Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Одитен комитет

Одитният комитет на Министерството на финансите е създаден на основание чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и се състои от трима членове, от които двама външни и един вътрешен за организацията. Създаването, определянето на състава и дейността на одитния комитет се извършват в съответствие с разпоредбите на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор (обн. в ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г.).

При извършване на дейността си одитния комитет има следните правомощия:

  1. съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит;
  2. разглежда и приема с решение годишния доклад за дейността по вътрешен одит;
  3. запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в организацията;
  4. наблюдава процеса по управление на риска в организацията и дава становища с препоръки за подобряването му;
  5. осъществява взаимодействие с външните одитори;
  6. наблюдава процесите на финансово отчитане в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им;
  7. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация