ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ВИЛИ ЛИЛКОВ И ПЕТЪР СЛАВОВ - НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПГ НА РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК

28.10.2016 г.

 

Относно: Нарушаване на забраната за пряка реклама на хазартни игри и задълбочаване на хазартното поведение сред населението

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛИЛКОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЛАВОВ,

           

            Съгласно разпоредбата на чл. 16, ал.1 от Закона за хазарта, държавният надзор върху хазарта на територията на Република България се осъществява от Държавната комисия по хазарта. Като част от този надзор е задължението на Комисията да контролира рекламата на хазартните игри да се осъществява съобразно изискванията на закона и за спазване на забраните регламентирани в чл. 10 от Закона за хазарта.

         Съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за хазарта при реклама на хазартни игри се допуска обявяване на:

         1. наименованията на игрите;

         2. регистрираната търговска марка на организатора;

         3. резултатите от игрите и спечелените печалби;

         4. тегленията на тиражите.

         В изпълнение на контролните си функции, Комисията е инициирала извършването на национално представително проучване, данни от което Вие  цитирате във Вашия въпрос.

         На база на анализа на резултатите от проучването са извършени проверки от Държавната комисия по хазарта и е ангажирана административно-наказателната отговорност на нарушителите, като са съставени 18 броя актове за установяване на административно нарушение. По съставените актове са издадени наказателни постановления, с които е наложена предвидената в закона санкция. Общият  размер на санкциите възлиза на 47 000 /четиридесет и седем хиляди/ лв.

         Следва да се отбележи, че в изпълнение на правомощията си Комисията по хазарта и към настоящия момент извършва проверка по спазване на разпоредбата на чл. 10 от Закона за хазарта на телевизионни медии.

         По отношение на вашето твърдение, че рекламите на хазартни игри са в най-гледаното телевизионно време, е необходимо да отбележа следното:

         Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 6 от Закона за хазарта като част от Националните етични правила за реклама и търговска комуникация се разработват специални правила относно рекламата на хазартни игри. Юридическите лица и едноличните търговци, които публикуват, излъчват или разпространяват реклама, са длъжни да публикуват на сайта си Националните етични правила за реклама и търговска комуникация, включително за рекламата на хазартни игри. Юридическите лица и едноличните търговци, които публикуват, излъчват или разпространяват рекламата, са длъжни да спазват тези правила.

         По отношение на доставчиците на медийни услуги същите са задължени да спазват  нормите на Етичния кодекс на българските медии, разработен от Фондация „Национален съвет за журналистическа етика", и Националните етични правила за реклама и търговска комуникация, разработени от Сдружение „Национален съвет за саморегулация" на основание чл. 76, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията.

         Извън преките компетентности на Министерството на финансите, респективно на Комисията по хазарта, е извършването на контрол и налагането на санкции за неспазване на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация.

         В този смисъл Държавната комисия по хазарта няма достатъчни законови правомощия да следи за телевизионното време в което се излъчват рекламите на хазартни игри, както и за броя на тези излъчвания, а то се свежда само до преценка дали допустимите съгл. чл. 10, ал. 2 от Закона за хазарта разяснения, свързани с хазартни игри, са спазени или надхвърлени.

        

         БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация