ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ГЕОРГИ КАДИЕВ – НЕЗАВИСИМ НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

26.02.2016 г.

Относно: Пряка реклама на хазартни игри по смисъла на чл.10, ал.1 от Закона за хазарта

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАДИЕВ,

На този етап Държавната комисия по хазарта не е идентифицирала информация, разпространявана медийно от дружества, организиращи хазартни игри на територията на страната, която да противоречи на цитираната от Вас законова забрана. В този смисъл е и последното уведомително писмо на Съвета за електронни медии, получено през март 2015 г., за резултатите от мониторинга на телевизионните предавания на организаторите на лотарийни игри. Следва да се отбележи, че нормативната  уредба по Закона за хазарта не предполага Комисията да осъществява постоянен контрол на електронните медии за забранена от закона реклама. Съветът за електронни медии е компетентният орган, който осъществява контрол на доставчиците на медийни услуги, относно съответствието на техните програми с принципите и изискванията на Закона за радиото и телевизията и Националните етични правила за реклама и търговска комуникация, включително по раздела за рекламата на хазарт.   

По отношение на отправените въпроси Ви информирам, че Държавната комисия по хазарта не е установила нарушения и председателят й не е налагал административни наказания по реда на чл. 105 от Закона за хазарта на „Национална лотария" ООД. Няма наложени принудителни административни мерки по реда на чл. 85 от Закона за хазарта на организатора. След влизането в сила на действащия закон, първото административно наказание за извършено нарушение на чл. 10 от него е глоба в размер на 500 лв. и същата е наложена с наказателно постановление от 29.01.2014 година.

В заключение искам да направя уточнението, че съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за хазарта, държавният надзор върху хазарта се осъществява от Държавната комисия по хазарта, подпомагана от администрация. Независимо, че министърът на финансите назначава председателя и членовете на комисията (част от тях - по предложение на други органи), законът изчерпателно определя областта на компетентност, както на комисията като колективен орган, така и на нейния председател. Същевременно законодателят не е предоставил правомощия на министъра на финансите във връзка с дейността на комисията, с изключение на делегацията за издаването на някои наредби. Казаното не ме оправдава, но означава, че отговорността по прилагането на Закона за хазарта е възложена на Държавната комисия по хазарта, която е самостоятелен и независим в упражняването на нормативно определените му функции надзорен орган. При необходимост други държавни органи (прокуратурата, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Държавната агенция "Национална сигурност", Националната агенция за приходите, Българският институт по метрология) дължат съдействие на Комисията и нейните служители при упражняването на тяхната дейност. 

Допълнителна информация, която мога да споделя е, че на основание чл. 105 от ЗХ, за нарушения на чл. 10, ал.1, пр.1 от ЗХ, са наложени 10 административни наказания - 7 глоби и 3 имуществени санкции. За нарушение на чл. 10, ал.4 от ЗХ е наложена 1 имуществена санкция. 

Принудителни административни мерки по реда на чл. 85 от ЗХ  са налагани на 3 дружества - организатори на хазартни игри в игрално казино и на 4 дружества - организатори на хазартни игри с игрални автомати. 

Съгласно чл. 10, ал.2 от ЗХ, независимо от общата забрана за реклама, се допуска обявяването на:

1. наименованията на игрите;
2. регистрираната търговска марка на организатора;
3. резултатите от игрите и спечелените печалби;
4. тегленията на тиражите.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация