Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Отдел „Процесуално законодателство”

Отдел „Процесуално законодателство” изпълнява следните основни функции:

 • Изготвя указания, становища и отговори по писмени запитвания по прилагането на данъчното законодателство, ограничаване на плащанията в брой и отношенията с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и изготвя становища по проекти на указания по прилагането на данъчното законодателство, изготвени от Националната агенция за приходите и Агенция "Митници";
 • Участва в разработването на приходната част на средносрочната бюджетна прогноза и в прилагането на системата на собствените ресурси на Европейския съюз при определяне вноската на Република България в бюджета на Европейския съюз;
 • Участва в изготвянето на отчета за изпълнението на държавния бюджет в приходната част, както и в разработването на стратегически документи по въпроси от компетентност на дирекцията;
 • Изготвя текущи анализи, прогнози и отчети на данъчните приходи в бюджета;
 • Изготвя отчети и прогнози за данъчните разходи;
 • Анализира, разработва и предлага данъчни мерки и инструменти за борба с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане и за повишаване на приходите в бюджета;
 • Изготвя проекти на рамкови позиции на Република България по проекти на европейски нормативни актове в областта на данъците, счетоводството, административното сътрудничество и обмена на информация за данъчни цели;
 • Изготвя становища и проекти на позиции по работните документи за заседанията на работните групи и комитети към Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз в областта на данъците, счетоводството, административното сътрудничество и обмена на информация за данъчни цели;
 • Участва в изготвянето на становища и проекти на позиции за заседанията на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) в областта на данъците, счетоводството, административното сътрудничество и обмена на информация за данъчни цели;
 • Участва в заседанията на работните групи и комитети към Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз в областта на данъците, счетоводството, административното сътрудничество и обмена на информация за данъчни цели;
 • Изготвя материали и участва в заседанията на Съвета по европейските въпроси в областта на данъците, счетоводството, административното сътрудничество и обмена на информация за данъчни цели и координира дейността на работна група 10 "Данъчна политика" и работна група 27 "Счетоводство и независим финансов одит";
 • Участва в процеса на въвеждане на европейското законодателство в националното законодателство в областта на данъците, счетоводството, административното сътрудничество и обмена на информация за данъчни цели;
 • Извършва нотификация на национални нормативни актове, въвеждащи изискванията на Европейския съюз в електронната система на Европейската комисия за нотификация на национални изпълнителни мерки относно данъците, счетоводството и административното сътрудничество в областта на данъчното облагане;
 • Проследява съответствието на националното данъчно законодателство с решенията на Съда на Европейския съюз и изготвя предложения за промени в случай на несъответствие;
 • Изготвя проекти на позиции и предоставя информация и документи във връзка с информационната и досъдебната фаза по открити от Европейската комисия процедури по неизпълнение на правото на Европейския съюз, както и предложения за промени в данъчното и счетоводното законодателство за отстраняване на несъответствия;
 • Участва в процеса на изготвяне на позиции на Република България по заведени пред Съда на Европейския съюз дела и по преюдициални запитвания до съда в областта на данъците, счетоводството, административното сътрудничество и обмена на информация за данъчни цели;
 • Участва в заседанията на работните групи, комитети и форуми към ОИСР в областта на данъците, административното сътрудничество и обмена на информация за данъчни цели;
 • Изготвя становища и позиции по работните документи за заседанията на работните групи и комитети към ОИСР;
 • Участва в изготвянето на проекти на международни договори в областта на международното данъчно облагане на ниво ОИСР;
 • Участва в процеса на въвеждане в българското законодателство на съответни промени съгласно сключените международни договори в областта на международното данъчно облагане на ниво ОИСР;
 • Участва в предоставянето на годишна информация за данъчните приходи в Република България за Глобалната статистическа база данни за приходите (Global Revenue Statistics Database) на ОИСР;
 • Координира и участва в съгласуването на проекти на разрешение или на отказ за отсрочване, разсрочване на публични задължения, както и на проекти на предварително съгласие за намаляване, отсрочване и/или разсрочване на публични задължения, предвидени в оздравителен план или в извънсъдебно споразумение в производството по несъстоятелност;
 • Участва в актуализирането на базата данни на Европейската комисия "Данъците в Европа" в частта за Република България;
 • Подпомага министъра при упражняването на правомощията му по Закона за безмитната търговия;
 • Изготвя проекти на нормативни актове в областта на регулирането на хазартните игри и хазартните дейности съгласно действащото законодателство.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация