Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

2007

План за действие за 2007 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС

ЯНУАРИ

 • Приемане на Решение на МС за създаване на Единен информационен портал за управлението на СФ и КФ на ЕС в Република България.
  Мярката е изпълнена с приемането на постановление на Министерския съвет No: 6 от 19.01.2007 г. (публикувано в „Държавен вестник" No: 10 от 30.01.2007 г.)

Отговорни институции: МФ

ИЗПЪЛНЕНА

 • Приемане на Решение на МС относно системата на Общността за митническо освобождаване. Проектът на ПМС е приет на заседание на МС на 22.03.2007 г.

Отговорни институции: МФ, АМ, МОН, МТСП

ИЗПЪЛНЕНА

ФЕВРУАРИ

 • Приемане на Решение на МС за определяне на процедури за избор на подизпълнител от страна на бенефициенти на предоставената безвъзмездна помощ от СФ и Предприсъединителна програма ФАР. Мярката е изпълнена с приемането на постановление на Министерския съвет No: 55 от 12.03.2007 г. (публикувано в „Държавен вестник" No: 24 от 20.03.2007 г.)

Отговорни институции: МФ

ИЗПЪЛНЕНА

 • Приемане на Решение на МС за приемане на Националната програма за реформи на Р България за периода 2006-2009 г.

В изпълнение на заключенията на Европейския съвет, като член на ЕС, България се задължава да приеме Националната програма за реформи.
НПР и Резюмето на предизвикателствата, политиките и управлението бяха приети на заседание на МС на 01.03.2007 г. с Протоколно решение No: 8/т.1 от 01.03.2007 г.

Отговорни институции: МФ, АИАП

ИЗПЪЛНЕНА

 • Изготвяне и внасяне в НС и приемане на проект на Закон за пазарите на финансови инструменти.

Директиви 2004/39/ЕО и Директива 2004/109/ЕО трябва да бъдат транспонирани в българското законодателство, както и да се постигне пълно съответствие с Директива 2004/25/ЕО. Разпоредбите, въвеждащи Директива 2004/39/ЕО трябва да влязат в сила до 01.11.2007 г. Проектът е одобрен от МС на 05.04.2007 г. Внесен е в НС на 18.04.2007 г.

Законопроектът е приет на 14.06.2007 г. - Обн. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007 г.,
Отговорни институции: КФН, МФ

ИЗПЪЛНЕНА

МАЙ

 • Изготвяне и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 15.09.2003 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Чл. 53 на Директива 2006/73 предвижда държавите - членки да приведат законодателството си в съответствие с тази директива най-късно до 31 януари 2007 г. Наредбата е приета на второ четене на заседание на КФН от 25.07.2007 г. Предстои публикуването на акта в Държавен вестник.

Отговорни институции: КФН

ИЗПЪЛНЕНА

АВГУСТ

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Чл. 24 на Директива 2007/14/ЕО на Комисията от 8 март 2007 година за определяне на подробни правила за прилагането на определени разпоредби от Директива 2004/109/EО относно хармонизиране на изискванията за прозрачност по отношение на информацията за емитенти, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар Предвижда държавите - членки да приведат законодателството си в съответствие с тази директива най-късно до 8 март 2008 г.

Наредбата е приета на второ четене от КФН на 27.09.2007 г. и е обнародвана в бр. 82 от 12.10.2007 г. на Държавен вестник.

Отговорни институции: КФН

ИЗПЪЛНЕНА

СЕПТЕМВРИ

 • Приемане на Решение на МС за приемане на Отчет за изпълнението на Националната програма за реформи на Р България за периода 2006 - 2009 г.

В изпълнение на заключенията на Европейския съвет от март 2005 г., като член на ЕС, България се задължава да отчита изпълнението на НПР.

Приемането от МС на Доклада за напредъка по изпълнението на заложените мерки и действия в Националната програма за реформи на Република България (2007-2009 г.) е отразено в т. 20 на протокол № 38 от заседанието на МС от 11.10.2007 г.

Отговорни институции: МФ, АИАП

ИЗПЪЛНЕНА

 • Изготвяне и внасяне в НС и приемане на проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането.

Чл. 64 от Директива 2005/68 на Европейския парламент и на Съвета от 16.11.2005 г. за презастраховането, изменяща Директива 73/239/ЕИО, 92/49/ЕИО, 98/78/ЕО и 2002/83/ЕО, предвижда държавите-членки да приведат законодателството си в съответствие с тази директива до 10.12.2007 г. и да уведомят ЕК.

Законът за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането е приет от Народното събрание на 08.11.2007 г. и е обнародван в Държавен вестник, бр. 97 от 23.11.2007 г.

Отговорни институции: КФН, МФ

ИЗПЪЛНЕНА

ОКТОМВРИ

 • Изготвяне и внасяне в НС и приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Предвидените мерки, които следваше да бъдат изпълнени със ЗИД на Закона за вътрешния одит в публичния сектор се изпълняват чрез въвеждане на разпоредбите в:

 • подзаконови нормативни актове - въвеждане в Устройствения правилник на МФ на задължение дирекции „Одит на средствата от ЕС" и „Вътрешен контрол" съвместно да координират методологията и планирането на одитите на системите и одитите на операциите, отнасящи се до средства по Структурните фондове, Кохезионния фонд и предприсъединителната програма ИСПА, извършвани от звената за вътрешен одит.
 • споразумения между министъра на финансите и ръководителите на ведомства, изпълняващи функции на Управляващи органи и Междинни звена по отношение на средствата Оперативните програми, с които се регламентира редът за предоставяне на информация за констатираните нередности за целите на Одитния орган и Сертифициращия орган,

В тази връзка, отпада необходимостта от ЗИД на Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Отговорни институции: МФ

ИЗПЪЛНЕНА

 • Доставка на оборудване за модернизиране на инфраструктурата на БИМИС. Инициатива Електронни митници на ЕК - COM(2005) 609.

В началото на м.септември 2007 г. от МФ са сключени договорите по 4-те лота и АМ като бенефициент очаква изпълнение на доставката.
Отговорни институции: МФ, АМ
ИЗПЪЛНЕНА

 • Изготвяне и внасяне в НС и приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари е приет от Народното събрание на 31.10.2007 г. - Обн. ДВ. бр.92 от 13 Ноември 2007 г.
Отговорни институции: МФ
ИЗПЪЛНЕНА

НОЕМВРИ

 • Приемане на актуализация на Конвергентната програма на България за периода 2007-2010 г. За подпомагане изготвянето и актуализацията на Конвергентната програма 2007-2010г.


Приемането от МС на Конвергентна програма на Република България 2007-2010 г. е отразено в т. 25 на протокола от заседанието на МС на 29.11.2007 г.
Отговорни институции: МФ, АИАП

ИЗПЪЛНЕНА

 • Разработване на методологически указания за въвеждане на новото данъчно законодателство, хармонизирано със законодателството на ЕС.

Бяха осъществени 4 мисии в областта на европейското законодателство. По време на първата мисия френските експерти по туининг проекта идентифицираха приоритетите за НАП и направиха предложения за обхвата на инструкциите. Българските експерти са разработили 2 указания, които бяха съгласувани с френските експерти, а впоследствие - утвърдени и качени на сайта на НАП. Отделно са издадени над 30 указания по прилагане на новото данъчно законодателство.

В момента се изготвят две допълнителни указания по ЗДДС, които ще бъдат обсъдени с колегите от френската администрация при посещението им в периода 26-28.11.2007 г.

Първото указание е на тема „ Данъчно третиране на доставки по оценка, експертиза или работа по движима вещ". Второто указание е на тема „ Документиране на доставките по ЗДДС"

Отговорни институции: НАП

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Разработване на наръчник за прилагане на хармонизирания ДДС

Бе определен обхвата на наръчника, съдържащ информация и инструкции за прилагането на Договора от Рим и решенията на Съда в Люксембург в съответствие с най-добрите европейски практики. Той съдържа казуси от практиката, състои се от 10 глави, разделени на 89 фиша, които могат да бъдат актуализирани според нуждите на организацията. Реализирано е обучение на обучаващи по прилагане на Римския договор, директиви и решенията на Съвета на европейската общност (СЕО).

Наръчникът е изготвен към 30.09.2007 г. и е утвърден със Заповед № ЗЦУ-732812.10.2007 г..на Изпълнителния директор на НАП. Публикуван е на Интранет страницата на НАП. Предвижда се да се отпечатат 2 500 броя от наръчника, за да се ползват от служителите на приходната агенция. Наръчникът е предоставен за превод на английски език.

Отговорни институции: НАП

ИЗПЪЛНЕНА

 • Разработване на методика за регистриране на чуждестранни лица

По време на мисия по проекта, осъществена през ноември 2006 г., бе направен анализ на ситуацията и е прегледан новоприетия закон, който влезе в сила на 1 януари 2007 г. Изготвен е първоначален доклад. Разработен и попълнен е въпросник за събиране на информация. След проведено учебно посещение в 2 страни-членки с цел сравняване на административните процеси по регистрация на чуждестранни лица е изготвен доклад. Проведена е мисия през м. април 2007 г. Подготвен е доклад за анализ на регистрацията и обслужването на чуждестранни лица в България от законова, организационна или административна гледна точка. Проведена би мисия в началото на м.юли, чиято основна задача бе изготвяне на план и съдържание на концепция (инструкция) описваща методологията за регистриране на чуждестранни лица и избор на стратегия, съобразена с българското законодателство и приложима при регистрирането и обслужването на чуждестранните лица (на основата на диагнозата и докладите изготвени при предходните мисии. Представен е доклад от посещението на френските експерти. Проведена бе мисия в началото на месец октомври с участието на френски експерти, специалисти в СИДДО и социалното осигуряване. Очаква се представяне на доклад от посещението.

Отговорни институции: НАП

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Разработване на процедури за обслужване на чуждестранни лица

Процедурите ще бъдат изготвени след разработването на методика за регистриране на чуждестранни лица.

Отговорни институции: НАП

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Разработване на работни правила за прилагане на европейското законодателство в областта на държавните помощи

През месец ноември 2006 г. е проведена мисия, която се фокусира върху държавните помощи. Направени са предложения, структурирани в доклад, който се фокусира върху принципите, защитавани от ЕК и СЕО в областта на държавните данъчни помощи. На следващата мисия, проведена през февруари, се разгледаха теоретичните постановки, както и конкретни оперативни казуси. Изготвени са формулировки относно естеството на неправомерност на държавната помощ, както и принципите, които следва да се прилагат.

През месец март съвместно с френските експерти беше изготвен наръчник "Държавни помощи" за добрите практики в областта на събирането, който на априлската мисия е съгласуван. Предстои обучение на обучаващи от страна на френските експерти от 28.05.2007 г. до 01.06.20007 г. След провеждане на обучението резултатите по тази дейност на Туининг проект BG2005/IB/FI/02 ще бъдат постигнати.

Проведено е Обучение на обучаващи в Учебен център „Боровец", с което резултата по тази дейност от Туининг проект BG2005/IB/FI/02 е постигнат.

Разработена е нова инструкция, която е утвърдена със Заповед № ЗЦУ - 439 / 21.06.2007 г.от Изпълнителния директор на НАП.

Отговорни институции: НАП

ИЗПЪЛНЕНА

 • Изготвяне и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и здравноосигурителните дружества.

Чл. 64 от Директива 2005/68 на Европейския парламент и на Съвета от 16.11.2005 г. за презастраховането, изменяща директиви 73/239/ЕИО, 92/49/ЕИО, 98/78/ЕО и 2002/83/ЕО, предвижда държавите членки да приведат законодателството си в съответствие с тази директива до 10.12.2007 г. и да уведомят Комисията.

Наредбата е приета на второ четене на заседание на КФН на 19.12.2007 г.
Отговорни институции: КФН

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Изготвяне и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 от 29.03.2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и на здравноосигурителните резерви.

Чл. 64 от Директива 2005/68 на Европейския парламент и на Съвета от 16.11.2005 г. за презастраховането, изменяща директиви 73/239/ЕИО, 92/49/ЕИО, 98/78/ЕО и 2002/83/ЕО, предвижда държавите членки да приведат законодателството си в съответствие с тази директива до 10.12.2007 г. и да уведомят Комисията.

Наредбата е приета на второ четене на заседание на КФН на 19.12.2007 г.

Отговорни институции: КФН

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Изготвяне и приемане на наредба за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество.

Чл. 24 на Директива 2007/14/ЕО на Комисията от 8 март 2007 година за определяне на подробни правила за прилагането на определени разпоредби от Директива 2004/109/EО относно хармонизиране на изискванията за прозрачност по отношение на информацията за емитенти, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар предвижда държавите - членки да приведат законодателството си в съответствие с тази директива най-късно до 8 март 2008 г.

Наредбата е приета на второ четене на заседание на КФН на 21.11.2007.г. и обнародвана в ДВ, бр. 103 от 7.12.2007 г.
Отговорни институции: КФН

ИЗПЪЛНЕНА

ДЕКЕМВРИ

 • Изготвяне и внасяне в НС и приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.

Република България е поела ангажимент за повишаване на ставките съгласно Програмата за постепенно повишаване на акцизните ставки до достигане на минималните на Общоността 2005-2013.

Законът за изменение и допълнение на ЗАДС е приет от Народното събрание на 12.12.2007 и обнародван в ДВ, бр.109/2007 г.
Отговорни институции: МФ, АМ

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Изготвяне и внасяне в НС и приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона заданъка върху добавената стойност.

Законът за изменение и допълнение на ЗДДС е приет от Народното събрание на 20.12.2007 г.
Отговорни институции: МФ

ИЗПЪЛНЕНА

 • Изпълнение на Фаза 1 от Плана за действие на Агенция "Митници" по прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 648/2005 на Европейския парламент и на Съвета.

Определени са отговорни лица по изпълнението на утвърдения план за действие. Определени са лица за контакт по въпросите на ОИО. Създаден е електронен адрес Embedded Image за въпроси, свързани с ОИО. Преведени са Работни документи и Указания за ОИО.

Разработено е Техническо задание за усъвършенстване на БИМИС и изграждане на интерфейсите между БИМИС и централната система за ОИО в DG TAXUD. Националната система за контрол на износа ECS-BG премина в режим на реална експлоатация от 2.7.2007. Разработва се външният домейн на ECS - BG за търговския сектор (за подаване на декларации за износ по електронен път и обмен на съобщения с икономическите оператори). Подготвя се тестовата версия за търговския сектор.
Отговорни институции: МФ, АМ
ИЗПЪЛНЕНА

 • Развитие на процеса на компютъризация по администрирането на акцизите.

Обявена е тръжната процедура по ЗОП за разширяване на Системата за управление на акциза 1.1. Разглеждат се подадените оферти. Процедурата по възлагане на поръчката е приключена. До 31 12.2007 се очаква подписване на договор.
Отговорни институции: МФ, АМ
ИЗПЪЛНЕНА

ПОСТОЯННИ

 • Поддържане на система от проекти, които да бъдат изпълнявани по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Прилагане на регламент 1083/2006.

Отговорни институции: МФ, МРРБ, МИЕ, МТСП, МОСВ, МТ, МДААР

ПОСТОЯННА

 • Засилване на финансовото управление и контрол с акцент върху създаването на система за контрол и одит. Прилагане на регламент 1083/2006.

Отговорни институции: Координатор - МФ, Всички Управляващи органи и междинни звена.

ПОСТОЯННА

Работен план за действие за 2007 г. за изпълнение на ангажиментите, по които са необходими допълнителни усилия

ЯНУАРИ

 • Изменение и допълнение на Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Мярката е изпълнена с приемане на Постановление № 251 на Министерския съвет от 17 октомври 2007 г. за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (приети с ПМС № 46 от 21.03.2005 г., обн., ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г., в сила от 1.01.2005 г.). Същото се публикува в Държавен вестник бр. 86 от 26.10.2007 г.

Отговорни институции: МФ

ИЗПЪЛНЕНА

ЮНИ

 • Свързване на унифицираната Информационна система за управление на средствата от СИ на ЕС (МФ) и Управленската система за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност” (МИЕ). Изграждане на интерфейс между двете системи и донастройване на системите.

В Министерство на финансите е подготвен проект по ОП „Техническа помощ" за доизграждане на Информационната система за управление и наблюдение на СКФ на ЕС в България (ИСУН) и привеждането й в актуално състояние, който предстои да бъде одобрен до края на 2007 г. През месец октомври беше изготвено техническо задание за предоставяне на услуги по използването на ИСУН, в което е заложено разработването на интерфейс с Управленската система за наблюдение на ОП "Конкурентноспособност". В началото на 2008 г. се очаква да бъде подписан договор с изпълнител, като изграждането на интерфейса ще бъде сред приоритетните дейности по проекта.

Работата по договора за доразработване на Управленската информационна система на УО на ОП „Конкурентноспособност" и изграждане на интерфейс с ИСУН, сключен на 26.07.2007 г. е на етап приемане.

Отговорни институции: МФ, МИЕ

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация