Извършване на СМР на обект: Сграда на Министерство на финансите, ул.”Г. С. Раковски” № 102