Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

към 30 април 2024 г.

  • Към 30.04.2024 г. по програмите, финансирани от ЕФРР, КФ и ЕСФ+ са сключени договори в размер на 4,877 млрд. лева, а реално изплатените средства възлизат на 1,119 млрд. лева. В периода от одобрението на програмите са приключили общо 63 процедури за  набиране на проектни предложения с общ бюджет от 5,146 млрд. лева. Понастоящем са отворени за кандидатстване 37 процедури с общ размер на финансирането от 6,924 млрд. лева, в това число инвестиционни проекти по програми „Транспортна свързаност“ и „Околна среда“, както и техническа помощ по отделните програми.
  • Бюджетът на програма „Развитие на човешките ресурси“ възлиза на 3,84 млрд. лева. До момента е приключило кандидатстването по 26 процедури за набиране на проектни предложения по основните приоритети на програмата. В оценка са процедури „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“ с бюджет от 100 млн. лева и “Адаптирана работна среда“ с бюджет 100 млн. лева. По Програмата до момента са сключени 608 договора, като стойността на договорените средства възлиза на 1 080 млн. лева, а разплатените –170 млн. лева.
  • Програма „Образование“ оперира с бюджет в размер на 1,88  млрд. лева. По програмата се изпълняват три операции от стратегическо значение – за подкрепа за личностно развитие в училищното образование, за модернизиране на професионалното образование и обучение и за подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование с общ бюджет от 326,5 млн. лева, както и  бюджетна линия по техническа помощ с общ бюджет към момента от 82 млн. лева. Налице са две текущи процедури за подбор на проектни предложения (за подкрепа за проектна докторантура и за утвърждаване на интеркултурното образование) в размер на 89,8 млн. лева. Общо договорените средства по Програмата до момента възлизат на 408,5 млн. лева, а разплатените – 82,3 млн. лева. 
  • Програмата за храни и основно материално подпомагане е с бюджет от 411,7 млн. лева. Основните направления на подкрепата са: „Подпомагане с пакети хранителни продукти и хигиенни материали“; „Топъл обяд“; „Пакети за новородени деца“ и „Детска кухня“, като са стартирали процедури по всички направления. Договорените средства са в размер на 298,3 млн. лева, реално разплатените – 102,4 млн. лева.
  • Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ е в размер на 2,93 млрд. лева. В изпълнение са четири процедури: техническа помощ; директно предоставяне за реализация на мерки за интернационализация на българските МСП; две процедури за разработване и внедряване на иновации в предприятията“. Предстои да бъде обявена процедура чрез конкурентен подбор „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ с общ бюджет 117,5 млн. лева. Изпълнява се финансово споразумение в размер на 1,262 млрд. лв. между УО на ПКИП и ФМФИБ ЕАД за възлагане изпълнението на финансовите инструменти по Програмата. Общо договорените средства по Програмата до момента възлизат на 1,362 млрд. лева, а разплатените –  404,3 млн. лева.
  • Програма „Транспортна свързаност“ реализира инвестиции в пътна и железопътна инфраструктура в размер на 3,7 млрд. лева. До момента са обявени осем процедури за кандидатстване, свързани с развитие на железопътния, пътния и водния транспорт, с информационни системи в транспорта, с интермодалност в градски условия и техническа помощ. Тези процедури обхващат над 95% от бюджета на програмата. Предстои обявяването на процедури за „Интермодални оператори“ с бюджет 34,5 млн. лева и „Алтернативни горива“ с общ бюджет 92 млн. лева, от които: 42,4 млн. лева за изграждане на зарядна инфраструктура за електрически превозни средства по Трансевропейската транспортна мрежа и 49,6 млн. лева за изграждане на инфраструктура за алтернативни горива в пристанищата за обществен транспорт (морски и вътрешно-водни) по TNT-T мрежата.
  • Програма „Околна среда“ обхваща съществен обем от финансиране в размер на близо 3,56 млрд. лева. Процедурите са по приоритети „Води“ „Отпадъци“, „Биологично разнообразие“, „Риск и изменение на климата“, „Въздух“ и „Техническа помощ“. Към 30.04.2024 г. са приключили 11 процедури за кандидатстване и текущо са отворени 10 процедури, като стойността на предоставения ресурс за кандидатстване е 2,53 млрд. лв., което представлява 71 % от общия бюджет на програмата. Предоставената безвъзмездна финансова помощ чрез вече подписани АДБФП към 30.04.2024 г. възлиза на 632 099 499,27 лева, които представляват 17,75 % от общия бюджет на програмата. Към същата дата в края на месец април 2024 г. има одобрени още 7 проектни предложения на стойност 212 976 451,53 лева, като подписването на АДБФП за тях ще се извърши през месец Май 2024 г. Понастоящем в оценка са общо 10 проектни предложения. Общо одобрените проектни предложения по програмата до 30.04.2024 г. са 53 бр. на обща стойност  845,075 млн. лв. Към 30.04.2024 г. подписаните договори за предоставяне на БФП са за изпълнението на 46 проектни предложения, от които 1 бр. е по приоритет „Риск и изменение на климата“, 4 бр. по приоритет „Отпадъци“, 16 бр. са по приоритет „Въздух“ 19 бр. по приоритет „Биоразнообразие“ и 6 бр. по приоритет „Техническа помощ“. Реално изплатените суми по сключените договори възлизат 75,9 млн. лева. В периода до 30.04.2024 г. УО на ПОС е провел 6 броя обучения на бъдещи бенефициенти, на теми по прилагането на ЗОП и недопускането на грешки, които водят до налагане на финансова корекция, както и обучения за подготовка на консолидирана документация за доказване на климатична устойчивост на проектните предложения.
  • Програма „Техническа помощ“ с общ бюджет в размер на 237,5 млн. лева допринася за ефективното и координирано прилагане на Политиката на сближаване в България с акцент върху укрепване на административния капацитет на националните органи, бенефициентите и партньорите по програмите от Споразумението за партньорство. Към 30 април 2024 г. са приключили 4 процедури за кандидатстване и са отворени 3 процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Общо отворените процедури са на стойност близо 210,7 млн. лева (88.7% от бюджета на програмата). Договорените средства са в размер на 34,4 млн. лева (14.5% от бюджета). Подготвят се две нови процедури за кандидатстване на обща стойност 9,8 млн. лева., първата от които с директни бенефициенти АФКОС и МОСВ (0,8 млн. лева), а втората за подбор на проектни предложения на организации на гражданското общество (9 млн. лева)..
  • Програма „Развитие на регионите“ - бюджетът на програмата е в размер на 6,5 млрд. лева, от които 3,6 млрд. лева - съфинансиране от ЕФРР и 2,9 млрд. лева - съфинансиране от Фонда за справедлив преход (ФСП). Стартирала е фаза 1 от изпълнението на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Подадени са общо 165 бр. концепции за ИТИ, които са в процес на оценка от страна на регионалните съвети за развитие. През м. май и юни са насрочени заседания на Регионалните съвети за развитие, на които ще бъдат взети финалните решения по отношение на оценката и класирането на концепциите за ИТИ. Изпълнява се процедура „Подкрепа за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход и на политиките от секторите на интервенция на ПРР“ по Приоритет 3 „Техническа помощ по чл. 37“ и процедура „Подкрепа за успешно изпълнение на ПРР“ по Приоритет 5 „Техническа помощ“. В рамките на Приоритет 5 са одобрени 5 заповеди за предоставяне на БФП за бюджетни линии в общ размер 119,3 млн. лв. Сключено е финансово споразумение с „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД за управление на средствата за финансови инструменти по Програмата в размер на 462 млн. лева. Договорените средства по ПРР към отчетния период възлизат на 581,4 млн. лева, а разплатените – 179 млн. лева. Приключи приемът на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“. Процедурата е насочена към кандидати от 10-те най-големи общини в страната. В рамките на срока за кандидатстване са подадени над 200 бр. проектни идеи към 10-те общини, като до м. юли се очаква да приключи тяхната оценка. Сформирани са 3 подкомитета за справедлив преход (за областите Стара Загора, Перник и Кюстендил) към Комитета за наблюдение (КН) на ПРР, чиято основна функция е да подпомагат УО и КН в подготовката и изпълнението на процедурите по ФСП.
  • Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ - финансирането по програмата възлиза на 2,13 млрд. лева. Подписано е финансово споразумение с „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД за управление на финансов инструмент „Фонд за технологичен трансфер“, което е на стойност 117,4 млн. лева. Приключили са 8 процедури за набиране на проекти на стойност 217 млн. лева. Отворени за кандидатстване са 3 процедури в размер на 396 млн. лева, вкл. процедурата за устойчиво развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност с бюджет 336 млн. лева. Общо договорените средства по Програмата възлизат на 162,2 млн. лева, включително национално съфинансиране. Разплатените средства по ПНИИДИТ са в размер на 44,6 млн. лева.

 

 

Приоритети на програмите

Програма „Развитие на човешките ресурси“ подкрепя политиките на страната ни за устойчива заетост, вкл. чрез активиране на пазара на труда на безработни и неактивни лица и младежи, както и тези за социално включване и интеграция чрез прилагане на мерки предвидени в Стратегията за дългосрочна грижа и Европейската гаранция за детето. Общият брой на лицата, които се очаква да повишат квалификацията си е 212,6 хил., като от тях лицата, които се очаква да придобият дигитални умения са 142,3 хил.

Програма „Образование“ реализира дългосрочни мерки за намаляване дела на преждевременно напусналите училище, развитие на ключови компетентности и дигитална трансформация на училищното образование, в т.ч. професионалното образование и обучение. Акцент се поставя и върху адаптирането на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда. Продължават мерките за въвеждане на форми на дуално образование и професионалното ориентиране на студентите чрез практики.

Програмата за храни и основно материално подпомагане има принос към цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и за преодоляване на социалното изключване. Мерките по програмата ще достигнат до най-малко 600 000 души, които се нуждаят от подкрепа за задоволяване на базови, основни жизнени нужди.

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. Програмата е насочена към предприятията с фокус върху малките и средните предприятия. Основните области на подкрепа са НИРД и иновации в предприятията, дигитализация, предприемачество, растеж и конкурентоспособност, както и енергийна ефективност и преход към кръгова икономика.

Програма „Транспортна свързаност“ реализира инвестиции в пътна и железопътна инфраструктура по линия на Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие. В пътната инфраструктура се дава приоритет на проекти в Северна България, с изграждането на тунела под връх Шипка и автомагистрала „Русе-Велико Търново“. До края на програмния период се очаква завършването на лот 3.2 на АМ „Струма“. Инвестициите в железопътния транспорт обхващат модернизация на участъци по линии София-Пловдив и София-Драгоман-сръбска граница, както и изграждане на жп връзка между България и Северна Македония. Финансират се и мерки, свързани с пътната безопасност.

Програма „Околна среда“ - инвестициите покриват политиките и инфраструктурата за устойчиво управление на водите; насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика; подобряване на защитата и опазването на природата; насърчаване на адаптирането към изменението на климата. Изведени като инвестиции със стратегически характер са постепенното премахване на използването на отоплителни уреди на твърдо гориво и пилотните инвестиции в отоплителни системи, използващи водородни технологии – като алтернативна опция за битово отопление на твърдо гориво.

Програма „Техническа помощ“ ще осигури подкрепа за повишаване на добавената стойност на системата за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление чрез оптимизиране на средата за изпълнение на Споразумението за партньорство, укрепване на капацитета на звената за координация, управление и контрол на програмите, бенефициентите и партньорите, ангажиране на социалните партньори и организациите на гражданското общество за добро управление на средствата от фондовете на ЕС и повишаване на видимостта и прозрачността относно приноса на тези фондове.

 

Програма „Развитие на регионите“ подкрепя интегрираното градско развитие и интегрираното териториално развитие на регионите. Програмата се изпълнява чрез инструменти за териториално развитие, вкл. Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Чрез програмата ще се реализира и Фондът за справедлив преход.

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ акцентира върху устойчивото развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема, развитието на технологичния трансфер, подобряване на сътрудничеството наука-бизнес и цифровата трансформация на публичния сектор.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация