Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ВАСИЛ АНТОНОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

18.05.2018 г.

Относно: Средства за ефективни дезинсекционни и дезакаризационни мероприятия в общините по поречието на река Дунав

           

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНТОНОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

   

Опазването на жизнената среда от различни биологични, химични, физични и социални фактори, които оказват вредно въздействие върху здравето на човека, е регламентирано в Закона за здравето, като там е вменена отговорност на държавата, общините, юридическите и физическите лица – т.е. на всички нас. В конкретния случай оценката на рисковите места за предприемането на ефективни дезинсекционни обработки, подбора на препаратите, начините и сроковете за обработка на площите са от компетенциите на действащи структури към министъра на здравеопазването. В случая като такъв орган е определен Националният център по заразни и паразитни болести и регионалните здравни инспекции. Практическото провеждане на необходимите дезинсекционни и дезакаризационни мероприятия е задължение на общините, като тези дейности би следвало да се възприемат от общините като регулярни, макар в различна степен, а и не само по поречието на река Дунав.

По отношение на финансовото осигуряване считаме за възможно общините, в рамките на одобрените си годишни бюджети, да могат да финансират сами дейностите за подобни мероприятия на собствените си територии. Увереността ни произтича от постигнатите трайни тенденции на увеличаване както на постъпленията от имуществени данъци, приходи и доходи от собственост, между другото по консолидираната фискална програма за 2018 г. е предвиден ръст на собствените приходи на общините от 183,1 млн. лв. (8,7 %) спрямо програмата за 2017 г., така и допълнителните трансфери, които се одобряват с годишния закон за държавния бюджет за местни дейности, в т. ч. и на общата изравнителна субсидия – тя за 2018 г., спрямо 2017 г., е увеличена с 10 млн. лв.  

Опазването на човешкото здраве е отговорност на всеки от нас. Всички ние трябва да положим усилия и нужната отговорност за опазване на околната среда. В този смисъл, жителите в градовете и по-малките населени места имат големи очаквания към местните власти за създаване на необходимите условия за по-качествен живот в тези населени места.

Смятам, и тук идва отговорът на въпроса по отношение на централно бюджетно планиране на подобен тип разход, че подобен тип дейност на територията на цялата страна, а не само на територията на Дунавските общини, следва да се организира от общините, със силите и средствата, с които те разполагат. През последните години централно подобни разходи не се планират и не се предоставят от централния бюджет по бюджета на отделните общини като специфично бюджетно взаимоотношение. В интерес на истината, през годините, от 2005 г. до 2014 г., подобни централни трансфери са правени, но аз не смятам това за специфична централна държавна отговорност. Аналогията, която мога да дам, е, че със същите аргументи може да се приложи претенция към централната държавна власт да организира сметосъбирането и сметоизвозването на територията на конкретни общини. Смятам, че българските общини имат достатъчно капацитет да се справят с този тип риск за здравето на хората, не само по поречието на река Дунав, има и много други вътрешно-водни басейни на територията на страната, които предполагат развитието на подобни популации.  

 

 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация