Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Държавни помощи и реален сектор

Основните функции и направления в дейността на дирекция „Държавни помощи и реален сектор" изцяло са подчинени и насочени към изпълнение на главната цел на правителствената политика за създаване на условия за развитие на страната и ускорен икономически растеж. Дирекцията активно участва в работата на Министерството по провеждането, изпълнението и контрола на икономическата политика на Правителството в областта на публичните разходи. Дирекцията подпомага министъра на финансите  при изпълнение на правомощията му като национален орган, който отговаря за наблюдението, прозрачността и координацията на държавните помощи, и изпълнява функциите на звено за контакт в комуникацията с Европейската комисия по всички въпроси, свързани с държавните помощи.

В рамките на компетенциите си и възложените функции, дирекцията работи както пряко, така и съвместно с други институции и отрасловите министерства по изпълнение на мерките и действията за постигане на следните основни цели на Правителството:

  • провеждане на реформи в полза на обществото;
  • създаване на условия за развитие на страната и ускорен икономически растеж;
  • ефективно и прозрачно усвояване на европейските средства;
  • гарантиране на националната и енергийната независимост на страната;
  • повишаване на жизнения стандарт в България чрез осигуряване на по-добри условия на живот за хората;
  • гарантиране на социалните права на гражданите и провеждане на социална политика, която подпомага уязвимите групи и безработните;
  • развитие на пазарната икономика на принципите на конкуренцията, стимулиране на частната инициатива и предприемачеството;
  • продължаване на процесите на приватизация, концесиониране, развитие на публично-частното партньорство, стимулиране на конкуренцията и либерализация при запазване на обществения интерес.

Дирекцията работи основно и за законосъобразното установяване, разпределяне и ефективно използване на бюджетните средства за нефинансови предприятия от реалния сектор, както и за повишаване на икономическата, екологична и социална изгода и възвръщаемост от изразходваните бюджетни средства - публични разходи.

В тази връзка, основни направления, в които работи дирекцията са: подобряване на бюджетното прогнозиране, планиране, предоставяне и контрол на публичните разходи; финансово осигуряване предоставянето на услугите от общ икономически интерес (социални, транспортни, пощенски и др.);  предоставяне на средства за капиталови трансфери за изпълнението на дейности по изграждане, поддържане и развитие на железопътната и пристанищната инфраструктура и изпълнението на програми за отстраняване на минали екологични щети на приватизирани предприятия, причинени от минали действия или бездействия, до приватизацията им, увеличаване дела на частния сектор чрез успешно приключване на приватизационния процес, вкл. и на естествените монополни структури; подобряване на процедурите и разширяване на обектите за концесиониране; привличане на частни инвестиции чрез създаване на смесени дружества с държавно участие и развитие на частното партньорство; координиране на предоставянето на информация от съответните първостепенни разпоредители с бюджет за прогнозните показатели на юридическите лица, които попадат в обхвата на сектор „Държавно управление".

Дирекцията изпълнява функции във връзка със задълженията на страната ни съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на държавните помощи; осъществява наблюдението, координацията и взаимодействието с Европейската комисия в областта на държавните помощи; приема, разглежда и оценява уведомленията за държавна помощ за съответствие със законодателството в тази област; извършва оценка на максималния интензитет на регионалната помощ и на специфичния местен обхват на районите в Република България; съгласува прилагането на политики, стратегии, програми, мерки и проекти с отраслов и чувствителен характер, както и проекти на нормативни актове, оценява съответствието на мерки и схеми за публична намеса със законодателството в областта на държавните помощи и изготвя становища до администраторите на помощ.


Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация