Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Отдел „Анализ на данъчната политика и счетоводно законодателство”

Отдел „Анализ на данъчната политика” изпълнява следните основни функции:

 • Прогнозира данъчните приходи в държавния бюджет - изготвя и усъвършенства компютърни модели, свързани с прогнозиране на постъпленията в държавния бюджет по приходоизточници; прогнозира изпълнението на приходите – екстраполация при запазване на външната среда и при прогнозни данни за изменения на външната среда. Обосноваване на прогнозата – вътрешни и външни причини;
 • Обобщава и анализира информационните потоци свързани с изпълнението на приходите в бюджета - набира, систематизира и обобщава информация за текущото изпълнение на държавния бюджет и изготвянето на отчет, като цяло и по конкретен приходоизточник с ежемесечна периодичност; изготвя анализ на текущото изпълнение на държавния бюджет; разработва анализи, оценки и прогнози за ръководството на МФ, както и във връзка с работата на мисиите на Международния валутен фонд, Световната банка и други международни финансови институции; прогнозира очакваното изпълнение на държавния бюджет към края на плановия период;
 • Участва в разработването на приходната част на средносрочната бюджетна прогноза и в прилагането на системата на собствените ресурси на ЕС при определяне на вноската на Република България в бюджета на ЕС;
 • Участва в изготвянето на годишния отчет и доклад за изпълнението на държавния бюджет в приходната част, както и в разработването на стратегически документи свързани с държавния бюджет от компетентност на дирекцията;
 • Анализира, разработва и предлага данъчни мерки и инструменти за борба с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане и за повишаване на приходите в бюджета;
 • Изготвя оценки на въздействието по проекти на нормативни актове в областта на данъците и счетоводството и по действащото данъчно и счетоводно законодателство;
 • Изготвя отчети и прогнози за данъчните разходи;
 • Участва в актуализирането на базата данни на Европейската комисия „Данъците в Европа“ в частта за Република България;
 • Изготвя становища и позиции по работните документи и участва в заседанията на работните групи, комитети и форуми към ОИСР в областта на анализа на данъчните системи и данъчната статистика;
 • Участва в предоставянето на годишна информация за данъчните приходи в Република България за Глобалната статистическа база данни за приходите (Global Revenue Statistics Database) на ОИСР;
 • Разработва проекти на нормативни актове в областта на счетоводството на предприятията от реалния сектор;
 • Изготвя указания, становища и отговори по писмени запитвания по прилагането на счетоводното законодателство и Националните счетоводни стандарти;
 • Изготвя становища по проекти на нормативни актове изготвени от други дирекции на МФ, министерства и ведомства, по въпроси в областта на счетоводството;
 • Участва в процеса на въвеждане на европейското законодателство в националното законодателство в областта на счетоводството на предприятията от реалния сектор;
 • Участва в изготвянето на проекти на рамкови позиции на Република България по проекти на европейски нормативни актове в областта на счетоводството и данъка върху финансовите сделки;
 • Участва в изготвянето на становища и проекти на позиции за заседанията на Съвета на министрите по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) в областта на счетоводството и данъка върху финансовите сделки;
 • Изготвя становища и проекти на позиции по работните документи за заседанията на работните групи и комитети към Европейската комисия и Съвета на ЕС в областта на счетоводството и данъка върху финансовите сделки;
 • Участва в заседанията на работните групи и комитети към Европейската комисия и Съвета на ЕС в областта на счетоводството и данъка върху финансовите сделки;
 • Изготвя материали и участва в заседанията на Съвета по европейски въпроси в областта на счетоводството и координира дейността на подгрупа „Счетоводна политика“ към работна група 27 „Счетоводна политика и независим финансов одит“;
 • Извършва нотификация на национални нормативни актове, въвеждащи изискванията на ЕС в електронната система на Европейската комисия за нотификация на национални изпълнителни мерки относно счетоводството и данъка върху финансовите сделки;
 • Изготвя проекти на позиции и предоставя информация и документи във връзка с информационната и досъдебната фаза по открити от Европейската комисия процедури по неизпълнение на правото на ЕС, както и предложения за промени в счетоводното законодателство за отстраняване на несъответствия;
 • Участва в процеса на изготвяне на позиции на Република България по заведени пред Съда на ЕС дела и по преюдициални запитвания до съда в областта на счетоводството;
 • Участва в съгласуването на проекти на международни договори по счетоводни въпроси.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация