Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Европейска инвестиционна банка

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е създадена през 1958 г. с Римския договор с мисия да подпомага изпълнението на целите и приоритетите на Европейския съюз (ЕС), чрез дългосрочно финансиране на инвестиционни проекти и да насърчава икономическото, социалното и териториалното сближаване в Съюза. Групата на ЕИБ се състои от ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) – поделението на банката за рисково финансиране на МСП и дружества със средна капитализация в цяла Европа. Централата на ЕИБ се намира в Люксембург, като банката има мрежа от над 45 представителства в страните по целия свят.

ЕИБ е банката на ЕС и осигурява дългосрочно финансиране за обосновани и устойчиви инвестиционни проекти в подкрепа на целите на политиката на ЕС както в рамките на съюза, така и извън него. Акционери в банката са държавите членки на ЕС. Делът на всяка държава членка в капитала на банката се определя въз основа на нейния икономически потенциал в рамките на ЕС (изразен в БВП). Размерът на записания дялов капитал на Република България е 0,177 % от капитала на банката или 427 869 500 евро.

ЕИБ има три органа за вземане на решения: Съвет на управителите, който се състои от министрите на финансите и/или на икономиката на страните-членки на ЕС, Съвет на директорите и Управителен комитет. Съветът на управителите определя общите насоки на работа на банката, Съветът на директорите отговаря за стратегическото управление, а Управителният комитет отговаря за ежедневното управление на ЕИБ.

Дейностите на ЕИБ са съсредоточени в четири приоритетни области: иновации и умения, достъп до финансиране за малките предприятия, климат и околна среда и стратегическа инфраструктура. Около 90 % от заемите, отпускани от банката, са за програми и проекти в рамките на ЕС. Банката предоставя финансиране и експертен опит за обосновани в икономически, технически, финансов и екологичен план устойчиви инвестиционни проекти, които допринасят за целите на политиката на ЕС.

Дейността на ЕИБ извън ЕС е отражение на външната политика на ЕС. Банката развива най-активна дейност в страните на пред-присъединителен етап и съседните на ЕС страни на Изток и на Юг. ЕИБ работи и в страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, Азия и Латинска Америка като финансира развитието на местния финансов сектор, социалната и икономическата инфраструктура и проекти в областта на климата.

ЕИБ е финансово независима и основната част от кредитния ресурс бива привличан на международните капиталови пазари чрез облигационни емисии. Банката кредитира, както държавния сектор, така и частни компании. Тя предоставя финансиране за малките компании с посредничеството на местни банки и отпуска заеми на иновативни стартиращи фирми. Дружествата със средна капитализация могат да получат пряка подкрепа от банката за инвестиции в научни изследвания и развитие. Банката финансира до 50% от инвестиционните разходи по проект.

ЕИБ предлага широк кръг от финансови продукти при изгодни условия. За някои проекти, които дават тласък на иновациите и професионалните умения в Европа, банката е в състояние да поеме по-големи кредитни рискове в сравнение с търговските банки За да осигури максимален ефект, ЕИБ съчетава собствени заеми със средства от ЕС и предоставя техническа помощ за разработване и изпълнение на проекти и финансови консултации.

В България ЕИБ оказва подкрепа за изграждане на важни инфраструктурни обекти в енергетиката, транспорта и екологията и подпомага усвояването на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, чрез включването на нейни ресурси в националното съфинансиране на проекти, изпълнявани по оперативните програми. Банката е активна през последните години в предоставянето на заеми в частния сектор чрез банки-посредници, за финансиране на проекти за МСП и дружества със средна капитализация и има важен принос в развитието на инфраструктурата на Столична община чрез предоставяне на финансиране за важни общински проекти в областта на транспорта, водите и третирането на отпадъците. ЕИБ предоставя техническа помощ на страната за ефективна подготовка и изпълнение на проектите, финансирани по оперативните програми.

Фирмите, желаещи да кандидатстват за финансиране, могат да се запознаят с дейността на ЕИБ и условията за финансиране на интернет-страницата на Банката на адрес: http://www.eib.org

Седалището на ЕИБ е в Люксембург на адрес:

European Investment Bank

98 -100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Тел.: (+352) 43 79 – 1

Факс: (+352) 43 77 04

Embedded Image

Офис на Групата ЕИБ в България:

Ул. „Съборна“ 2a

1000 София

Тел.: +359 2 9264290

Факс: +359 2 9264200

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация