ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ - НЕЗАВИСИМ НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

01.04.2016 г.

Относно: План на Министерството на финансите за изтегляне на нов държавен дълг и опасността от дългова спирала

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЕНЧЕВ,

Основна предпоставка за поемане на държавен дълг е потребността от осигуряване на средства за рефинансиране на дълга в обращение, финансиране на бюджетните дефицити и поддържане адекватно ниво на фискалния резерв в качеството му на ликвиден буфер.

Ежегодните закони за държавния бюджет се обсъждат и приемат от Народното събрание и дълговите лимити, заложени в тях, се съблюдават от Министерството на финансите.

Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през текущата година, е 5,3 млрд. лв., в т.ч. до 3,9 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута на международните пазари.

В Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. е предвидено новите емисии държавен дълг да обезпечат финансирането на планирания дефицит за годината по Консолидираната фискална програма в размер на 1,8 млрд. лв., като освен това набраните средства ще обезпечат в пълен размер и обслужването на плащанията по падежиращия през годината дълг. В лимитите по дълга е предвидена и възможност за осигуряване на буфер при необходимост за обезпечаване на програми и инструменти за финансова стабилизация и предоставяне на извънредна публична финансова подкрепа по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, включително чрез Българската банка за развитие.

На база на текущите параметри по изпълнението на Консолидираната фискална програма за първите два месеца на годината салдото на касова основа към месец февруари е положително (излишък), в размер на 915,2 млн. лв. (1,1 % от прогнозния БВП). За сравнение, към февруари 2015 г. бе отчетен дефицит по КФП в размер на 105,5 млн. лв. (0,1% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 1,2 процентни пункта. Предварителните данни за март показват положителна тенденция и увеличаване на излишъка.   

Независимо от тези положителни развития към момента, в годишен план фискалната рамка за 2016 г. предвижда дефицит, което налага емитиране на нов държавен дълг. Фискалната консолидация е единственият път, по който в средносрочен план може да бъде ограничена необходимостта от емисии нов дълг за финансиране на дефицита в бюджета и именно в тази посока са насочени нашите усилия. Както знаете, дефицитът по КФП за 2015 г. на касова основа беше свит до 2,9 % от БВП спрямо 3,7 % от БВП за 2014 г. По предварителни данни дефицитът на начислена основа за 2015 г. вероятно ще възлезе на около 2-2,1 %.

В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. сме си поставили амбициозната задача фискалната консолидация да продължи неотменно, като дефицитът по КФП последователно се свие до 1 % от БВП за 2018 г. Тази философия е залегнала и в основите на Закона за публичните финанси, където разписаните фискални правила целят гарантиране на дългосрочна устойчивост на публичните финанси и в частност - поддържане на устойчиви нива на държавния дълг.

В контекста на изложеното мога да заявя, че управлението на държавния дълг се осъществява при отчитане състоянието на икономиката, обвързано е с макроикономическите прогнози в тригодишен хоризонт и предлагайки различни варианти на действие в зависимост от благоприятстващите фактори на вътрешните и международните пазари.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация