Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Приемане на предложения и сигнали

ЗАЯВЛЕНИЯ/ИСКАНИЯ за извършване на административни услуги от Министерството на финансите се приемат всеки ден от понеделник до петък в Центъра за административно обслужване на министерството.

Приемането на ПРЕДЛОЖЕНИЯ и СИГНАЛИ, подавани до Министерството на финансите, се извършва в съответствие с Устройствения правилник на Министерството на финансите по следния ред:

„Чл. 35...

(5) Приемът на граждани и представители на организации и изслушването на техните предложения и сигнали се извършва всеки вторник и четвъртък от 14,00 до 16,30 ч. в Центъра за административно обслужване на МФ. Информация за това се оповестява на интернет страницата, както и на указателното табло в сградата на МФ.

(6) Предложенията и сигналите, писмени или устни, могат да се подават лично или чрез упълномощен представител. Подадените предложения и сигнали се регистрират по ред, определен с акт на министъра.

(7) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

(8) За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:

  1. имената по документ за самоличност и адресът – за българските граждани;
  2. имената по документ за самоличност, личният номер и адресът – за чужденец;
  3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес;
  4. предложения и сигнали, които, въпреки че съдържат реквизитите по т. 1 – 3, не са подписани от автора или от негов представител по закон или пълномощие.

(9) За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които засягат факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването в Центъра за административно обслужване или в деловодството на МФ.

(10) Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на административни структури към министъра могат да се правят до техните ръководители. Преписи от тези предложения могат да се изпращат и до министъра.

(11) Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи или длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица, могат да се подават до:

  1. министъра, когато сигналът се отнася до служители на МФ;
  2. министъра, когато сигналът се отнася до ръководители на административни структури към министъра; когато това се отнася до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, сигналът се подава до Управителния съвет на Националната агенция за приходите с копие до министъра;
  3. съответните ръководители на административни структури към министъра, когато сигналът се отнася до служители на тези структури или до министъра;
  4. Министерския съвет, когато сигналът се отнася до министъра като административен орган; по преценка на подателя сигналът може да се подаде и чрез министъра.“

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация