Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Анкета за мнения и предложения на заинтересованите страни за изготвяне на по-устойчиво и по-качествено законодателство

Уважаеми госпожи и господа,

Планира се изготвяне на проект на Закон за управление и изпълнение на националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Целта на закона е да се регламентира изпълнението на инвестициите/реформите по ПВУ чрез ясно дефиниране на правата и отговорностите на участниците в процеса, както и да се създадат конкретни норми на национално ниво за защита на финансовите интереси на ЕС.

Целевите групи на закона са пряко засегнатите от нормите потенциални крайни получатели (стопански и нефинансови организации и сдружения, публични органи и институции, общини, неправителствени организации, образователни, социална институции, научноизследователски организации и др.), отговорните ведомства и структури, а в крайна сметка – широката общественост и всички граждани.

Настоящият въпросник има за цел получаване на автентични данни за мнението и предложения на заинтересованите страни за изготвяне на по-устойчиво и по-качествено законодателство.

Моля, в рамките на Вашата компетентност, да отговорите на следните въпроси:

1. Моля посочете Вашата принадлежност като заинтересовано лице:
2. Познавате ли нормативната уредба, създадена на национално ниво, която регламентира правилата за управление и контрол на финансирането, което се предоставя по Плана за възстановяване и устойчивост?
3. До каква степен, според Вас, съществуващата към момента нормативна уредба отговаря достатъчно на нуждите и изискванията за устройството и организацията на процеса по управление на средствата, предоставяни от МВУ?
4. Смятате ли за необходимо изготвянето на специален закон за регламентиране на процеса по управление и контрол на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)? (възможен е повече от един отговор) Да, защото ще:
Не, защото ще:
5. Известно ли Ви е дали във Вашата администрация/община/организация съществуват процедури, правила или друга нормативна и/или вътрешна регламентация за управление на процеса по изпълнение на инвестициите/ реформите по Плана за възстановяване и устойчивост? Да, а именно:
Не, защото
6. Посочете основните институции, за които Вие знаете, че са отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на национално ниво и към които ще се обърнете за конкретна информация относно реформа или инвестиция, която е включена: (възможен е повече от един отговор)
7. Кои, според Вас, са факторите, които възпрепятстват постигането на целите на проекта/проектите, който/които изпълнявате/сте изпълнявали, които са финансирани със средства от европейските фондове и програми? (възможен е повече от един отговор, но не повече от три)
8. Кой, според Вас, е основният проблем, който съществува в досега приетите нормативни документи, регламентиращи материята и който задължително трябва да намери място в проекта на закон за управление и изпълнение на националния План за възстановяване и устойчивост?
9. Смятате ли, че по-тясното партньорство със заинтересованите лица ще подобри качеството на новия закон?
10. Какви са основните предизвикателства, които, според Вас, съществуват в сферата на управлението на средствата, предоставени по Плана за възстановяване и устойчивост и чието преодоляване може да бъде постигнато в сътрудничество със заинтересованите лица?
11. Имате ли предложения и/или препоръки за преодоляване на трудностите, които считате че могат да възникнат при управлението на средствата, предоставени чрез Механизма за възстановяване и устойчивост?

Благодарим за споделеното мнение и съдействие!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация