Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ

11.12.2018 г.

В отговор на поставен от народния представител Антон Кутев въпрос до министъра на финансите беше предоставена справка за начислените и изплатени допълнителни възнаграждения за постигнати резултати (ДВПР) през 2018 г. в Министерството на финансите и административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството. Числеността на персонала по административните структури в системата на МФ е, както следва:

- Министерство на финансите – 571 щатни бройки;

- Национална агенция за приходите – 7 886 щатни бройки;

- Агенция „Митници“ – 3 362 щатни бройки;

- Агенция за държавна финансова инспекция – 193 щатни бройки;

- Държавна комисия по хазарта – 46 щатни бройки;

- Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ – 72 щатни бройки;

- Агенция по обществени поръчки – 85 щатни бройки.

Общо: 12 215 щатни бройки.

Цитираната по-рано днес сума на брифинга на БСП – „водещо в този списък е Министерство на финансите, където са раздадени почти 43 млн. лв.“ – е редно да бъде съпътствана с уточнението, че сумата се разпределя на 12 215 служители за цялата 2018 г.

Всички ДВПР са изплатени при спазване на чл. 67, ал. 7, т. 5 и ал. 8-10 от Закона за държавния служител, чл. 107а, ал. 14, т. 5 и ал. 15 и 16 от Кодекса на труда и чл. 19, т. 5 и чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г., а именно:

- ДВПР е изплащано четири пъти годишно – през април, юли и октомври за текущата година и през януари – за предходната година;

- разходите за ДВПР не надхвърлят 30 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на разпоредителите с бюджет;

- ДВПР са определени въз основа на оценка на постигнатите резултати от основните структурни звена и отделните служители през изтекло календарно тримесечие;

- размерът на ДВПР на отделен служител не надвишава 80 на сто от начислените му за съответната година основни заплати.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация