Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Европейската комисия публикува доклад по механизма за ранно предупреждение и годишна стратегия за устойчив растеж за 2020 г.

18.12.2019 г.

На 17 декември Европейската комисия (ЕК) публикува Годишна стратегия за устойчив растеж за 2020 г. (ГСУР), която наследява Годишния обзор на растежа от предходните години и Доклада по механизма за ранно предупреждение. С двата документа стартира поредният цикъл на Европейския семестър за 2020 г., чийто фокус се преориентира през по-широкия икономически преглед, представен в ГСУР. Чрез този нов подход Европейският семестър ще подкрепя пряко държавите членки за достигане на Целите на ООН за устойчив растеж (ЦУР) в рамките на своите икономически политики и политики по заетостта за постигане на устойчив и включващ растеж.

Документът поставя специален фокус върху новата инициатива на ЕК - „Зелена сделка“, която извежда на преден план устойчивостта във всичките й аспекти като благополучието на гражданите е в центъра на предвидените действия. Предвижда се това да бъде достигнато чрез насочване на политиките в четири основни взаимосвързани и взаимно подсилващи се измерения: околна среда, производителност, стабилност и справедливост.

Структурните реформи и политиките в рамките на четирите измерения следва да допринасят за преход към природосъобразен и климатично неутрален континент до 2050 г., разработване на нови технологии и устойчиви решения в ключови области (киберсигурност, изкуствен интелект и 5G), завършване на икономическия и паричен съюз вкл. засилване ролята на еврото, защита на европейските фирми, потребители и правителствата от неблагоприятни външни развития, както и гарантиране на справедлив и всеобхватен преход, отчитащ спецификите на регионите, индустриите и работниците.

Подобно на предходната година, в Доклада по механизма за ранно предупреждение за 2020 г. са идентифицирани 13 държави членки, за които ще бъде изготвен задълбочен преглед.

Съгласно основното табло с макроикономически индикатори, България следва да бъде изследвана допълнително по два от показателите – нетна международна инвестиционна позиция (НМИП) и номинално нарастване на разходите за труд на единица продукция (РТЕП).

През 2018 г. НМИП се подобрява и почти достига индикативния праг, като ЕК отбелязва засилването на външната позиция на икономиката и увеличението на излишъка по текущата сметка на платежния баланс. Наред с натрупаното повишение на експортните дялове на външните пазари, докладът посочва нарастването на доходите, в резултат от затегнатия пазар на труда, и отражението им върху растежа на номиналните РТЕП. В условията на благоприятни икономически и финансови условия, банковият сектор засилва капиталовата и ликвидната си позиция, а растежът на кредитите е стабилен, като изцяло се финансира от разширяването на депозитната база. Необслужваните кредити продължават да намаляват, но остават относително високи за нефинансовите предприятия. От ЕК отбелязват предприетите мерки за засилване на надзора в банковия и небанковия сектор. Както частната, така и публичната задлъжнялост се понижават, а увеличението на цените на жилищата се забавя и е в съответствие с макроикономическите фундаменти. Коефициентът на безработица достига много ниски нива, а икономическата активност на населението се повишава.

Съобщението на Европейската комисия за Есенния пакет на европейския семестър.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация