Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

към 31 октомври 2023 г.

 

 • Споразумението за партньорство, изготвяно от всяка държава членка, е стратегически документ, в който са изложени стратегическата ориентация за програмирането и условията за ефективното и ефикасно използване на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури в периода 1 януари 2021 г. - 31 декември 2027 г. То е одобрено на 6 юли 2022 г.
 • Програмите за периода 2021-2027 г. детайлизират Споразумението за партньорство на секторно и/или регионално ниво. Представляват подробни планове, в които държавите членки определят как ще бъдат изразходвани средствата от структурните и кохезионния фондове по време на програмния период. Могат да се изготвят за определен регион или за национална тематична цел. Програмите са одобрени от Европейската комисия в периода август – декември 2022 г.
 • Към 31.10.2023 г. по програмите, финансирани от ЕФРР, КФ и ЕСФ+, са сключени договори в размер на 3,299 млрд. лева, а реално изплатените средства възлизат на 738,5 млн. лева. В едногодишния период от одобрението на програмите са приключили общо 35 процедури за набиране на проектни предложения с общ бюджет от 4,111 млрд. лева. До момента са отворени за кандидатстване 25 процедури с общ размер на финансирането от 3,22 млрд. лева, в т. ч. инвестиционни проекти по програми „Транспортна свързаност“ и „Околна среда“, както и техническа помощ по отделните програми.
 • Бюджетът на програма „Развитие на човешките ресурси“ възлиза на 3,84 млрд. лева. До момента са приключили 16 процедури за набиране на проектни предложения по основните приоритети на програмата, отворена за кандидатстване е процедура „Адаптирана работна среда“ с бюджет от 100 млн. лева. Общо договорените средства по Програмата до момента възлизат на 766 млн. лева, а разплатените – на 97 млн. лева.
 • Програма „Образование“ оперира с бюджет в размер на 1,88 млрд. лева. По програмата се изпълняват две операции от стратегическо значение – за подкрепа за личностно развитие в училищното образование и модернизиране на професионалното образование и обучение с общ бюджет от 221 млн. лева, както и процедура за техническа помощ с общ бюджет от 82 млн. лева. Налице е текуща процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за личностно развитие в предучилищното образование в размер на 105,4 млн. лева. Общо договорените средства по Програмата до момента възлизат на 303 млн. лева, а разплатените – на 44,2 млн. лева. 
 • Програмата за храни и основно материално подпомагане е с бюджет от 411,7 млн. лева. Основните направления на подкрепата са: „Подпомагане с пакети хранителни продукти и хигиенни материали“; „Топъл обяд“; „Пакети за новородени деца“ и „Детска кухня“. Стартирали са процедури по всички направления. Договорените средства са в размер на 289,9 млн. лева, а реално разплатените са 61,9 млн. лева.
 • Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ е в размер на 2,93 млрд. лева. Изпълняват се три процедури: за бюджетни линии за техническа помощ, за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на мерки за интернационализация на българските МСП и за предоставяне на безвъзмездни финансови средства чрез конкурентен подбор „Внедряване на иновации в предприятията“, която е в процес на набиране на проектни предложения. Сключено е финансово споразумение в размер на 1,262 млрд. лв. между УО на ПКИП и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД за възлагане изпълнението на финансовите инструменти по Програмата. Общо договорените средства по Програмата до момента възлизат на 1,359 млрд. лева, а разплатените – на 396 млн. лева. 
 • Програма „Транспортна свързаност“ реализира инвестиции в пътна и железопътна инфраструктура в размер на 3,7 млрд. лева. До момента са обявени осем процедури за кандидатстване, свързани с развитие на железопътния, пътния и водния транспорт, с информационни системи в транспорта, с интермодалност в градски условия и техническа помощ. Те обхващат над 95% от бюджета на програмата. Предстои обявяването на процедури за „Интермодални оператори“ с бюджет 34,5 млн. лева и „Алтернативни горива“ с бюджет 92 млн. лева.
 • Програма „Околна среда“ обхваща съществен обем от финансиране в размер на близо 3,56 млрд. лева. Към 31.10.2023 г. са приключили 6 процедури и текущо са отворени нови 6 процедури, като общият размер на предоставяната безвъзмездна финансова помощ възлиза на 988 млн. лева. Процедурите са по приоритети „Отпадъци“, ‚Въздух“, „Биоразнообразие“ и „Риск и изменение на климата“.
 • Програма „Техническа помощ“, с общ бюджет в размер на 237,5 млн. лева, ще допринесе за ефективното и координирано прилагане на Политиката на сближаване в България с акцент върху укрепване на административния капацитет на националните органи, бенефициентите и партньорите по програмите от Споразумението за партньорство. До момента са одобрени методология и критерии за подбор на операции по две процедури за институционални бенефициенти на програмата на обща стойност 54 млн. лева.
 • Програма „Развитие на регионите“ е с бюджет в размер на 3,6 млрд. лева. Стартирала е фаза 1 от изпълнението на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Подадени са общо 165 бр. концепции за ИТИ, които са в процес на оценка от страна на регионалните съвети за развитие. Към ЕК официално е подадено предложение за изменение на програмата - за включване на 2 нови приоритета, съфинансирани от Фонда за справедлив преход, с общ ресурс от 1,5 млрд. евро.. Изпълнява се процедура „Подкрепа за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход и на политиките от секторите на интервенция на ПРР“ в размер на 44,4 млн. лева. Сключено е финансово споразумение с „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД за управление на средствата за финансови инструменти по Програмата в размер на 462 млн. лева. Реално договорените средства по ПРР до момента възлизат на 136,3 млн. лева, а разплатените – на 108 млн. лева. 
 • Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ - финансирането по програмата възлиза на 2,13 млрд. лева. Подписано е финансово споразумение между УО и „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД за управление на финансов инструмент „Фонд за технологичен трансфер“ с бюджет от 117,4 млн. лева. Обявени са три процедури - „Допълващо финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове“, „Платформа за сътрудничество между висшите училища, изследователските организации и бизнеса чрез надграждането на Регистър за научната дейност, Регистър на академичния състав и Българския портал за отворена наука“ и „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ за периода 2021-2027 г. Общото финансиране по трите процедури е в размер на 65,3 млн. лева. Общо договорените средства по Програмата до момента възлизат на 117,4 млн. лева, а разплатените – 35,2 млн. лева. 

Приоритети на програмите

Програма „Развитие на човешките ресурси“ подкрепя политиките на страната ни за устойчива заетост, вкл. чрез активиране на пазара на труда на безработни и неактивни лица и младежи, както и тези за социално включване и интеграция чрез прилагане на мерки предвидени в Стратегията за дългосрочна грижа и Европейската гаранция за детето. Една от основните цели е над 170 000 заети и безработни лица да бъдат включени в обучения за придобиване на нови умения и компетентности.

Програма „Образование“ реализира дългосрочни мерки за намаляване дела на преждевременно напусналите училище, развитие на ключови компетентности и дигитална трансформация на училищното образование, в т.ч. професионалното образование и обучение. Акцент се поставя и върху адаптирането на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда. Продължават мерките за въвеждане на форми на дуално образование и професионалното ориентиране на студентите чрез практики.

Програмата за храни и основно материално подпомагане има принос към цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и за преодоляване на социалното изключване. Мерките по програмата ще достигнат до най- малко 600 000 души, които се нуждаят от подкрепа за задоволяване на базови, основни жизнени нужди.

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. Програмата е насочена към предприятията с фокус върху малките и средните предприятия. Основните области на подкрепа са научноизследователска и развойна дейност, иновации в предприятията, дигитализация, предприемачество, растеж и конкурентоспособност, както и енергийна ефективност и преход към кръгова икономика.

Програма „Транспортна свързаност“ реализира инвестиции в пътна и железопътна инфраструктура по линия на Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие. В пътната инфраструктура се дава приоритет на проекти в Северна България, с изграждането на тунела под връх Шипка и автомагистрала „Русе-Велико Търново“. До края на програмния период се очаква завършването на лот 3.2 на АМ „Струма“. Инвестициите в железопътния транспорт обхващат модернизация на участъци по линии София-Пловдив и София-Перник, както и изграждане на жп връзка между България и Северна Македония. Финансират се и мерки свързани с пътната безопасност.

Програма „Околна среда“ - инвестициите покриват политиките и инфраструктурата за устойчиво управление на водите; насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика; подобряване на защитата и опазването на природата; насърчаване на адаптирането към изменението на климата. Изведени като инвестиции със стратегически характер са постепенното премахване на използването на отоплителни уреди на твърдо гориво и пилотните инвестиции в отоплителни системи, използващи водородни технологии – като алтернативна опция за битово отопление на твърдо гориво.

Програма „Техническа помощ“ ще осигури подкрепа за повишаване на добавената стойност на системата за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление чрез оптимизиране на средата за изпълнение на Споразумението за партньорство, укрепване на капацитета на звената за координация, управление и контрол на програмите, бенефициентите и партньорите, ангажиране на социалните партньори и организациите на гражданското общество за добро управление на средствата от фондовете на ЕС и повишаване на видимостта и прозрачността относно приноса на тези фондове.

Програма „Развитие на регионите“ подкрепя интегрираното градско развитие и интегрираното териториално развитие на регионите. Програмата се изпълнява чрез инструменти за териториално развитие, вкл. Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Чрез програмата ще се реализира и Фондът за справедлив преход.

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ акцентира върху устойчивото развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема, развитието на технологичния трансфер, подобряване на сътрудничеството наука-бизнес и цифровата трансформация на публичния сектор.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация