Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Достъп до публични регистри и системи

Регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)

В съответствие с изискванията на чл. 41, ал. 1 и § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 4, ал. 5 и § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (НОРИПДУКИ), и във връзка с чл. 3, ал. 2 от Вътрешните правила за изпълнението на НОРИПДУКИ в Министерството на финансите, дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ (ЧРАО) отговаря за приемането, съхраняването, обработването на данните от декларациите за нуждите на публичния регистър и унищожаването на информационните носители, в т.ч. и за въвеждането и обработването на данни в регистъра и публикуването на информация в него.

Министерството на финансите публикува и актуализира текущо информацията за подадените декларации от задължените лица. Публичният регистър е структуриран в табличен вид по години, организиран като азбучник, при който при избор на буква се визуализира горепосочената таблична форма, съдържаща информация за всички лица, чиито имена започват с тази буква.

Публичен е само регистърът, съдържащ списък с трите имена и длъжност на лицата, подали декларации, входящ номер, дата и вид на декларацията, сканирано копие на декларацията за несъвместимост и декларацията за промяна на декларирани обстоятелства в декларацията за несъвместимост, както и на декларацията за имущество и интереси или за промяна на декларацията за имущество и интереси в частта й по чл. 37, ал. 1, т. 12-14 от ЗПКОНПИ съгласно чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ.

http://www.minfin.bg/bg/1287

 

Информационна система РМС - Плащания

Информационната система РМС - Плащания (Системата) осъществява обмена на информация между разпоредителите с бюджет (РБ) и органите на Национална агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници“ (АМ) във връзка с влязло в сила на 03.09.2018 г.  РМС № 592/ 21.08.2018 г. 

Системата е достъпна на интернет страницата на Министерство на финансите, секция  „Услуги и обща информация“ чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) на оправомощеното лице.

РБ могат да регистрират в Системата  свои служители, които са оправомощени да я ползват за регистриране/ изпращане на съответните данни/ документи и получаване на потвърждения/ документи от органите на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“. На РБ е предоставена възможност за регистриране и на оправомощен служител (Администратор) с права да регистрира оправомощени служители на съответния РБ.

За улеснение на адрес http://www.minfin.bg/bg/1084 са публикувани Указание № УК-1/31.08.2018 г. по прилагането на РМС № 592/ 21.08.2018 г. и ръководството за работа със Системата.

https://rmspay.minfin.bg/login

 

Информационната система „Регистър на минималните помощи" (ИС РМП)

Дирекция „Държавни помощи и реален сектор" към Министерството на финансите поддържа и администрира Информационна система „Регистър за минималните помощи" (ИС РМП) с оглед осигуряване на прозрачност на предоставените на територията на Република България минимални помощи и във връзка с изискванията на Европейската комисия и Регламент (ЕС) № 1407/2013 (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.) и Регламент (ЕС) № 360/2012 (OB, L 114 от 26.4.2012 г.).

ИС РМП се предоставя на администраторите на помощ за ползване с цел  подпомагането им като допълнителен и спомагателен източник на информация относно предоставените, както от тях, така и от други администратори на помощ, минимални помощи.

Достъп до системата имат само регистрирани потребители, на които са им предоставени съответните права. Без регистрация може да се направи единствено справка за получените от даден бенефициент минимални помощи за тригодишен период, съгласно посочените горе регламенти.

Министерството на финансите не носи отговорност за точността и актуалността на информацията, съдържаща се в ИС РМП, тъй като информацията в системата се въвежда единствено от определени администратори на помощ.

http://minimis.minfin.bg/

 

 

Информационната система за управление на ценни книжа (ЦК)

Тази система обхваща операциите, извършвани с всички видове ЦК - издание на външни клиенти или на МФ, и е разработена в съответствие с  Наредбата  за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. Системата поддържа регистър, в който се вписват данни относно лицата, издали ценни книжа, както и количествата, серийността и поредната номерация на получените от тях ценни книжа.

Достъп до системата имат само регистрирани потребители, които имат съответните права. Публичен е само списъкът на лицата, получили одобрение за отпечатване на ценни книжа.

http://www.minfin.bg/bg/1113

 

Централен регистър на общинския дълг (ЦРОД)

Този регистър обхваща процеса по предоставяне  на информация за всички финансови задължения по смисъла на чл. 3 от Закона за общинския дълг, поети от името и за сметка на общините. В него е включена и информация, която се изисква в чл. 54, ал. 4 от същия закон. Системата няма публична част. Системата съхранява и обработва информация за емитираните общински ценни книжа, предоставените на общините заеми, издадените общински гаранции, и друга финансова информация.

Министерството на финансите към края на всяко тримесечие публикува по общини данни за дълга на общините, поет с договори за общински заеми и емисии, като данните са от Централния регистър на общинския дълг. Информацията в регистъра се вписва от оторизирани общински лица по ред и в срок, определени от министъра на финансите - при настъпване на дадено обстоятелство по дълга или най-късно до 10 число след изтичане на отчетния месец.  

http://www.minfin.bg/bg/1127

http://www.publicregisters.info/r/TZentralen_registyr_na_obshtinskiya_dylg/100380/

 

Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (ИСФУКВО)

В съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Устройствения правилник на Министерството на финансите дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит" (МКВО) отговаря за поддържането и актуализирането на база данни в областта на вътрешния одит в публичния сектор, в т.ч. организирането, създаването и поддържането на база данни за звената за вътрешен одит и регистър на одиторите, издържали успешно изпита за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор". С цел осигуряване на актуална информация и улесняване поддържането на посочените регистри е разработена и внедрена Информационна система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (ИСФУКВО). В информационната система може да намерите законодателството и методологията (указания, насоки, наръчници и др.), свързани с осъществяването на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор. Също може да получите информация и за звената за вътрешен одит в публичния сектор, назначените в тях одитори и информация за реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор", включително сертифицираните по този ред лица.

https://fukvopublic.minfin.bg/Home/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация