Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Какво представлява фондът InvestEU?

Наличната по фонд InvestEU гаранция от ЕС, която е в размер на близо 26 млрд. евро, се използва за подкрепа на операции по финансиране и инвестиране чрез избрани партньори по изпълнението и с участието на финансови посредници, когато е приложимо. Основният партньор по изпълнението е групата на ЕИБ, която успешно управлява Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) от стартирането му през 2015 г. Групата на ЕИБ ще отговаря за изпълнението на 75% от гаранцията от ЕС. Останалата част от гаранцията от ЕС е отворена за други партньори по изпълнението - национални насърчителни банки и международни финансови институции, като Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Банката за развитие на Съвета на Европа и т.н. Национални насърчителни банки и институции могат да бъдат партньори по изпълнението, при условие че изпълняват изискванията, предвидени в Регламента за създаване на програмата InvestEU и съответно бъде сключено гаранционно споразумение с тях от страна на ЕК.

Фондът InvestEU следва да подкрепя проекти, които обикновено имат по-висок рисков профил от проектите, подпомагани по линия на обичайните операции на партньорите по изпълнението или проекти, чието осъществяване не е било възможно в същата степен без подкрепа от фонда InvestEU.

Фондът InvestEU функционира посредством четири компонента на политиката, които  отразяват основните приоритети на ЕС и са насочени към проявите на неефективност на пазара или неоптималните инвестиционни ситуации, като гаранцията от ЕС индикативно е разпределена, както следва:

Устойчива инфраструктура - до 9,9 млрд. евро. Компонентът включва устойчиви инвестиции в областта на:

  • транспорта, включително мултимодалния транспорт, безопасността по пътищата, ремонта и поддръжката на железопътната и пътната инфраструктура;
  • енергетиката, и по-специално енергията от възобновяеми източници, енергийната ефективност в съответствие с рамката в областта на енергетиката до 2030 г.;
  • проектите за обновяване на сгради с акцент върху икономиите на енергия и интегрирането на сградите в свързани енергийни, складови, цифрови и транспортни системи;
  • подобряването на нивата на взаимна свързаност, цифровата свързаност и достъпа, включително в селските райони;
  • доставката и преработката на суровини; космоса, океаните, водите, включително вътрешните водни пътища;
  • управлението на отпадъците в съответствие с йерархията на отпадъците и кръговата икономика, природата и друга екологична инфраструктура;
  • културното наследство, туризма;
  • оборудването, мобилните активи и внедряването на иновативни технологии, които допринасят за постигането на целите на ЕС, свързани с устойчивостта на околната среда или спрямо изменението на климата или със социалната устойчивост.

Научни изследвания, иновации и цифровизация - до 6,6 млрд. евро. Компонентът включва дейности в областта на научните изследвания, разработването на продукти и иновациите, трансфера на технологии и на резултатите от научните изследвания към пазара, демонстрацията и внедряването на иновативни решения и оказването на подкрепа за разрастването на иновативните дружества, както и за цифровизирането на промишлеността на ЕС;

МСП - до 6,9 млрд. евро. Компонентът включва достъп до финансиране и наличие на финансиране най-вече за малки и средни предприятия (МСП), включително за иновативните МСП и за МСП, развиващи дейност в секторите на културата и творчеството, както и за малките дружества със средна пазарна капитализация (с персонал до 499 души);

Социални инвестиции и умения - до 2,8 млрд. евро. Компонентът включва микрофинансирането, финансирането за социални предприятия, социалната икономика и мерките за насърчаване на равенството между половете, уменията, образованието, обучението и съответните услуги, социалната инфраструктура, включително здравната и образователната инфраструктура и социалните и студентските жилища, социалните иновации, здравните и дългосрочните грижи, приобщаването и достъпността, културните и творческите дейности със социална цел и интегрирането на уязвимите хора, включително гражданите на трети държави.

Областите, допустими за операциите по финансиране и инвестиране, са представени подробно в Приложение II на Регламента за създаване на програмата InvestEU.

Създава се и хоризонтална схема за справедлив преход, обхващаща всички компоненти на политиката. Схемата включва инвестиции, които са насочени към социални, икономически и свързани с околната среда предизвикателства, произтичащи от процеса на преход към постигането на целта на ЕС в областта климата за 2030 г. и на целта му за неутралност по отношение на климата до 2050 г., и са в подкрепа на територии, посочени в план за справедлив преход, изготвен от дадена държава членка.

Всички компоненти на политиката могат да включват стратегически инвестиции, включително важни проекти от общоевропейски интерес, за подкрепа на крайните получатели, чиито дейности са от стратегическо значение за ЕС, по-специално с оглед на зеления и цифровия преход, повишената устойчивост и укрепването на стратегическите вериги за създаване на стойност.

Допустими видове финансиране

Гаранцията от ЕС може да се използва с цел покриване на риска за следните видове финансиране, предоставяно от партньорите по изпълнението или чрез финансови посредници: заеми, гаранции, насрещни гаранции, инструменти на капиталовия пазар, всякакви други форми на финансиране или кредитно подобрение, включително подчинен дълг, или капиталови или квазикапиталови инвестиции, предоставяни пряко или косвено чрез финансови посредници, фондове, инвестиционни платформи или други средства, които следва да бъдат насочени към крайните получатели.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация