Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Консолидиран дълг на сектор "Държавно управление"

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

1. Въведение:

1.1. Министерство на финансите (МФ) в съответствие с чл. 36, ал.2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) публикува данни за консолидирания дълг на сектор „Държавно управление". Данните се съставят в съответствие с регламент № 1222/2004 относно съставяне и предаване на  данни за тримесечния държавен дълг и Регламент на Съвета на ЕС № 479/2009 за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност и Регламент на Съвета на ЕС № 679/2010 за изменение на Регламент на Съвета на ЕС № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в контекста на процедурата при прекомерен дефицит.

1.2. Данните за консолидирания дълг на сектор „Държавно управление" и неговите подсектори се изготвят съгласно компетенциите на Националния статистически институт (НСИ) и МФ при спазване на договореностите, заложени в Меморандума за сътрудничество между НСИ, БНБ и МФ при разработване, производство и разпространение на държавната финансова статистика и националните финансови сметки. Предоставянето на данните на Евростат (ЕК) се извършва от НСИ и се публикуват на интернет страницата на Евростат.

2. Дефиниции за дълга на сектор „Държавно управление" и по подсектори:

2.1. "Консолидиран дълг на сектор "Държавно управление" е дългът на сектор "Държавно управление" съгласно изискванията на Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност.

2.2. "Дълг на подсектор "Централно управление" е дългът на подсектор "Централно управление" съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност.

2.3. "Дълг на подсектор "Местно управление" е общинският дълг и дългът на всички лица, които попадат в подсектор "Местно управление", съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност.

2.4. "Дълг на социалноосигурителните фондове" е дългът на подсектор "Социалноосигурителни фондове" съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност.

3. Източници на информация:

3.1. Основен източник на данни е официалният регистър на държавния и държавногарантирания дълг, поддържан в Министерство на финансите съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг;

3.2. Централен регистър на общинския дълг, администриран на основание на чл.1, ал.2 от Закона за общинския дълг в МФ;

3.3. Данни от оборотните ведомости на първостепенните разпоредители с бюджет, предоставяни в Министерство на финансите;

3.4. Годишни финансовите отчети на институционалните единици, които се включват допълнително към сектор „Държавно управление". Списъкът на държавните предприятия, чиито финансови задължения под формата на облигации и заеми се включват в обхвата на дълга на сектор „Държавно управление" се определя от НСИ на основание чл. 67. ал.7 от ЗПФ.

4. Основни методологични принципи:

Консолидираният дълг на сектор "Държавно управление" се представя в номинална стойност общо и по категории финансови инструменти и е дължим към края на всяка година.

4.1. Оценяване - финансовите активи и пасиви се оценяват по номинална стойност, която съгласно (ЕО) Регламент № 479/2009 е тяхната лицева стойност (face value);

4.2. Разпределението на дълговите инструменти между дългосрочни и краткосрочни е на базата на оригиналния им матуритет;

4.3. Консолидацията е изключване на финансови пасиви, държани под формата на финансов актив от други институционални единици на сектор "Държавно управление";

4.4. Брутният дълг, както и финансовите активи и пасиви са консолидирани в подсекторите, както и между подсекторите на сектор „Държавно управление".

5. Класификация и обхват на финансовите инструменти:

Класификацията на финансовите инструменти е съгласно изискванията на Европейската система от сметки (ЕСС'2010) и Ръководство за дефицита и дълга на сектор "Държавно управление", като финансовите пасиви на сектор „Държавно управление" се състоят от следните категории:

Ценни книжа: включва краткосрочните и дългосрочни ценни книжа, различни от акции, без финансови деривати, в местна и чуждестранна валута, издадени от подсекторите на сектор „Държавно управление";

Заеми: включва краткосрочни и дългосрочни заеми в местна и чуждестранна валута.

6. Политики на ревизии:

6.1. Ревизии се извършват 2 пъти годишно, както следва:

  • през април, в резултат на отразяване на настъпили промени и поява на нови обстоятелства, в хода на изготвяне на данни за целите на Нотификационните таблици за излишъка/дефицита и дълга на сектор „Държавно управление";
  • през октомври, в резултат на отразяване на настъпили промени и поява на нови обстоятелства, в хода на изготвяне на данни за целите на Нотификационните таблици за излишъка/дефицита и дълга на сектор „Държавно управление";

6.2. Ревизии могат да бъдат извършени и във връзка с промяна в методологията на Евростат и/или методологически препоръки дадени от Евростат;

6.3. Информация за извършените ревизии се отразява в бележки към таблиците на консолидирания дълг на сектор „Държавно управление".

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация