Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Отговор на парламентарен въпрос от Валентина Найденова – народен представител от ПГ „БСП за България“

18.09.2020 г.

Относно: Получаване на своевременна информация за начислените, дължимите, платените (преведените) суми, погасените задължения и остатък по индивидуалната сметка на данъчно задължените лица, в т.ч. и за минали години

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НАЙДЕНОВА,

Правото на задължените лица за достъп до информация за публичните им задължения и за сроковете, в които следва да бъдат заплатени дължимите данъци, задължителните осигурителни вноски и другите публични задължения, е гарантирано в чл. 17, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В чл. 107, ал. 2 от ДОПК изрично е регламентирано правото на задълженото лице при поискване да получи справка за начина, по който е изчислено задължението, съдържаща данни за вида, основанието, общия и неплатения размер.

Съгласно чл. 87, ал. 9 от ДОПК регистрираното лице има право на електронен достъп до данъчно-осигурителната си сметка по ред и начин, определени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

В изпълнение на горното, НАП предоставя на портала си за електронни услуги актуална справочна информация за размера на задълженията на лицата, както за текущата година, така и за минали години, считано от 01 януари 2013 г.  Информацията е достъпна за задължените лица на портала за електронни услуги на НАП с квалифициран електронен подпис или с ПИК на НАП, и е реализирана в следните справки:

  • „Справка за задълженията и плащанията“;
  • „Справка за задълженията, с възможност за извършване на плащане“;
  • „Справка за извършените плащания, преведени по сметки на НАП и погасени задължения с тях“.

По отношение на местните данъци и такси следва да се има предвид, че в Закона за местните данъци и такси за данъка върху недвижимите имоти е предвидено размерът на задълженията за календарната година към местния бюджет да се съобщават на данъчно задължените лица. По отношение на задълженията за минали периоди следва да се има предвид, че задължените лица са били уведомени в съответната календарна година и в случай, че не са заплатени в законово определения срок, задълженията остават дължими до погасяването им по реда на ДОПК.

Важно е да се отбележи, че информацията относно задълженията на задължените лица (за текущата година, за минали години, платени и неплатени) или надвнесени суми за местни данъци и такси не се съхранява в обща информационна система за цялата страна, подобно на системата на НАП, което предполага съответната община да уведоми задължените лица за размера на местните данъци и такси за текущата година, определени по местонахождение на недвижимия имот или по постоянен адрес на задължените лица.

Редица общини предоставят на интернет страниците си електронна услуга за проверка/справка за дължими местни данъци и такси, като големите общини - София, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора, Варна и други предоставят и електронна услуга за плащане на задълженията (чрез виртуално терминално устройство ПОС или чрез ePay.bg).

Също така на портала си за електронни услуги НАП предоставя административна услуга „Справка за задълженията за местни данъци и такси с възможност за извършване на плащане“, вписана в административния регистър, чрез която задължените лица могат да получат информация за размера на задълженията си към общинския бюджет и възможност да ги заплатят.

Определянето на реда и начина за уведомяване на лицата за дължимите местни данъци и такса за битови отпадъци е в компетентността на общините. Определянето на единен ред и начин за уведомяване на задължените лица, който да бъде прилаган от всички общини, би нарушило принципа на местно самоуправление и процеса на децентрализация на общините. Поставянето на изисквания от друг орган, който е различен от община, крие риск от невъзможност да се отговори на спецификите на различните общини, както и пропускане на важни данни, необходими на общинските служители при администрирането на местните данъци и такси.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация