Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Гарантиран дълг на сектор „Държавно управление”

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

1.     Въведение:

1.1. Министерство на финансите в съответствие с чл. 36, ал.2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) публикува данни за гарантирания дълг на сектор „Държавно управление".

1.2. Данните за гарантирания дълг на сектор „Държавно управление" се изготвят от Министерство на финансите при спазване на договореностите относно компетенциите на институциите, залегнали в Меморандума за сътрудничество между НСИ, БНБ и Министерство на финансите при разработване, производство и разпространение на държавната финансова статистика и националните финансови сметки. Предоставянето на данните на Евростат (ЕК) се извършва от НСИ и се публикуват на интернет страницата на Евростат.

2.     Дефиниции за гарантиран дълг на сектор „Държавно   управление" по  подсектори. Специфични институционални единици.

2.1. Гарантираният дълг на сектор "Държавно управление" е сума от предоставените държавни и общински гаранции от страна на подсекори „Централно управление" и „Местно управление".

2.2. Подсектор "Централно управление" е подсектор „Централно управление" (central government) съгласно изискванията на Европейската система от национални и регионални сметки.

2.3. Подсектор "Местно управление" е подсектор „Местно управление" (local government) съгласно изискванията на Европейската система от национални и регионални сметки.

2.4. На отделни редове са предоставени данни за размера на издадените гаранции от страна на сектор „Държавно управление" по подсектори на публични корпорации и институции, финансови институции и стандартни гаранции.

  • Индивидуални гаранции - издателят на гаранцията гарантира поето финансово задължение от страна на кредитополучателя под формата на даден финансов дългов инструмент (заем, облигационна емисия, пр.).
  • Стандартизирани (или стандартни) гаранции - голям брой издадени по идентичен начин гаранции в по-малък обем.

3.     Източници на информация:

3.1. Официалнен регистър на държавния и държавногарантиран дълг, поддържан в Министерство на финансите съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг;

3.2. Централен регистър на общинския дълг, воден на основание на чл.1, ал.2 от Закона за общинския дълг.

4.     Основни методологични принципи:

Държавногарантираният дълг включва всички финансови задължения, по които е издадена държавна или общинска гаранция. Държавногарантираният дълг на сектор "Държавно управление" се представя по номинална стойност, преизчислен в лева към края на всяка година по курса на БНБ за последния работен ден на годината.

Номиналната стойност на държавногрантирания дълг съгласно (ЕО) Регламент № 479/2009 е тяхната лицева стойност (face value).

5.     Класификация и обхват на финансовите инструменти:

Класификацията на финансовите инструменти е съгласно изискванията на Европейската система от сметки (ЕСС'95) и Ръководство за дефицита и дълга на сектор "Държавно управление", като финансовите пасиви на сектор „Държавно управление" се състоят от следните категории:

Ценни книжа: включва краткосрочните и дългосрочни ценни книжа, различни от акции, без финансови деривати, в местна и чуждестранна валута, издадени от подсекторите на сектор „Държавно управление";

Заеми: включва краткосрочни и дългосрочни заеми в местна и чуждестранна валута.

6.     Политики на ревизии:

6.1. Ревизии се извършват веднъж годишно през месец октомври, в резултат на отразяване на настъпили промени и поява на нови обстоятелства, в хода на изготвяне на данни за целите на Нотификационните таблици за излишъка/дефицита и дълга на сектор „Държавно управление".

6.2. Ревизии могат да бъдат извършени и във връзка с промяна в методологията на Евростат и/или методологически препоръки дадени от Евростат.

6.3. Информация за извършените ревизии се отразява в бележки към таблиците на консолидирания държавен дълг.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация