ОТГОВОР НА ПИТАНЕ ОТ АНТОНИ ТРЕНЧЕВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА „РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК“

03.06.2016 г.

Относно: Политиката на Република България по отношение на т.нар. „офшорни дружества"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРЕНЧЕВ,

Законът за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (наричан на кратко Закона за офшорните дружества) има за цел защита на обществения интерес, чрез въвеждане на забрана за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица, да осъществяват дейности в най-значимите сфери на икономиката или да придобиват дружества, осъществяващи дейност в подобни сфери, които са особено чувствителни от гледна точка на обществото и смея да твърдя, че България в световен план е с една от най-адекватните регулаторни рамки.

В отговор на първия Ви въпрос следва да отбележа, че Министерството на финансите не е събирало и не разполага с информация относно практическото прилагане на чл. 3 от Закона поради това, че проверката дали данните и обстоятелствата за дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и неговите действителни собственици са вписани в търговския регистър се осъществява от съответния компетентен орган, който издава лиценз или обявява процедура за обществена поръчка, концесия, приватизационна сделка и други. Съгласно разпоредбата на чл. 8 от закона, административните нарушения се установяват от органите на съответната компетентна администрация,  а  административните наказания се налагат от ръководителя на администрацията или оправомощени от него длъжностни лица. 

В отговор на втория Ви въпрос мога да Ви уверя, че предвид изключително високия риск от използването на офшорни дружества за отклонение от данъчно облагане, през последните две години  Министерството на финансите предприе редица мерки за предотвратяване на възможностите за укриване и невнасяне на данъци от тези дружества. Такива са: приетата разпоредба в ДОПК, съгласно която по презумпция е налице свързаност между собствениците на капитала на местно юридическо лице и офшорното дружество; промяната в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, според която данъчно задължените лица са длъжни да декларират информация, свързана със сделките, осъществени с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим (приходи, разходи, вземания и задължения). Друга мярка е промяната в критериите за „юрисдикции с преференциален данъчен режим" в сила от 1 януари 2016 г., както и утвърденият със Заповед на министъра на финансите от 21 декември 2015 г. нов списък на юрисдикциите с преференциален данъчен режим, включващ 50 държави/територии.

В отговор на третия Ви въпрос - Световната практика показва, че дружества, установени в офшорни зони, не се използват само за укриване и невнасяне на данъци, но в тези дружества се инвестират капитали с неясен произход и придобити от престъпна дейност или същите се използват за изпиране на пари и финансиране на тероризъм от международни престъпни и терористични организации.

За противодействие на данъчните измами и отклонението от данъчно облагане, в които се използват офшорни дружества, правителствата на държавите от Г20, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейския съюз стартираха съвместна мащабна програма за стимулиране обмена на информация за данъчни цели между държавите, насърчаване разкриването на информация от юрисдикции с преференциален данъчен режим и блокиране на възможностите на данъкоплатците за избягване плащането на данъци. 

През октомври 2015 г. Република България се присъедини към международните инициативи на ОИСР за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели - Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси; Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки и Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация. През март 2016 г. страната ни се присъедини и към проекта BEPS на ОИСР. До края на 2016 г. България ще се присъедини към новата инициатива на ОИСР -  Многостранното споразумение между компетентните органи за обмен на информация държава по държава. Присъединяването към споразумението ще позволи да се обменя финансова информация за структурата и дейността на многонационалните компании, дъщерните им дружества и техните места на стопанска дейност (приходи, печалби, начислени и внесени данъци, капитал, материални, нематериални и финансови активи, брой заети лица и др.)

В отговор на четвъртия Ви въпрос искам да Ви уверя, че Министерството на финансите не предвижда въвеждането на данъчна амнистия за лица, които са прехвърляли средства от България в офшорните си дружества и не разработва предложения за промени в нормативната уредба.

Данъчната амнистия е крайна мярка, която се използва изключително рядко, тъй като от една страна подкопава основите на данъчната система и данъчната култура на населението, а от друга страна може да създаде чувство на несправедливост за данъчно задължените лица. Следва да се има и предвид, че в обхвата на данъчна амнистия не се включват доходи, печалби и имущества, които са придобити в резултат на престъпна дейност.

Със сигурност мислим в една посока и смятаме, че лицата, които осъществяват своята търговска дейност, като използват подобни юрисдикции за това, имат някаква причина, имат нещо, което да крият,. Затова всяка информация, която достига до данъчната администрация и до правителството за български граждани, които извършват своята стопанска дейност по този начин, стават автоматично обект на специално отношение от страна на приходната администрация - разбирайте, проверки и ревизии, за да се установи доколко организирането на бизнеса чрез подобни офшорни компании не е довело и не води до отклоняването от плащането на данъци.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация