Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Администриране на средства от държавния бюджет

„Държавни помощи и реален сектор", отдел „Публично финансиране на реалния сектор и държавни помощи в чувствителни отрасли" планира и администрира предоставянето на средства от централния бюджет за субсидии на предприятия от реалния сектор, финансиране на безплатните превози на ученици до 16-годишна възраст, компенсации за пътувания с ценови облекчения, регламентирани със закони и актове на Министерския съвет. Отдел „Субсидии и програми за ликвидация" контролира ефективното и целевото използване на държавните субсидии и трансфери.

Субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии

Субсидиите, предвидени в централния бюджет са предназначени за покриване на загуби от вътрешноградски пътнически превози и от междуселищни пътнически превози в слабо населени планински и гранични райони на страната.

Механизмът, по който се предоставят субсидиите е регламентиран с Наредба № 3 от 04.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони.

Обхват на субсидираните пътнически превози:

По утвърден от министъра на транспорта списък, съгласуван с МРРБ, въз основа на посочени от общините линии, съдържащи като спирка в маршрута си едно или повече населени места, отговарящи на следните условия:

 • брой жители - до 500 души;
 • населеното място да е включено в списъка по приложение № 2 към Наредба № 14 от 2003 г. за определяне на населените места в селски и планински райони (ДВ, бр. 35 от 2003 г.) или в списъка по приложение № 1 към Наредба № 3 от 04.04.2005 г.

На субсидиране по междуселищна автобусна линия подлежи пробегът от участъка:

 • между най-отдалеченото по маршрута населено място от същата община и общинския център;
 • между най-отдалеченото по маршрута населено място и най-близкия общински център по маршрута на линията, когато маршрута не прави връзка с центъра на общината;
 • на територията на общината, когато маршрута не прави връзка с общинския център.

На субсидиране подлежат и градските пътнически превози по утвърдена транспортна схема, където има организирани такива, без превозите по междуселищните линии, в чертите на града.

Субсидиите за пътническите превози се предоставят до размера на отчетената загуба от дейността по данни от приложение № 2 към Наредба № 3 от 04.04.2005 г., в рамките на утвърдените за тази цел средства със Закона за държавния бюджет на Република България. Средствата са целеви и се ползват само за покриване на загуби от пътнически превози.

Безплатен превоз на ученици до 16 годишна възраст

Финансирането на безплатните превози на ученици до 16 годишна възраст на основание чл.26, ал. 3 от Закона за народната просвета, обхваща само междуселищните пътувания от местоживеенето до средищните общински училища и обратно.

Превозите се организират от общината по местонахождението на учебното заведение, респективно от средищното училище чрез:

1. сключване на договор за специализиран превоз с автомобилен транспорт;

2. превоз по автобусни линии по утвърдена транспортна схема;

3. железопътен транспорт с пътнически влак II класа;

4. собствен превоз;

5. таксиметров превоз.

Условията и реда за компенсиране на превоза на ученици от страна на центалния бюджет са регламентирани в Наредба № 2 от 21.03.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници (Обн., ДВ 32 от 2005 г.). Финансирането се осъществява съобразно условията, по които са възложени превозите до размера на нормативите, по които централния бюджет компенсира превоза на ученици до 16 г., регламентирани в ПМС № 14 от 31.04.2006 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г., както следва:

1. за специализиран превоз:

 • с автомобили до 22 места - до 0.84 лв./км общ пробег по маршрута;
 • с автомобили над 22 места - до 1.32 лв./км общ пробег по маршрута;

2. за превоз по утвърдена транспортна схема:

 • с месечна абонаментна карта - до 2.05 лв./км от дължината на маршрута (еднопосочно);
 • с билет за единично пътуване - до 0.07 лв./км.

3. за собствен превоз:

 • с автомобили до 22 места - до 0.60 лв./км общ пробег по маршрута;
 • с автомобили над 22 места - до 0.92 лв./км общ пробег по маршрута;

Превозът се организира от общината по местонахождение на учебното заведение, като информацията: копия от договори и/или анекси към тях за специализиран превоз, заповед на кмета или решение на общинския съвет при осъществяване на собствен превоз и маршрутни разписания, когато е по утвърдена транспортна схема, се изпраща в Министерство на финансите с приложена справка по образеца на приложение №1 към наредбата.

Справка по Приложение № 1 към чл. 31, ал. 4 от Наредба 2 от 31.03.2006 г.

При промяна на параметрите към съответния договор, промяна на маршрути, цени, и др., свързани с превоза на ученици, общините са длъжни да уведомят Министерство на финансите с цел актуализиране на базата данни.

Разплащането на средствата се осъществява на тримесечия до размера на нормативите по ПМС 14 от 2006 г. и до размера на средствата, заложени в централния бюджет.

Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания

Право на пътуване с ценови облекчения имат:

А. Безплатно

1. Ветерани от войните:

 • неограничен брой междуселищни пътувания по автобусните линии в границите на областта, в която живеят;
 • неограничен брой пътувания по вътрешноградкия транспорт в страната;
 • пътуване един път годишно с автомобилен транспорт по направления, по които няма железница - отиване и връщане по свободно избран маршрут.

2. Военноинвалиди:

 • два пъти в годината - отиване и връщане по свободно избран маршрут в страната с превозните средства за обществен превоз;
 • неограничен брой пътувания по автобусната, тролейбусната и трамвайната мрежа в общината, в която живеят;
 • по вътрешноградския транспорт, включително метрополитена, в цялата страна с изключение на допълнителните автобусни линии.

2. Съпруг/съпруга и децата на български граждани, загинали при или по повод на изпълнение на наборна военна служба, а когато няма такива - родителите;

 • отиване и връщане по свободно избран маршрут два пъти в годината по държавния и общинския автомобилен транспорт.

3. Многодетни майки:

 • един път в годината по автомобилния транспорт в страната - отиване и връщане.

4. Инвалиди със 71 на сто или над 71 на сто трайно намалена работоспособност:

 • безплатно пътуване два пъти в годината - отиване и връщане с автомобилния транспорт по свободно избран маршрут.

Б. С намаление

1. Учениците и студентите редовно обучение, включително докторантите:

 • 30 на сто намаление на цената на абонаментна карта по вътрешноградския транспорт;
 • 20 на сто намаление по междуселищния автомобилен транспорт.

2. Гражданите над 62 г. за мъжете и над 57 г. за жените:

 • 20 на сто намаление на цената на абонаментна карта по транспорт по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт.

Стойността на безплатните и по намалени цени пътувания се компенсира на транспортните дружества със средства от централния бюджет, предоставяни чрез общините. Реда и условията, по които се компенсират безплатните и по преференциални цени пътувания е регламентиран в Наредба № 2 от 21.03.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници (Обн., ДВ 32 от 2005 г.).

Компенсациите се предоставят ежемесечно срещу представяне на опис-сметки за броя и стойността на издадените превозни документи. Транспортните дружества водят регистър, който подлежи на контрол от общината.

Ежегодно, до 15 септември, общините представят обобщената информация за деветте месеца от началото на годината по справка-образец приложение №2 към наредбата:

Справка по Приложение № 2 към § 2

Ред за предоставяне на средствата

Сумите за субсидии, за финансиране на превозите на учениците до 16-годишна възраст и за пътуванията с ценови облекчения се предоставят от централния бюджет за общините чрез системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), като трансферът се отразява посредством компенсирана корекция по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Лимитите се залагат ежемесечно в началото на месеца. Чрез код със структура на номера 488 002 ххх-х се отпускат средствата от централния бюджет за общините, администрирани от Министерство на финансите - дирекция „Финанси на реалния сектор" и се извършват по реда на писмо на Министерство на финансите ДДС №19 от 23.12.2005 г.

Корекциите следва да се отразят по реда на § 10, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г., в съответствие с разпределение на общия размер на лимита както следва:

 • В делегирана от държавата дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията" по подпараграф 43-01 „Субсидии за текуща дейност" - субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози;
 • В делегирана от държавата дейност 389 „Други дейности по образованието" по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги" - компенсации за безплатния превоз на ученици до 16 годишна възраст, съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за народната просвета;
 • В делегирана от държавата дейност 559 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта" по подпараграф 42-19 „Други текущи трансфери за домакинствата" - компенсации за безплатните и по намалени цени пътувания.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация