Европейска инвестиционна банка

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е създадена през 1958 г. с Римския договор с мисия да подпомага изпълнението на целите и приоритетите на Европейския съюз (ЕС), чрез дългосрочно финансиране на инвестиционни проекти. Акционери в нея са 27-те страни-членки на ЕС. Делът на всяка държава-членка в капитала на банката се определя въз основа на нейния икономически потенциал в рамките на ЕС (изразено в БВП). Размерът на записания дялов капитал на Република България, в съответствие с Устава на ЕИБ, е 1,177 % от капитала на Банката или 410 217 500 евро.

ЕИБ се управлява от Съвет на управителите, който се състои от Министрите на финансите и/или на икономиката на страните-членки на ЕС, Съвет на директорите, Управителен комитет и Одиторски комитет.

Банката развива своята дейност в целия ЕС, както и в около 150 държави по света, които имат споразумения за сътрудничество с ЕС, както и сключено рамково споразумение с ЕИБ. Около 90 % от заемите, отпускани от Банката, са за програми и проекти за страните-съакционери от ЕС. Всички държави-членки на ЕС са допустими за финансиране от ЕИБ, като не се прилагат никакви географски или секторни квоти.

ЕИБ отпуска средства на публичния и частния сектор в областта на икономическото и социално сближаване, подпомагането на малки и средни предприятия, борбата срещу изменението на климата, опазването на околната среда, научните изследвания и иновациите, информационните и комуникационни технологии, устойчивата, конкурентна и сигурна енергия, изграждането на трансгранични мрежи в транспорта, енергетиката и комуникациите, квалификацията и преквалификацията на човешките ресурси. Банката не отпуска безвъзмездни помощи.

Заемите се предоставят във всяка валута, широко търгувана на основните световни финансови пазари и при подчертано благоприятни условия. Срокът на заемите е между 15 и 25 години с 3 до 5, в някои случаи до 7 години гратисен период. Усвояването на средствата от заемите е на траншове, като за всеки транш се определя лихвен процент - фиксиран или плаващ по избор на кредитополучателя. Банката финансира до 50% (съгласно условията за финансиране) от общата стойност на проектите.

В България ЕИБ предоставя финансиране в областта на енергетиката, транспорта, телекомуникацията, екологията и развитието на МСП. Банката участва и в съфинансирането на големи транспортни инфраструктурни проекти, изграждани със средства от програма ИСПА на ЕС. Подпомага страната и в изпълнението на проектите, включени в Оперативните програми (ОП), финансирани със средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. Банката е инвестирала досега около 3,3 млрд. евро в страната, като от тях над 1 млрд. евро са инвестиции в частния сектор.

През 2007 г. е подписано Кредитно споразумение за структурен програмен заем, България съ-финансиране по Фондовете на ЕС 2007-2013 между Република България и Европейска инвестиционна банка, в размер до 700 млн. евро, което е в сила от 31.01.2009 г. Чрез този заем ЕИБ съфинансира одобрени от Банката проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Транспорт" (ОПТ), Оперативна програма „Околна среда" (ОПОС) и Оперативна програма „Регионално развитие" (ОПРР) със средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, като се включва в компонентите „национално съфинансиране" и „финансов недостиг при проекти, генериращи приходи". Съответният принос на бенефициентите по одобрените от ЕИБ проекти извън тези компоненти се поема от тях и финансира със собствени средства. Администратор на споразумението е дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество" в Министерство на финансите.

Средствата за покриване на финансов недостиг се предоставят на заемообразен принцип чрез Българската банка за развитие (ББР), в съответствие с утвърдения с РМС № 596 от 2010 г. Механизъм за ползване на средства от Кредитното споразумение и сключения на 29.11.2011 г. договор между ББР и Министерство на финансите за определяне на условията за кредитиране на финансов недостиг.

ББР отпуска заеми за покриване на финансов недостиг на бенефициенти само по проекти от ОПТ, ОПОС и ОПРР, генериращи приходи, които са одобрени от Управляващите органи (УО) на съответните ОП и от ЕИБ. Финансират се единствено допустими разходи до размера на одобрения от ЕИБ финансов недостиг. Финансов недостиг е частта от допустимите разходи, отчислена като възможни нетни приходи, в съответствие с член 55 от Регламент (ЕО) 1083/2006 на Съвета, отнасящ се за проекти, генериращи приходи, като се отчита методологията, установена с Работен документ № 4 на Комисията (август 2006 г.).

Общините, други бюджетни предприятия и държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които са бенефициенти по ОПТ, ОПОС и ОПРР и желаят да получат заем за финансиране на финансов недостиг на проекти, генериращи приходи, могат да кандидатстват пред ББР за кредитиране само след получаване на известие от УО на съответната ОП, че проектът им е одобрен от ЕИБ и за финансов недостиг. Адресът на банката е:

Българска банка за развитие
ул."Стефан Караджа" 10 
София 1000,
mailto:Embedded Image
http://www.bdbank.bg /

 

Фирмите, желаещи да кандидатстват за финансиране, могат да се запознаят с дейността на ЕИБ и условията за финансиране на интернет-страницата на Банката на адрес http://www.eib.org/.

Седалището на ЕИБ е в Люксембург на адрес:

European Investment Bank
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 - 1
5 (+352) 43 77 04
Embedded Image 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация