Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ МЕНДА СТОЯНОВА, ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА И ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ - НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПГ НА ПП „ГЕРБ“

04.05.2018 г.

Относно: Текущото изпълнение на бюджета за първите три месеца на 2018 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО СТОЯНОВА,

УВАЖАЕМА Г-ЖО АНГЕЛОВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЧЕВ,

Постъпилите приходи и помощи по КФП за първите три месеца на 2018 г. са в размер на 9,219 млрд. лв., което представлява 24,1 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 621,1 млн. лв. или 7,3 %, докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Параметрите по изпълнението на основните данъци и осигурителни вноски (корпоративни данъци, ДДФЛ, ДДС, осигурителни вноски и др.) са добри, като прогнозите към момента дават основания да се очаква, че заложените в разчета за годината параметри в частта на данъчните приходи могат да бъдат постигнати, а при допускане за запазване на положителните тенденции от изминалите няколко месеца може да се очаква и неголямо превишение на годишните цели. За отчетените добри параметри по изпълнението на данъчните и осигурителните приходи към момента основен принос има и постигнатият устойчив икономически растеж през последните две години, както и положителните резултати от изпълнението на Единната национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, намаляване на сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството. Фискалните ефекти от тези мерки ясно се виждат в параметрите по изпълнението на приходите. Поради тази причина от изключителна важност е тези мерки да продължат да се прилагат системно и да се доразвиват, което оказва дисциплиниращ ефект и запазва положителните тенденции от последните две години в средносрочен хоризонт.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в общия бюджет на ЕС) към 31.03.2018 г. са в размер на 8,626 млрд. лв., което представлява 21,9 % от годишните разчети. Изпълнението на разходите към момента се развива съобразно разчетите за периода, като разходите през първата половина на годината традиционно са по-ниски от тези за втората половина, поради строителния сезон и концентрирането на значителни по размер капиталови разходи в последните две тримесечия. От друга страна, съпоставено с предходната година, се отчита ръст при някои елементи на разходите – основно инвестиционните разходи, социалните разходи, разходите за персонал и други. Положително е, че за разлика от предходната година, когато капиталовите разходи и капиталовите трансфери за първото тримесечие бяха ниски, през настоящата година се отчита значителен растеж на този показател от 64 на сто спрямо първото тримесечие на 2017 г. При разходите за персонал се наблюдава нарастване основно във връзка с изпълнението на приоритета от правителствената програма за поетапно увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование, както и поради предвиденото увеличение на заплатите в други сектори и системи, заложено в ЗДБРБ за 2018 г. При социалните разходи най-голям ръст спрямо предходната година се отчита при разходите за пенсии, поради базов ефект от увеличението им от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през юли и октомври 2017 г. на размера на минималната пенсия.

Салдото по консолидираната фискална програма на касова основа към края на месец март 2018 г. е положително в размер на 592,7 млн. лв. или 0,6 % от прогнозния БВП и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 880,2 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 287,6 млн. лева. Предвид спецификата на данъчния календар, както и на изместване на част от приходите в частта на корпоративните данъци от месец март в месец април, тъй като последният срок за плащане на корпоративния данък се падна в месец април, предварителните прогнози към април показват, че салдото по КФП продължава да отчита подобрение. За първите четири месеца на годината се очертава излишък в размер на около 1,3 млрд. лв., представляващ 1,3 % от прогнозния БВП.

В обобщение на изложеното до тук ще посоча, че изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2018 г. дава увереност, че заложените фискални цели за годината са постижими.

Друг важен елемент на водената фискална политика е последователното намаляване на държавния дълг. Постигнатото подобрение на бюджетната позиция и отчетеното превишение на приходите над разходите за последните две години позволява държавният дълг да бъде намален номинално с около 2,2 млрд. лв. и към края на 2017 г. консолидираният дълг на сектор „Държавно управление“ възлиза на 25,4 % от БВП при 29 % в края на 2016 година. Въз основа на предварителните оценки за динамиката на нивото на консолидирания дълг на сектор „Държавно управление“ през периода 2018 – 2021 г. се очаква делът му спрямо БВП да намалява през всяка една от години, като в края на 2021 г. да възлезе на около 19,4 %.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация