Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Комитет по фискални въпроси

Дейността на Комитета по фискални въпроси е насочена към насърчаване и развитие на ефективна и ясна данъчна политика, международни данъчни стандарти и насоки, които позволяват на държавите да обслужват по-добре техните граждани.

Целта на Комитета е да подобри структурата и функционирането на националните данъчни системи, да насърчи сътрудничеството между данъчните администрации и да намали данъчните бариери в международната търговия. Министерството на финансите участва във всички работни групи и форуми към Комитета по фискални въпроси на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в областта на международното данъчно облагане, административното сътрудничество и обмен на информация за данъчни цели. 

 Работната програма на ОИСР по отношение на данъците се осъществява от Комитета по фискални въпроси чрез участие на национални експерти на държавите членки, организирани в работни групи и други подготвителни органи. Работните групи разработват международни данъчни стандарти и насоки и осъществяват техническата работа, свързана с това. Процесът на вземане на решения от ОИСР в областта на данъчната политика има двустепенна структура. На първо ниво, експертите от държавите участват в процеса на вземане на решения на ниво работни групи и работят в тясно сътрудничество със своите делегати в Комитета по фискални въпроси. На второто ниво висши държавни служители от държавите членки участват в процеса на вземане на решения за Комитета по фискални въпроси, за да се гарантира политическият ангажимент за изпълнение на взетите решения.

Работните групи, които са подготвителни органи на Комитета по фискални въпроси, организират редовни заседания и обсъждат проекти на документи, изготвени от Секретариата на ОИСР, с принос на членовете на съответните групи. По време на заседанията се обсъждат техническите въпроси и се разработват стандарти, като делегатите постигат съгласие с консенсус. Работните групи докладват за постигнатия напредък по определени теми на заседанията на Комитета по фискални въпроси.      

Въведената в Комитета по фискални въпроси Приобщаваща рамка по Плана „Свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби“ използва действащия механизъм, основан на консенсус, при който всички членове на Приобщаващата рамка имат право на равно участие и глас.

Република България, чрез Министерството на финансите, участва както на заседанията на Комитета по фискални въпроси, така и на заседанията на неговите подготвителни органи:

 

Подготвителен орган

Сфера на дейност

Работна група № 1 – Данъчни спогодби и свързани с тях въпроси

Дейността ѝ включва обсъждане на въпросите, свързани с преговорите, прилагането и тълкуването на двустранните данъчни спогодби, разглеждане на предложения за изменения на Модела на ОИСР за данъчна спогодба, както и изготвяне на препоръки по повдигнати в тази област въпроси.

Работна група № 2 – Анализ на данъчната политика и данъчна статистика

Дейността на работната група е свързана с анализ и оценка на социалното и икономическо въздействие на данъчната политика, като е отговорна за годишните публикации със статистически данни за приходите и облагането на възнагражденията.

Работна група № 6 – Данъчно облагане на мултинационални компании

Основната дейност е свързана с въпросите и документацията по трансферно ценообразуване.

Работна група № 9 – Косвени данъци

Подпомага държавите в осигуряването на подходящо и ефективно данъчно облагане на стоки и услуги чрез разработване на международни насоки по ДДС.

Работна група № 10 – Обмен на информация и нормативно съответствие в данъчната област

Подпомага Комитета по фискални въпроси във връзка с обмена на информация за данъчни цели и нормативното съответствие в данъчната област чрез разработване на проекти на съответните правни инструменти. 

Работна група № 11 – Агресивно данъчно планиране

Подпомага Комитета по фискални въпроси по отношение на свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби чрез разработване на инструментите и мерки за предотвратяване отклонението от данъчно облагане чрез използване на схеми за агресивно данъчно планиране.

Работна група – Дигитална икономика

Основната дейност на групата е изготвяне и разглеждане на подходящи данъчни правила по отношение на дигиталната икономика.

Работата на групата е свързана с разбирането за начина, по който дигиталният бизнес реализира печалби и с анализиране на начина, по който дигитализацията на икономиката въздейства върху бизнес моделите.

Форум за вредни данъчни практики

На заседанията му се обсъждат мерки за по-ефективно противодействие на вредните данъчни практики.

Работна група – Данъци и развитие

Групата включва представители на държави членки на ОИСР, развиващи се страни, международни и регионални организации, гражданското общество и бизнеса. Основната ѝ е подпомагане на развиващите се страни в събирането на адекватни данъчни приходи.

 

Правните инструменти към Комитета са Конвенцията за административна взаимопомощ по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за административна взаимопомощ по данъчни въпроси; Многостранна конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчни спогодби при борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби; Препоръка на Съвета относно модела на Конвенция за данъчно облагане, приходи и капитал; Препоръка на Съвета относно предоставянето и изготвянето на данъчни облекчения в данъчни Конвенции; Препоръка на Съвета относно отмяната на данъчни споразумения; Препоръка на Съвета относно избягването на двойното данъчно облагане по отношение на данъци върху имоти и наследства и върху дарения; Препоръка на Съвета относно мерките за предотвратяване на ерозията на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, свързани с трансферното ценообразуване; Препоръка на Съвета за разпределяне на печалбите към постоянни учреждения; Препоръка на Съвета за определяне на трансферното ценообразуване между асоциирани предприятия; Препоръка на Съвета за избягване и укриване на данъци; Препоръка на Съвета относно прилагането на данъка върху добавената стойност/данъка върху стоките и услугите към международната търговия с услуги и нематериални активи; Препоръка на Съвета относно използването на модела на меморандум за  разбирателство на ОИСР относно автоматизирания обмен на информация за данъчни цели; Препоръка на Съвета относно използването на идентификационни данъчни номера в международен контекст; Препоръка на Съвета относно моделно споразумение на ОИСР за извършване на паралелни данъчни проверки; Препоръка на Съвета за прилагане на предложенията, съдържащи се в доклада от 1998 г. относно вредната данъчна конкуренция; Препоръка на Съвета за противодействие на нелоялна данъчна конкуренция; Препоръка на Съвета относно десетте глобални принципа за борба с данъчните престъпления; Препоръка на Съвета за улесняване на сътрудничеството между данъчните и други правоприлагащи органи за борба с тежките престъпления; Препоръка на Съвета за данъчни мерки за по-нататъшна борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки; Декларация за автоматизиран обмен на информация по данъчни въпроси; Декларация за свиването на данъчната основа и прехвърляне на печалба.

Ежегодно от ОИСР се организират  форуми в областта на данъците - Глобален форум по ДДС, Глобален форум по трансферно ценообразуване, Глобален форум по данъчни спогодби, Форум на данъчните администрации и други, в заседанията на които участват и представители от Република България. 

В областта на данъците, от съществуващите работни групи и инициативи на ОИСР, Република България е присъединена и взема участие в следните:

 

 1. Комитет по фискални въпроси (Committee on Fiscal Affairs);
 1. Форум за вредни данъчни практики (Forum on Harmful Tax Practices);
 1. Форум за данъчна администрация (Forum on Tax Administration MAP Forum);
 1. Работна група на Глобалния форум за автоматичен обмен на информация (Global Forum AEOI Working Group);
 1. Глобален форум за данъчни спогодби (Global Forum on Tax Treaties);
 1. Глобален форум за трансферно ценообразуване (Global Forum on Transfer Pricing);
 1. Глобален форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes);
 1. Глобален форум за данък върху добавената стойност (Global Forum on VAT);
 1. Работна група 10 относно обмен на информация и нормативно съответствие в данъчната област (Working Party 10 on the Exchange of Information and Tax Compliance);
 1. Работна група 1 за данъчни конвенции и свързани с тях въпроси/Многостранен инструмент (Working Party 1 on Tax Conventions and Related Questions/MLI);
 1. Целева група за дигитална икономика (Task Force on Digital Economy);
 1. Работна група 11 за агресивно данъчно планиране (Working Party 11 on Aggressive Tax Planning);
 1. Работна група 2 за анализ на данъчната политика и за данъчна статистика (Working Party 2 on Tax Policy Analysis and Tax Statistics);
 1. Работна група 6 за данъчно облагане на многонационалните предприятия (Working Party 6 on the Taxation of Multinational Enterprises);
 1. Работна група 9 за данъците върху потреблението (Working Party 9 on Consumption Тaxes);
 1. Съвместно заседание на данъчни експерти и на експерти по околната среда (Joint Meeting of Tax and Environment Experts);
 1. Целева група за данъчни и други престъпления (Tax Force on Tax Crimes and Other Crimes).

 

Положителни аспекти от членството на Република България в Приобщаващата рамка по Плана „Свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби“ на ОИСР

Република България се присъединява (асоцииран член) към Приобщаващата рамка за въвеждане на данъчните мерки против свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS). Един от основните положителни аспекти e, че на страната ни се предоставя възможност за достъп до уникална платформа за обмен на най-добрите световни практики и споделяне на опит, както и установяване на добри отношения с партньорските държави за ефективна превенция срещу укриването и невнасянето на данъци.

Членството в Приобщаващата рамка предоставя възможност на страната ни за равно участие с държавите от ОИСР/Г20 в разработването на новите глобални данъчни стандарти, свързани с борбата срещу агресивното данъчно планиране и избягването от данъчно облагане, което е свързано с получаването на равен достъп до материали и информация на ОИСР за бъдещи действия и задължения по отношение на данъчното облагане. Навременният достъп до информация по текущи и бъдещи инициативи в превенцията и борбата с данъчното необлагане и укриване на данъци спомага за изпълнението на поетите ангажименти в тази област и за успешното присъединяване на Република България като пълноправен член на ОИСР.

Едновременно с това членството предоставя възможност за участие в дейностите, свързани с въвеждането на стандартите в областта на данъчните спогодби и трансферното ценообразуване, както и към процеса на разработване на мониторинг във връзка с въвеждането на вече договорените от ОИСР четири минимални стандарта и други елементи на BEPS-пакета от мерки. Въвеждането на мерките по Плана на ОИСР от Република България ще окаже положително влияние върху бюджетните приходи от данъци в страната, като едновременно с това ще осигури значителен ресурс за правителството за реализирането на заложените в правителствената програма икономически и социални политики.

С присъединяването си към Приобщаващата рамка по Плана BEPS на ОИСР,  Република България даде ясен сигнал, че застава зад международните усилия срещу укриването и невнасянето на данъци и че българската страна може да се счита за надежден партньор, който ще даде своя принос в общите международни усилия за предотвратяване на трансграничното укриване на данъци и отклонението от данъчно облагане чрез блокиране на възможностите за избягване плащането на данъци, за засилване прозрачността на данъчните системи и стимулиране на ефективния обмен на информация за данъчни цели между държавите. Участието на Република Българи  в тази международна инициатива значително повиши рейтинга на страната и същата се третирана от международните партньори като прозрачна данъчна юрисдикция, която следва и прилага високи данъчни стандарти.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация