Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Какво представлява порталът InvestEU?

Порталът InvestEU е продължение на Европейския портал за инвестиционни проекти и се създава с цел да се осигури леснодостъпна и удобна за ползване база данни за проекти, чрез която от една страна ще се осигури видимост на проектите, за които се търси финансиране, и същевременно ще се предоставя информация на инвеститорите за възможностите за инвестиции. Основните компоненти на портала InvestEU са:

 1. публичен портал, който съдържа обществено достъпна информация, която включва: карта на проекта (интерактивна за регистрираните потребители) и регистър на проектите, групирани по държави, сектори и други приложими критерии (подредени като карти);
 2. онлайн платформа за регистрирани потребители, която позволява регистрацията на потребители (в това число организатори на проекти и инвеститори), както и предоставяща подробна информация, като например: база данни с подробни презентации на проектите, достъпна само за регистрираните потребители, и специални пространства за организаторите на проекти и инвеститорите, с които да им се даде възможност да подават онлайн проекти за публикуване на портала InvestEU и да правят преглед на публикуваните проекти;
 3. вътрешна платформа, която се използва от Комисията за целите на прегледа и управлението.

 

Съгласно Решение за изпълнение на Комисията за създаване на портала InvestEU и определяне на неговите технически спецификации при включването на проекти в портала следва да се спазват следните критерии за допустимост:

 • проектът (или програмата, състояща се от по-малки проекти) трябва да е с минимален размер от 500 хил. евро, като необходими инвестиции;
 • проектът попада в областите, които са допустими за операциите по финансиране и инвестиране, както е посочено в приложение II към Регламент (ЕС) 2021/523;
 • организаторът на проекта не е отстранен от договори, финансирани от бюджета на ЕС, нито е санкциониран за тежко професионално нарушение, престъпни дейности или показал съществени пропуски при спазването на задълженията си съгласно Регламент (ЕО, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета, определящ финансовите правила, приложими за общия бюджет на ЕС;
 • проектът не представлява изключени дейности съгласно точка Б от приложение V към Регламент (ЕС) 2021/523;
 • проектът се намира в ЕС или в отвъдморска страна или територия, свързана с държава членка, както е посочено в приложение II към ДФЕС;
 • проектът не поражда рискове за репутацията на Комисията;
 • изпълнението на проекта е започнало или се очаква да започне в срок от три години от представянето му в портала InvestEU;
 • проектът е изрично окачествен в заявлението като инвестиционен проект и предоставената информация е точна и определя размера на финансирането, необходимо за изпълнението на проекта;
 • проектът е съвместим с правото и политиките на ЕС.

 

За включването на проект в портала InvestEU не се начислява такса за обработване на заявлението. За да се изпрати заявление за публикуване на проект на портала организаторите на проекти първо трябва да се регистрират.

Публикуването на проект на портала InvestEU не е равнозначно на одобряването му от Комисията. Включването на проекти в портала не засяга и решенията относно окончателните проекти, избрани да получат подкрепа по фонд InvestEU, както и по друг инструмент на ЕС или отпускане на публично финансиране.

Тъй като порталът InvestEU предоставя списък с предварително проверени качествени проекти, инвеститорите имат възможност лесно да проверяват различни проекти, преди да решат в кои да инвестират. Освен това Европейската комисия ще насочи получените проекти за публикуване на портала InvestEU към:

 • партньорите по изпълнение на програмата InvestEU (групата на ЕИБ и други финансови институции, като национални насърчителни банки и международни финансови институции), които ще проучват проекти, попадащи в техния географски обхват и обхват на дейност;
 • консултантския център InvestEU, според случая, когато съществува консултантска инициатива и ако организаторите на проекти искат консултантска подкрепа.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация