Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Одитен комитет

Одитният комитет на Министерството на финансите е създаден през 2017 г. на основание чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Създаването, определянето на състава и дейността на Одитния комитет се извършват в съответствие с разпоредбите на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор (Наредбата).

Към момента Одитният комитет на Министерството на финансите се състои от трима външни за организацията членове.

След проведена процедура за подбор по реда на Наредбата, със заповед на министъра на финансите № ЗМФ-534 от 07.05.20224 г. е определен поименният състав на третия тригодишен мандат на Одитния комитет на Министерството на финансите. На първото заседание, проведено на 23.05.2024 г., членовете на Одитния комитет направиха избор на председател и заместник председател, както следва:

  1. Валентин Савов – председател;
  2. Елисавета Младенова – заместник-председател;
  3. Марина Любенова – външен член.

При извършване на дейността си Одитния комитет има следните правомощия:

  1. съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит;
  2. разглежда и приема с решение годишния доклад за дейността по вътрешен одит;
  3. запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в организацията;
  4. наблюдава процеса по управление на риска в организацията и дава становища с препоръки за подобряването му;
  5. осъществява взаимодействие с външните одитори;
  6. наблюдава процесите на финансово отчитане в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им;
  7. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им.

Съгласно нормативните изисквания Одитният комитет заседава два пъти месечно, изготвя статут, който се подписва от ръководителя на организацията и председателя на Одитния комитет, както и годишен доклад за дейността си през предходната година, който се предоставя на ръководителя на организацията.

Външните членове на одитния комитет получават възнаграждение, съгласно чл. 18, ал. 9 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. За месеците, през които няма проведени заседания, възнаграждения не се дължат.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация