Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

към 31 януари 2024 г.

  • Към 31.01.2024 г. по програмите, финансирани от ЕФРР, КФ и ЕСФ+ са сключени договори в размер на 3,632 млрд. лева, а реално изплатените средства възлизат на 869 млн. лева. В периода от одобрението на програмите са приключили общо 45 процедури за  набиране на проектни предложения с общ бюджет от 4,365 млрд. лева. Понастоящем са отворени за кандидатстване 32 процедури с общ размер на финансирането от 5,804 млрд. лева, в това число инвестиционни проекти по програми „Транспортна свързаност“ и „Околна среда“, както и техническа помощ по отделните програми.
  • Бюджетът на програма „Развитие на човешките ресурси“, възлиза на 3,84 млрд. лева. До момента са приключили 18 процедури за набиране на проектни предложения по основните приоритети на програмата, отворена за кандидатстване е процедура „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“ с бюджет от 100 млн. лева. По Програмата до момента са сключени 530 договора , като стойността на договорените средства възлиза на над 995 млн. лева, а разплатените – 132 млн. лева.
  • Програма „Образование“ оперира с бюджет в размер на 1,88  млрд. лева. По програмата се изпълняват две операции от стратегическо значение – за подкрепа за личностно развитие в училищното образование и модернизиране на професионалното образование и обучение, с общ бюджет от 221 млн. лева, както и процедура за техническа помощ с общ бюджет от 91 млн. лева. Налице е текуща процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за личностно развитие в предучилищното образование в размер на 105,4 млн. лева., както и две текущи процедури за подбор на проектни предложения (за подкрепа за проектна докторантура и за утвърждаване на интеркултурното образование) в размер на 89,8 млн. лева. Общо договорените средства по Програмата до момента възлизат на 303 млн. лева, а разплатените – 60,6 млн. лева. 
  • Програмата за храни и основно материално подпомагане е с бюджет от 411,7 млн. лева. Основните направления на подкрепата са: „Подпомагане с пакети хранителни продукти и хигиенни материали“; „Топъл обяд“; „Пакети за новородени деца“ и „Детска кухня“, като са стартирали процедури по всички направления. Договорените средства са в размер на 297,9 млн. лева, реално разплатените - 84,5 млн. лева.
  • Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ е в размер на 2,93 млрд. лева. Изпълняват се четири процедури: една процедура за бюджетни линии за техническа помощ, една процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на мерки за интернационализация на българските МСП и две процедури за предоставяне на безвъзмездни финансови средства чрез конкурентен подбор „Внедряване на иновации в предприятията“ с бюджет от 293,4 млн. лева и „Разработване на иновации в предприятията“ (обявена на 15.01.2024 г.) с бюджет 127 млн. лева. Двете процедури са в процес на набиране на проектни предложения като целят предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната им дейност чрез разработване/ внедряване на иновации в тематичните области на ИСИС 2021-2027. Изпълнява се финансово споразумение в размер на 1,262 млрд. лв. между УО на ПКИП и ФМФИБ ЕАД за възлагане изпълнението на финансовите инструменти по Програмата. На 13.12.2023 г. ФМФИБ стартира процедура за избор на финансови посредници по Фонд „Предприемачество“ с краен срок за подаване на заявления за участие до 20.02.2024 г. Общо договорените средства по Програмата до момента възлизат на 1,362 млрд. лева, а разплатените – 396 млн. лева.  
  • Програма „Транспортна свързаност“ реализира инвестиции в пътна и железопътна инфраструктура в размер на 3,7 млрд. лева. До момента са обявени осем процедури за кандидатстване, свързани с развитие на железопътния, пътния и водния транспорт, с информационни системи в транспорта, с интермодалност в градски условия и техническа помощ. Тези процедури обхващат над 95% от бюджета на програмата. Предстои обявяването на процедури за „Интермодални оператори“ с бюджет 34,5 млн. лева и „Алтернативни горива“ с бюджет 92 млн. лева.
  • Програма „Околна среда“ обхваща съществен обем от финансиране в размер на близо 3,56 млрд. лева. Към 31.01.2024 г. са приключили 9 процедури за кандидатстване и текущо са отворени 4 процедури, като общия размер на предоставяната безвъзмездна финансова помощ възлиза на 1,8 млрд. лева, които представляват 50,6 % от общия бюджет на програмата. Процедурите са по приоритети „Води“ „Отпадъци“, „Биологично разнообразие“, „Риск и изменение на климата“, „Въздух“ и „Техническа помощ“. Понастоящем в оценка са общо 50 проектни предложения. През месец януари е одобрено проектно предложение с конкретен бенефициент ГД ПБЗН при Министерство на вътрешните работи по процедура „Обезпечаване наземния капацитет за борба с горски пожари и подготовка на населението за реакция“ по приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ с БФП в размер на 169,9 млн. лв. С него одобрените проектни предложения по програмата до 31.01.2024 г. стават 7 на обща стойност 210 млн. лв. Към 31.01.2024 г. са подписани договори за предоставяне на БФП за изпълнението на 6 проектни предложения, от които 2 бр. са по приоритет „Въздух“ и 4 бр. по приоритет „Техническа помощ“. Общият размер на договореното безвъзмездното финансиране възлиза на над 40 млн. лв. Реално изплатените суми по сключените договори възлизат 8,1 млн. лева.
  • Програма „Техническа помощ“ с общ бюджет в размер на 237,5 млн. лева ще допринесе за ефективното и координирано прилагане на Политиката на сближаване в България с акцент върху укрепване на административния капацитет на националните органи, бенефициентите и партньорите по програмите от Споразумението за партньорство. Отворени са 4 процедури за институционални бенефициенти на програмата и една, насочена към Националното сдружение на общините в Република България, на обща стойност 140,3 млн. лева. Договорените средства са в размер на 23,1 млн. лева.
  • Програма „Развитие на регионите“ - след официалното одобрение на изменението на програмата за включване на 2 нови приоритета, съфинансирани от Фонда за справедлив преход (ФСП), новият бюджет на програмата е в размер на 6,5 млрд. лева, от които 3,6 млрд. лева - съфинансиране от ЕФРР и 2,9 млрд. лв. - съфинансиране от ФСП. Стартирала е фаза 1 от изпълнението на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Подадени са общо 165 бр. концепции за ИТИ, които са в процес на оценка от страна на регионалните съвети за развитие. Изпълнява се процедура „Подкрепа за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход и на политиките от секторите на интервенция на ПРР“ в размер на 44,4 млн. лева. Сключено е финансово споразумение с Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД за управление на средствата за финансови инструменти по Програмата в размер на 462 млн. лева. Договорените средства по ПРР до момента възлизат на 462 млн. лева, а разплатените – 108 млн. лева. Подготвя се процедура за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“, която ще бъде обявена през първото тримесечие на 2024 г.
  • Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ - финансирането по програмата възлиза на 2,13 млрд. лева. Подписано е финансово споразумение между УО и „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД за управление на финансов инструмент „Фонд за технологичен трансфер“ с бюджет от 117,4 млн. лева. Обявени са общо седем процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Общо договорените средства по Програмата до момента възлизат на 148,69 млн. лева (в това число за бюджетни линии за техническа помощ), а разплатените – 39,324 млн. лева. В момента има отворени  три процедури за директно предоставяне на конкретни бенефициенти, които се администрират от Министерството на електронното управление като междинно звено по Програмата.

 

 

 

Приоритети на програмите

Програма „Развитие на човешките ресурси“ подкрепя политиките на страната ни за устойчива заетост, вкл. чрез активиране на пазара на труда на безработни и неактивни лица и младежи, както и тези за социално включване и интеграция чрез прилагане на мерки предвидени в Стратегията за дългосрочна грижа и Европейската гаранция за детето. Общият брой на лицата, които се очаква да повишат квалификацията си е 212,6 хил., като от тях лицата, които се очаква да придобият дигитални умения са 142,3 хил.

Програма „Образование“ реализира дългосрочни мерки за намаляване дела на преждевременно напусналите училище, развитие на ключови компетентности и дигитална трансформация на училищното образование, в т.ч. професионалното образование и обучение. Акцент се поставя и върху адаптирането на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда. Продължават мерките за въвеждане на форми на дуално образование и професионалното ориентиране на студентите чрез практики.

Програмата за храни и основно материално подпомагане има принос към цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и за преодоляване на социалното изключване. Мерките по програмата ще достигнат до най- малко 600 000 души, които се нуждаят от подкрепа за задоволяване на базови, основни жизнени нужди.

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. Програмата е насочена към предприятията с фокус върху малките и средните предприятия. Основните области на подкрепа са НИРД и иновации в предприятията, дигитализация, предприемачество, растеж и конкурентоспособност, както и енергийна ефективност и преход към кръгова икономика.

Програма „Транспортна свързаност“ реализира инвестиции в пътна и железопътна инфраструктура по линия на Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие. В пътната инфраструктура се дава приоритет на проекти в Северна България, с изграждането на тунела под връх Шипка и автомагистрала „Русе-Велико Търново“. До края на програмния период се очаква завършването на лот 3.2 на АМ „Струма“. Инвестициите в железопътния транспорт обхващат модернизация на участъци по линии София-Пловдив и София-Драгоман-сръбска граница, както и изграждане на жп връзка между България и Северна Македония. Финансират се и мерки, свързани с пътната безопасност.

Програма „Околна среда“ - инвестициите покриват политиките и инфраструктурата за устойчиво управление на водите; насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика; подобряване на защитата и опазването на природата; насърчаване на адаптирането към изменението на климата. Изведени като инвестиции със стратегически характер са постепенното премахване на използването на отоплителни уреди на твърдо гориво и пилотните инвестиции в отоплителни системи, използващи водородни технологии – като алтернативна опция за битово отопление на твърдо гориво.

Програма „Техническа помощ“ ще осигури подкрепа за повишаване на добавената стойност на системата за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление чрез оптимизиране на средата за изпълнение на Споразумението за партньорство, укрепване на капацитета на звената за координация, управление и контрол на програмите, бенефициентите и партньорите, ангажиране на социалните партньори и организациите на гражданското общество за добро управление на средствата от фондовете на ЕС и повишаване на видимостта и прозрачността относно приноса на тези фондове.

 

Програма „Развитие на регионите“ подкрепя интегрираното градско развитие и интегрираното териториално развитие на регионите. Програмата се изпълнява чрез инструменти за териториално развитие, вкл. Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Чрез програмата ще се реализира и Фондът за справедлив преход.

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ акцентира върху устойчивото развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема, развитието на технологичния трансфер, подобряване на сътрудничеството наука-бизнес и цифровата трансформация на публичния сектор.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация