Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Европейска банка за възстановяване и развитие

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е създадена през 1991 г. с цел да допринесе за икономическия прогрес и да подпомогне прехода към пазарно ориентирани икономики на страните от Централна и Източна Европа, приели да съблюдават принципите на плуралистичната демокрация. Акционери в нея са 71 държави и 2 междудържавни институции - Европейският съюз и Европейската инвестиционна банка. Акционерният капитал на ЕБВР е  30 млрд. евро. Република България участва в капитала на  ЕБВР с 237,11 млн. евро и има 0,79% от правата на глас.

ЕБВР се управлява от Съвет на управителите, в който всеки член на Банката е представен от един управител и един заместник, които са министърът на финансите и/или управителят на централната банка и от Съвет на директорите. Чрез своята дейност ЕБВР подпомага прехода към пазарен  принцип на почти 40 икономики от Централна Европа до Централна Азия, региона на Южното и Източното Средиземноморие, Западния бряг и ивицата Газа, явявайки се най-големият едностранен инвеститор. Реагирайки своевременно на историческите и икономическите събития, през годините ЕБВР разшири географския обхват на операциите си с нови държави – Монголия, Турция, Косово, ЙорданияТунисМароко, Египет, Ливан. Отчитайки финансовите затруднения на Кипър и Гърция, ЕБВР им предостави временно статут на страни реципиенти. ЕБВР подкрепя и развитието на икономиката на Западния бряг и ивицата Газа чрез доверителен фонд.

Чрез своята дейност и инвестиционна политика ЕБВР подпомага и съдейства за осъществяване на структурни и секторни реформи в страните, в които банката оперира, развитието на конкуренцията, стимулирането на  приватизацията и частната инициатива и развитието на инфраструктурата, необходима за подкрепата на частния сектор. Фокусирайки се върху инвестициите в частния сектор, ЕБВР финансира проекти, ангажирани с диалог по политиките и предоставящи технически съвети, които насърчават иновациите и спомагат за изграждане на модерни, конкурентноспособни, добре управлявани, екологични, устойчиви и интегрирани икономики.

ЕБВР разполага с широк набор от финансови инструменти, съобразени с конкретните проекти. Основните инструменти са заеми, дялови инвестиции и гаранции.

ЕБВР инвестира основно в частни предприятия, обикновено съвместно с други търговски партньори. Финансирането от ЕБВР за проекти в частния сектор обикновено варира от 5 млн. до 250 млн. евро под формата на заеми или дялово участие. Средната инвестиция на ЕБВР е в размер на около 25 млн. евро. По-малките проекти могат да бъдат финансирани чрез финансови посредници или чрез специални програми за по-малки преки инвестиции в по-слабо развитите страни.

ЕБВР отпуска финансиране за значими инфраструктурни проекти в публичния сектор. Освен това работи с държавни и общински предприятия, с цел подкрепа на приватизацията,  преструктуриране на предприятията, които са държавна собственост и за подобряването на общинските услуги.

Отпусканите от Банката заеми са със срок за изплащане между 1 и 15 години, и с гратисен период, когато е необходимо. Обикновено банката финансира до 35% от общата стойност на проектите.

Заемите се предоставят във всяка широко търгувана на основните световни финансови пазари валута или понякога в местна валута на заемополучателя с фиксирана или плаваща лихва при подчертано благоприятни условия. Високият кредитен рейтинг на Банката ААА е потвърден от трите водещи рейтингови агенции през 2021 г., което й дава възможност, чрез осигуряване на финанси, при най-конкурентни условия на международните пазари, да предоставя заеми, най-добре отговарящи на изискванията на нейните клиенти.

Република България е член на ЕБВР от създаването й през 1991 г. Дейността на банката e насочена към насърчаването на прехода към отворени пазарно ориентирани икономики и на частната и предприемаческа инициатива в страните, в които банката оперира. Фокусът на инвестициите на ЕБВР в България е преди всичко в  проекти в областта на устойчивата инфраструктура, финансите, индустрията, търговията и агробизнеса. Предвид основната ориентация на ЕБВР към частния сектор, делът му преобладава в портфейла на банката за България

През 2020 г. беше одобрена Стратегията на ЕБВР за България за периода 2020-2025 г., която определя следните стратегически приоритети за дейността на банката в България: подкрепа за конкурентоспособността, подкрепа за устойчивото развитие на инфраструктурата, укрепване на устойчивостта на финансовото посредничество.

Фирмите, желаещи да кандидатстват за финансиране, могат да се запознаят с дейността на ЕБВР и условията за финансиране на интернет-страницата на Банката на адрес http://www.ebrd.com/.

Седалището на ЕБВР в Лондон е на адрес:

European Bank for Reconstruction and Development

5 Bank Street

London E14 4BG

United Kingdom

Тел.: +44 20 7338 6000 или +44 20 7496 6000 

Регионален офис на ЕБВР в България:

Европейска банка за възстановяване и развитие

ул. Московска 17

София 1000

Тел.: (+359 2) 9321 414

Факс: (+359 2) 9321 441

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация