Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Отговор на парламентарен въпрос от Николай Тишев – народен представител от ПГ на „БСП за България“, относно: поетапното внедряване на интегрирана финансово-информационна система за общините /ИФИСО/

13.11.2020 г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТИШЕВ, 

Договорът с „Информационно обслужване“ АД за поетапно внедряване на Интегрираната финансово-информационна система за общините и свързаните с това услуги и дейности е сключен по инициатива на Министерството на финансите за срок от 51 месеца, считано от 1 октомври 2020 г., като годишното разпределение за внедряване на системата по общини е както следва:

  1. 2020 г. - 30 общини;
  2. 2021 г. - 120 общини;
  3. 2022 г. - 112 общини;
  4. 2023 г. - 3 общини (София, Пловдив и Варна и всичките им райони).

За поетапното внедряване и поддържане на системата във всички общини се предвижда да им бъдат предоставени следните услуги и дейности:

  1. Доставка на лицензи, която ще се осъществява периодично по години, ориентировъчният общ брой е 1 651 лиценза.
  2. Поддръжка на доставените лицензи.
  3. Предоставяне на сигурна, защитена, надеждна и поддържана информационна и комуникационна инфраструктура на „Информационно обслужване“ АД, отговаряща на изискванията на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.
  4. Внедряване/поддържане на приложния софтуер - услугата обхваща дейностите по внедряване и обучение на служители от дадена община, както и такива, свързани с централизираното поддържане.

В информационната система са осъществени необходимите технологични и функционални настройки и са разработени интерфейс решения в следните функционални модули: „Бюджет“; „Финансово счетоводство“; „Дълготрайни активи“; „Материално стопанство“.

Интегрираната финансово-информационна система за общините разполага с богат набор от стандартни и допълнителни интерфейс решения за анализ и отчетност на информацията, за импорт на относими данни в Excel формат от кметствата и общинските заведения към съответната община. Разработен е специфичен интерфейс за предоставяне на данни от системите на общините за администриране на приходите от местни данъци и такси към модул „Финансово счетоводство“.

Очакванията на МФ са чрез унифицирането на счетоводните процеси в общините да се елиминира разнопосочното прилагане на нормативната уредба от някои общини. В дългосрочен план ще се постигне еднакво качество при въвеждането, съхраняването и интегритета на информацията, както и стандартизиране на процесите, свързани с управлението на счетоводните данни, агрегирането и консолидирането им на ниво община, област и т.н. Това ще доведе до своевременното предоставяне на надеждна и вярна информация на заинтересованите институции и опростяване на процесите, свързани с това. Ще се осигури централизирано управление на ресурсите (хардуер, системен и приложен софтуер), като поддържането, администрирането и  извършването на технологичните и функционални настройки, в съответствие с изискванията на нормативната уредба, ще се извършва от квалифицирани експерти на системния интегратор, по еднакъв начин за общините.

Като ползи за общините в дългосрочен план може да отбележим създаването на административен капацитет, притежаващ еднакви знания и умения и обогатяването им чрез комуникиране и споделяне на опит, както и отпадане на необходимостта от осигуряване, поддържане и администриране на собствен хардуер и софтуер за общината в посочената област, който отговаря в пълен обем на поставените изисквания за организационни мерки за защита на мрежите и информационните системи и свързаната с тях информация.

Финансовата стойност на проекта за четвъртото тримесечие на тази година е до 404 хил. лв. Средствата са осигурени в рамките на одобрените за Министерството на финансите разходи за информационни и комуникационни технологии за 2020 г., както и в Средносрочната бюджетна прогноза за следващите три години.

По отношение на въпроса Ви за избора на изпълнител, Ви информирам, че с одобрените промени в края на 2019 г. на Закона за електронното управление беше създаден нов член 7с, съгласно който дейностите по системна интеграция включват предоставянето на услуги по изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на работоспособността на информационните и комуникационните системи, използвани от административните органи, както и дейности, които осигуряват изпълнението на тези услуги.

По силата на § 45, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, системната интеграция по глава първа "а" „Управление на дейностите в областта на електронното управление“, раздел IV „Системна интеграция“ от същия закон се осъществява от „Информационно обслужване“ АД. Дружеството е публичен възложител по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 14 от Закона за обществените поръчки, във връзка с § 2, т. 43 от Допълнителните разпоредби на същия закон, само при възлагане на дейностите по системна интеграция, изброени в чл. 7с  от Закона за електронно управление.

В изпълнение на одобрените промени в Закона за електронното управление, Министерският съвет, с Решение № 727 от 5 декември 2019 г., изменено и допълнено с РМС № 358 и РМС № 419 от 2020 г., е определил административните органи, в това число и Министерството на финансите, които при изпълнение на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, са длъжни да възлагат изпълнението на тези дейности на системния интегратор – „Информационно обслужване“ АД.

Акционерното дружество притежава изключителни права за предоставяне на съответните услуги по силата на Закона за електронното управление. Същевременно дружеството е публичен възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, поради което определените за възлагане дейности, попадащи в обхвата на чл. 7с от Закона за електронното управление, са изключени от приложното поле на Закона за обществените поръчки, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 14 от същия закон. На основание цитираните по-горе законови разпоредби беше сключен договорът с „Информационно обслужване“ АД за възлагане на дейности по системна интеграция по чл. 7с от Закона за електронно управление, в обхвата на които безспорно попада и Интегрираната финансово-информационна система за общините.

 

БЛАГОДАРЯ!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация