Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Достъп до обществена информация

 1. Наименованието и уникалният идентификатор съгласно Регистъра на услугите

Предоставяне на достъп до обществена информация (обща административна услуга № 2 от Регистъра на услугите)

 1. Правното основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт

Закон за достъп до обществена информация

 1. Органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт; в случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт

 Министърът на финансите или изрично определено от него лице

 • На основание чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ и Заповед на министъра на финансите № ЗМФ–426 / 08.06.2023 г., г-жа Жана Бориславова Токова – началник на кабинета на министъра на финансите е определена да разглежда постъпилите заявления за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ и да взема решения за предоставяне, или отказ от предоставяне на достъп до исканата информация, както и да уведомява заявителите за взетото решение.
 • На основание чл. 41з, ал. 1 от ЗДОИ и Заповед на министъра на финансите № ЗМФ–426 / 08.06.2023 г., г-жа Жана Бориславова Токова – началник на кабинета на министъра на финансите е определена да разглежда постъпилите заявления за предоставяне на информация за повторно използване и да взема решения за предоставяне или отказ от предоставяне на информация за повторно използване, както и да уведомява писмено заявителите за взетото решение.
 1. Информация за Центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време

Център за административно обслужване (ЦАО), стая № 1 на Министерството на финансите

адрес: гр. София – 1040, ул. „Г.С.Раковски” № 102 (вход за граждани – от ул. „Г. Бенковски”)

електронен адрес: Embedded Image и Embedded Image

телефони: 02 / 9859 2634 и 9859 2639

всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч.

 1. Процедурата по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изискванията и необходимите документи; в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.
 • Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Министерство на финансите. Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

За да бъде разгледано, направеното заявление следва да съдържа следната информация:

 • трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
 • описание на исканата информация;
 • предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
 • адреса за кореспонденция със заявителя.

Като форма за предоставяне на достъп до обществена информация могат да се посочи една или повече от следните форми: преглед на информацията - оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.

При желание да бъде направено устно запитване се съставя протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация.

 • Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде писмено заявление за предоставяне на информация за повторно използване.

За постъпилите писмени искания за предоставяне на информация за повторно използване се прилага Глава четвърта от ЗДОИ.

Като форма за предоставяне на достъп до обществена информация могат да се посочи една или повече от следните форми:

 • Копие на материален носител (хартиен, технически, магнитен, електронен);
 • Копие, предоставено по електронен път или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните;
 • Комбинация от форми.
 1. Образците на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт.
 • Заявление за достъп до обществена информация;
 • Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация;
 • Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация;
 • Заявление за предоставяне на информация за повторно използване.
 1. Начини на заявяване на услугата.
 • в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор, по факс,
 • на електронен адрес: Embedded Image и Embedded Image
 • чрез Платформата за достъп до обществена информация

https://pitay.government.bg

 • по електронен път съгласно посоченото в т. 8
 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

В Министерството на финансите може да се използва квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КЕП), като средство за електронна идентификация съгласно чл. 3, т. 12 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година.

а) нивото на предоставяне на услугата - ниво 3;

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - http://egov.bg/;

в) интернет адрес за служебно заявяване – чрез единния портал за достъп до електронни административни услуги на адрес http://egov.bg/;

г) вид на услугата – първична.

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

            Безсрочен

 1. Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане.
 • Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя съгласно Наредба № Н-1 на министъра на финансите от 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация (обн., ДВ, бр. 22 от 2022 г.) и представяне на платежен документ. Разходите по предоставяне на обществена информация се внасят в касата на Министерство на финансите или по банков път по банковата сметка на министерството: IBAN BG35BNBG96613000148401, BIC BNBGBGSD – при БНБ – ЦУ – София – 1000, пл. „Ал. Батенберг” № 1.
 • Информацията се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията съгласно тарифа, приета от Министерския съвет. Таксата се внася в касата на Министерство на финансите или по банков път по банковата сметка на министерството: IBAN BG35BNBG96613000148401, BIC BNBGBGSD – при БНБ – ЦУ – София – 1000, пл. „Ал. Батенберг” № 1.
 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Решенията на задължения субект подлежат на съдебен контрол.

 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Обжалване по реда на АПК пред административния съд по постоянен адрес на заявителя в 14-дневен срок от получаване на решението.

 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

Embedded Image и Embedded Image

 1. Начини на получаване на резултата от услугата.
 • чрез лицензиран пощенски оператор.
 • лично, или чрез упълномощено лице, в ЦАО на МФ.
 • по електронен път на електронна поща.
 • чрез Платформата за достъп до обществена информация
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване

Документи:

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация