченост, чиято главна цел е решаването на социалните въпроси на населението, създаването и запазването на работни места, подобряването на условията на живот в селските и слабо развитите региони.

БРСЕ оперира в рамките на СЕ и подкрепя приоритетите му за социално сближаване на хората, насърчаване на правовата държава и зачитане на човешките права. Банката основава дейността си на собствения си капитал и резерви и не получава помощ или субсидия от своите държави-членки. В последните години дейността на БРСЕ е фокусирана в три основни сектора – устойчив и приобщаващ растеж, интегриране на бежанци, разселени лица и мигранти и разработване на мерки за адаптиране и смекчаване на последиците от климатичните промени.

Република България е страна членка на БРСЕ от 28 май 1994 г., като към настоящия момент в Банката членуват 41 от 47-те държави членки на СЕ. Размерът на записания капитал на Република България е 1,141% от капитала на Банката.

Управляващите органи на БРСЕ са Управляващ съвет (УС), Административен съвет (АС) и Одитен съвет (ОС). УС е върховен орган на финансовата институция и се състои от председател, заместник-председател и по един представител от всяка страна-членка на БРСЕ. Представителят на България в УС е постоянният представител в СЕ в Страсбург, номиниран от Министерство на външните работи. Административният съвет се състои от председател и по един представител от всяка страна-членка на БРСЕ. Представителят на България в АС се определя от Министерство на финансите.

БРСЕ предоставя заеми на държавите членки за финансиране на проекти, съответстващи на определен брой секторни, географски, социални и финансови критерии, определени в Учредителния договор на Банката и в Правилата за кредитна дейност на Банката. Като общо правило финансирането от БРСЕ не може да надвишава 50% от общата стойност на проекта. Валутата, в която обичайно Банката отпуска кредити, е евро, но това не изключва възможността за предоставяне на заеми и в друга валута, в зависимост от кредитополучателя и възможностите за набиране на ресурси на капиталовите пазари. Заемите се усвояват на траншове, като броят им се фиксира за всеки отделен проект. Първият транш не може да надвишава 50% от общия размер на кредита. Финансовите условия се определят за всеки отделен транш.

БРСЕ разполагаше със специална доверителна сметка (Selective Trust Account), чиято основна цел е да бъде осигурено субсидиране на лихвения процент за заеми в допустими страни. През 2013 г. е осъществена реформа, като „Специалната доверителна сметка“ е преименувана на „Сметка на специалните дивиденти“ (Special Dividend Account). "Сметката за специални дивиденти" се финансира главно чрез разпределяне на част от одобрените от акционерите годишни резултати на банката и се използва за финансиране на субсидираната част от средствата предоставени за проекти с голямо социално въздействие. Тези безвъзмездни средства могат да бъдат под формата на лихвени субсидии, безвъзмездни средства за техническа помощ, гаранции по заеми или дарения. Целта на реформата е разширяване на обхвата на дейностите, които биха могли да бъдат финансирани от банката като ѝ се даде възможност да подкрепя и допълва операциите по отпускане на заеми по различни и по-разнообразни начини, чрез т. нар. четири специални прозореца за финансиране - инвестиране в социално ориентирани проекти, предоставяне на безвъзмездни средства, подкрепа за най-уязвимите слоеве на населението, борба срещу изменението на климата.

БРСЕ започва своята дейност в България през 1996 г., като е отпуснала заеми за финансиране на проекти, свързани със създаването и запазването на работни места в МСП, опазването на околната среда, здравеопазването и обществената инфраструктура със социална насоченост, както и подпомагане на правителството в усвояването на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Желаещите да кандидатстват за финансиране, могат да се запознаят с дейността на БРСЕ и условията за финансиране на интернет-страницата на Банката на адрес: http://www.coebank.org/

Седалището на БРСЕ е в Париж на адрес:

Council of Europe Development Bank

55, avenue Kleber

75116 Paris, FRANCE

Telephone: +33 (0) 1 47 55 55 00

Fax: +33 (0) 1 47 55 03 38

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация