Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Комитет по застраховане и частно пенсионно осигуряване

Работата на Комитета по застраховане и частно пенсионно осигуряване е насочена към насърчаване на ефективни, отворени и стабилни пазарно-ориентирани застрахователни и частни пенсионни системи, основани на високи нива на прозрачност с цел подкрепа на устойчивия и приобщаващ икономически растеж.

Участието на страната в заседанията на Комитета по застраховане и частно пенсионно осигуряване и на работните органи към него й предоставя възможност за взимане на участие в дискусиите, в обмяната на опит и добри практики с останалите страни при прилагането на инструментите на ОИСР в областта на финансовите пазари. България участва в работата на Комитета по застраховане и частно пенсионно осигуряване от 2020 г.

Подготвителните органи (работните групи) към Комитета по застраховане и частно пенсионно осигуряване организират редовни заседания и обсъждат проекти на документи, изготвени от Секретариата на ОИСР, с принос от страна на членовете на съответните работни групи.

Подготвителните органи могат да бъдат подготвителни органи към няколко комитета.

 

Подготвителен орган

Сфера на дейност

Консултативна работна група по Кодексите за либерализация на ОИСР (Advisory Task Force on the OECD Codes of Liberalisation) - подготвителен орган към Инвестиционния комитет, Комитета по финансови пазари и Комитета по застраховане и частно пенсионно осигуряване

По искане на комитетите: разглежда конкретни мерки, предложени от отделни членове във връзка със задълженията им по кодексите; подпомага комитетите при оценката на страни, които не са членки на ОИСР, но които кандидатстват за присъединяване към кодексите; консултира страни, които не са членки на ОИСР, но са заинтересовани от присъединяването към кодексите; разглежда други въпроси, свързани с кодексите.

Съвместна работна група за институционални инвеститори и дългосрочно финансиране (Joint Task Force on Institutional Investors and Long-Term Financing) - подготвителен орган към Комитета по финансови пазари и Комитета по застраховане и частно пенсионно осигуряване

Наблюдава и проучва развитието на пазара в сектора на институционалните инвеститори и дългосрочното финансиране; подкрепя работата на двата комитета относно приноса на институционалните инвеститори за растежа и развитието и по въпросите на дългосрочното финансиране; участва в изготвянето на анализи и препоръки по отношение на различни политики в сферата на институционалните инвестиции и дългосрочното финансиране; допринася за работата на различни формати, включително Г-20, Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC), Съвета за финансова стабилност (FSB); сътрудничи и се координира по тези въпроси с други органи на ОИСР (включително Комитета по корпоративно управление), както и с други международни организации; консултира се с различни заинтересовани страни.

Работна група по застрахователна статистика (Task Force on Insurance Statistics)

Подпомага работата на Комитета по отношение на застрахователната статистика; гарантира непрекъснатост в събирането и анализа на статистическа информация (съгласно стандартите на ОИСР); дава препоръки в рамките на самия процес; определя основните приоритети и допринася за разработването на подходящи статистически показатели; анализира тенденциите и предоставя насоки в застрахователния сектор.

Експертна работна група по застраховане (Working Party of Governmental Experts on Insurance)

Проучва и анализира регулаторните и надзорните системи и техники в страните членки на ОИСР относно платежоспособността на застрахователните компании, приоритетните въпроси в тази област, мерките и практиките, използвани или които биха могли да бъдат използвани в сферата на застраховането.

Работна група по частните пенсии (Working Party on Private Pensions) - Работната група по пенсионна статистика (Task Force on Pension Statistics)

Извършва преглед на статистическите данни, предоставени от държавните пенсионни системи и дава препоръки за подобряване на методологията за събиране на статистическа информация в страните членки на ОИСР; извършва преглед на силните и слабите страни на съществуващите масиви от данни; проучва начините и средствата за подобряване на сравнимостта на международната пенсионна статистика и изготвя препоръки; предоставя актуални статистически данни и показатели на пенсионните системи в страните членки на ОИСР.

 

Правните инструменти на Комитета по застраховане и частно пенсионно осигуряване включват: Решение на Съвета за приемане на Кодекса за либерализиране на текущите невидими операции, Решение на Съвета за приемане на Кодекса за либерализиране на движението на капитали, Препоръка на Съвета относно финансовата грамотност, Препоръка на Съвета относно принципите на високо ниво за защита на потребителите на финансови услуги, Препоръка на Съвета относно политическата рамка за ефективно и ефикасно финансово регулиране, Препоръка на Съвета относно основните принципи на регулирането на частното пенсионно осигуряване, Препоръка на Съвета относно насоките за управление на застрахователите, Препоръка на Съвета относно добрите практики в управлението на застрахователни искове, Препоръка на Съвета относно стратегиите за финансиране на риска от бедствия.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация