Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Държавен и държавногарантиран дълг, поет по реда на Закона за държавния дълг

Информация за размера, структурата и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг, поет по реда на Закона за държавния дълг

Всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата при спазване изискванията на Конституцията, съставляват държавния дълг и представляват задължение на държавата, съгласно разпоредбите на чл. 2 от Закона за държавния дълг[1].

 Поемането на държавен дълг, съгл. разпоредбите на чл. 4 от Закона за държавния дълг, се извършва чрез:

  • емисии на държавни ценни книжа;
  • договори за държавни заеми.

Държавногарантиран дълг са всички финансови задължения, за които Министерският съвет е издал гаранции от името и за сметка на държавата при спазване изискванията на Конституцията, съгл. разпоредбите на чл. 18 от Закона за държавния дълг.

Издаване на държавна гаранция съгласно §1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за държавния дълг е:

  • сключването на гаранционно споразумение към кредитни споразумения;
  • поемането на гаранционни задължения в кредитните споразумения;
  • издаването на гаранционно писмо във връзка с кредитни споразумения;
  • поемането на гаранционни задължения при емисия на ценни книжа.

 Източник на публикуваната информация е Официалният регистър на държавния и държавногарантирания дълг, който се поддържа в Министерството на финансите на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг, като същата се актуализира на годишна база.

В съответствие с чл. 3 от Закона за държавния дълг при преоценка на държавния дълг в левове задълженията, деноминирани в чуждестранна валута, се преизчисляват по курса на Българската народна банка към датата на преоценката.

Данните за държавния и държавногарантирания дълг по месеци се публикуват в  месечния бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“[2], Приложение № 4.

[1] Закон за държавния дълг, Обн., ДВ, бр. 93 от 1.10.2002 г., последно изм., бр. 51 от 1.07.2022 г.

[2] https://www.minfin.bg/bg/statistics/20

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация