Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Отдел „Процесуално законодателство”

Отдел „Процесуално законодателство” изпълнява следните основни функции:

 1. Разработва проекти на нормативни актове в областта на данъчното процесуално законодателство, ограничаване на плащанията в брой и отношенията с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим;
 2. Изготвя указания, становища и отговори по писмени запитвания по практическото прилагане на данъчното процесуално законодателство, ограничаване на плащанията в брой и отношенията с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим;
 3. Изготвя становища по проекти на указания по прилагането на процесуалното данъчно законодателство, изготвени от Националната агенция за приходите;
 4. Изготвя становища по проекти на нормативни и други актове, изготвени от други дирекции на МФ, Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“, министерства и ведомства;
 5. Участва в процеса на въвеждане на европейското законодателство в националното законодателство в областта на административното сътрудничество и обмен на информация за данъчни цели;
 6. Участва в изготвянето на проекти на рамкови позиции на Република България по проекти на европейски нормативни актове в областта на административното сътрудничество и обмен на информация за данъчни цели;
 7. Участва в изготвянето на становища и проекти на позиции за заседанията на Съвета на министрите по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) в областта на административното сътрудничество и обмен на информация за данъчни цели;
 8. Изготвя становища и проекти на позиции по работните документи за заседанията на работните групи и комитети към Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз в областта на административното сътрудничество и обмен на информация за данъчни цели;
 9. Участва в заседанията на работните групи и комитети към Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз в областта на административното сътрудничество и обмен на информация за данъчни цели;
 10. Изготвя материали и участва в заседанията на Съвета по европейски въпроси в областта на административното сътрудничество и обмен на информация за данъчни цели и координира дейността на работна група 10 „Данъчна политика“ по отношение на административното сътрудничество и обмен на информация за данъчни цели;
 11. Извършва нотификация на национални нормативни актове, въвеждащи изискванията на Европейския съюз в електронната система на Европейската комисия за нотификация на национални изпълнителни мерки относно административното сътрудничество и обмен на информация за данъчни цели;
 12. Изготвя проекти на позиции и предоставя информация и документи във връзка с информационната и досъдебната фаза по открити от Европейската комисия процедури по неизпълнение на правото на Европейския съюз, както и предложения за промени в процесуалното данъчно законодателство и законодателството свързано с ограничаване на плащанията в брой и с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим за отстраняване на несъответствия;
 13. Участва в процеса на изготвяне на позиции на Република България по заведени пред Съда на Европейския съюз дела и по преюдициални запитвания до съда в областта на административното сътрудничество и обмен на информация за данъчни цели;
 14. Координира и участва в изработването на заповеди и други документи по отношение на процесуалното данъчно законодателство;
 15. Координира и участва в съгласуването на проекти на тарифи за държавни такси;
 16. Координира изработването и участва в съгласуването на проекти на споразумения за автоматичен обмен на информация, на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, както и на други международни договори в областта на административното сътрудничество и обмен на информация за данъчни цели;
 17. Участва в съгласуването на проекти на международни договори по данъчни въпроси;
 18. 18. Проследява съответствието на националното данъчно законодателство с решенията на Съда на Европейския съюз и изготвя предложения за промени в случай на несъответствие;
 19. Координира и участва в съгласуването на проекти на разрешение или на отказ за отсрочване, разсрочване на публични задължения, както и на проекти на предварително съгласие за намаляване, отсрочване и/или разсрочване на публични задължения, предвидени в оздравителен план или в извънсъдебно споразумение в производството по несъстоятелност;
 20. Подпомага министъра при упражняването на правомощията му по Закона за безмитната търговия;
 21. Координира изработването и участва в съгласуването на проекти на нормативни актове и други актове, свързани с дейността на приходните агенции.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация