Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Достъп до обществена информация

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Министерство на финансите. Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

На основание чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ и заповед на министъра на финансите № ЗМФ–515 / 24.07.2020 г., г-жа Цвета Петрова Нейкова-Делчева, директор на дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”  е упълномощена да разглежда постъпилите заявления за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ и да взема решения за предоставяне, или отказ от предоставяне на достъп до исканата информация, както и да уведомява заявителите за взетото решение.

При желание да бъде направено устно запитване се съставя протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация.

Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Министерство на финансите (стая № 1), всеки работен ден от 9 до 17.30 часа.

За да бъде разгледано, направеното заявление следва да съдържа следната информация:

  1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  2. описание на исканата информация;
  3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  4. адреса за кореспонденция със заявителя.

Като форма за предоставяне на достъп до обществена информация могат да се посочи една или повече от следните форми: преглед на информацията - оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.

Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя съгласно Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. (обн.,  ДВ, бр. 98 от 2011 г.) и представяне на платежен документ. Разходите по предоставяне на обществена информация се внасят в касата на Министерство на финансите или по банков път по банковата сметка на министерството: IBAN BG35BNBG96613000148401, BIC BNBGBGSD – при БНБ – ЦУ – София – 1000, пл. „Ал. Батенберг” № 1.

Телефони за справки: 9859 2639 и 9859 2634.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде писмено заявление за предоставяне на информация за повторно използване. Искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адрес Embedded Image и Embedded Image  или чрез платформата за достъп до обществена информация, която се поддържа от администрацията на Министерския съвет.

На основание чл. 41з, ал. 1 от ЗДОИ и заповед на министъра на финансите № ЗМФ–515 / 24.07.2020 г., г-жа Цвета Петрова Нейкова-Делчева, директор на дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”  е упълномощена да разглежда постъпилите заявления за предоставяне на информация за повторно използване и да взема решения за предоставяне или отказ от предоставяне на информация за повторно използване, както и да уведомява писмено заявителите за взетото решение.

Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Министерство на финансите (стая № 1), всеки работен ден от 9 до 17.30 часа. За постъпилите писмени искания за предоставяне на информация за повторно използване се прилага Глава четвърта от ЗДОИ.

Като форма за предоставяне на достъп до обществена информация могат да се посочи една или повече от следните форми:

  • Копие на материален носител (хартиен, технически, магнитен, електронен);
  • Копие, предоставено по електронен път или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните;
  • Комбинация от форми.

Информацията се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията съгласно тарифа, приета от Министерския съвет. Таксата се внася в касата на Министерство на финансите или по банков път по банковата сметка на министерството: IBAN BG35BNBG96613000148401, BIC BNBGBGSD – при БНБ – ЦУ – София – 1000, пл. „Ал. Батенберг” № 1.

Телефони за справки: 9859 2639 и 9859 2634.

Документи:

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация