Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Европейска инвестиционна банка

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е създадена през 1958 г. с Римския договор с мисия да подпомага изпълнението на целите и приоритетите на Европейския съюз (ЕС), чрез дългосрочно финансиране на инвестиционни проекти и да насърчава икономическото, социалното и териториалното сближаване в Съюза. Групата на ЕИБ се състои от ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) – поделението на банката за рисково финансиране на МСП и дружества със средна капитализация в цяла Европа.

Акционери в банката са държавите членки на ЕС. Делът на всяка държава членка в капитала на банката се определя въз основа на нейния икономически потенциал в рамките на ЕС (изразен в БВП). Размерът на записания дялов капитал на Република България е 0,21 % от капитала на банката или 510 041 217 евро.

ЕИБ има три органа за вземане на решения: Съвет на управителите, който се състои от министрите на финансите и/или на икономиката на страните-членки на ЕС, Съвет на директорите и Управителен комитет. Съветът на управителите определя общите насоки на работа на банката, Съветът на директорите отговаря за стратегическото управление, а Управителният комитет отговаря за ежедневното управление на ЕИБ.

ЕИБ е банката на ЕС и осигурява дългосрочно финансиране за обосновани и устойчиви инвестиционни проекти в подкрепа на целите на политиката на ЕС както в рамките на съюза, така и извън него. Дейностите на ЕИБ са съсредоточени в шест приоритетни области: климат и екологична устойчивост, иновации и умения, инфраструктура, достъп до финансиране за малките предприятия, кохезия и развитие. Банката оперира в над 160 държави във и извън Европа. Основната част от финансирането на ЕИБ (около 90 % от общото финансиране) е насочено за насърчаване на устойчивия растеж и създаването на работни места в държавите членки на Европейския съюз. Дейността на банката извън ЕС се осъществява чрез специално създаден за целта клон на банката – EIB Global.

ЕИБ е финансово независима и основната част от кредитния ресурс бива привличан на международните капиталови пазари чрез облигационни емисии. Банката кредитира, както държавния сектор, така и частни компании, като предлага широк кръг от финансови продукти при изгодни условия. За да осигури максимален ефект, ЕИБ съчетава собствени ресурси със средства от ЕС и предоставя техническа помощ за разработване и изпълнение на проекти и финансови консултации.

В България ЕИБ оказва подкрепа за осъществяване на инвестиции в областта на енергетиката, транспорта, фармацевтичната и хранителната промишленост, регионалното и общинското развитие, водоснабдяване и канализация, третиране на битови отпадъци, околна среда, сателитни технологии, научно изследователски и развойни дейности и развитието на нови продукти и решения и др. Банката подпомага усвояването на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, чрез включването на нейни ресурси в националното съфинансиране на проекти, изпълнявани по оперативните програми, а също така предоставя техническа помощ за ефективната подготовка и изпълнение на проектите, финансирани по оперативните програми.

ЕИБ е активна през последните години в предоставянето на заеми в частния сектор чрез банки-посредници, за финансиране на проекти за МСП и дружества със средна капитализация. Фирмите, желаещи да кандидатстват за финансиране, могат да се запознаят с дейността на ЕИБ и условията за финансиране на интернет-страницата на банката на адрес: http://www.eib.org

Централата на ЕИБ се намира в Люксембург, като банката има мрежа от над 50 представителства в страните по целия свят.

Седалището на ЕИБ в Люксембург е на адрес:

European Investment Bank

98 -100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Тел.: (+352) 43 79 – 1

Факс: (+352) 43 77 04

Офисът на Групата ЕИБ в България е на адрес:

ул. „Московска“ 9

1000 гр. София

Тел.: (+359 2) 9077900

Факс: (+359 2) 9264200

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация