Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ДИМИТЪР СТОЯНОВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

30.03.2018 г.

Относно: Подзаконовата нормативна уредба в областта на ваучерите за храна

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

Съгласно разпоредбата на чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане не се облагат с данък социалните разходи, извършвани от работодателя за ваучери за храна в размер до 60 лв. месечно на всяко наето лице. Във връзка с механизма на предоставяне на тези ваучери за храна в чл. 209, ал. 6 от същия закон е предвидено, че редът за провеждане на конкурса, за издаване и отнемане на разрешението, условията и редът за отпечатване на ваучерите, броят на издаваните ваучери, условията за организирането и контролът върху осъществяването на дейност като оператор се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика и на министъра на финансите. Същата е по № 7 от 2003 г.

Едновременно с това разпоредбата на член 209, алинея 2 от ЗКПО (съответно член 4 от Наредба № 7) определя изрично изискванията, на които трябва да отговаря лице - кандидат за извършване на дейност като оператор. Това трябва да бъде лице, което има внесен основен (регистриран) капитал не по-малко от 2 млн. лв. към момента на подаване на документите за издаване на разрешение; е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност; не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация; няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на документите за разрешение; представлява се от лица, които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани и не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено с обявяване в несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Искам да подчертая, че в действащата нормативна уредба (ЗКПО и Наредба № 7) няма забрани за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна от лица, чиято основна дейност е извършване на търговия на дребно на храни и хранителни продукти. Всеки отказ за издаване разрешение на лице, което отговаря на действащата нормативна уредба, би представлявало надписване на съществуващия закон и подлежащо на обжалване по съответния ред.

Що касае темата, свързана с конкуренцията, тя не е предмет на Закона за корпоративно подоходно облагане. Знаете че, Комисията за защита на конкуренцията е националният орган на Република България, отговорен за прилагането на Общото право в областта на конкуренцията, който установява нарушения в областта на конкуренцията и предприема съответните санкционни  действия. В този смисъл, ако някой има претенции, че с действия и бездействия определен оператор е нарушил конкуренцията, то същият има право да сезира съответния надзираващ пазара орган.

Аз не смятам, че до тук сме открили или установили някакви проблеми от този характер, свързан с нарушаване на правилата на пазара. Но ако Вие разполагате с конкретна  информация за лицензиран оператор, който нарушава тези правила, аз съм готов да продължим анализа на неговото поведение и да предприемем необходимите действия. Естествено, всъщност, ако Вие смятате, че подобно нещо е необходимо да бъде променено в член 209 от Закона за корпоративно подоходно облагане, може да се обсъди едно подобно Ваше предложение, тъй като Министерски съвет и Вие в лично качество можете да направите тези промени.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация