Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ АТАНАС КОСТАДИНОВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

14.07.2017 г.

Относно: Разходване на над 14 млн. лв. държавни средства за обезвреждане на опасни отпадъци в частен имот

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТАДИНОВ,

Фактите и обстоятелствата, които изнесохте, не са били предмет на анализ на Министерството на финансите като орган, координиращ финансовата политика на Република България. В този смисъл ще ги приема за информация и ако смятате, че има нарушение някъде в закона, не само като народен представител, а и като обикновен български гражданин, можете да сезирате компетентните институции. Всичко друго е белетристика. Във връзка с Вашия въпрос относно определянето размера на средствата в размер на 14,4 млн. лева за обезвреждането на опасен отпадък трихлоретан, намиращ се на площадката на „Полимери" АД (несъст.), гр. Девня, област Варна, Ви предоставям следната информация:

Проблемът с обезвреждането на опасния отпадък датира от 2013 година, когато е констатиран теч от съоръженията, в които същият се съхранява. Трихлоретанът с общо количество 2 640 тона се съхранява в метални резервоари на площадката на „Полимери" АД (несъст.), гр. Девня, които са в много лошо техническо състояние и представляват сериозна заплаха както за сигурността на населението, така и за замърсяване на околната среда.

През същата година директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Варна, съгласно Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), припомням - говорим за 2013 г.,  издава заповед за предприемане на необходимите действия от страна на „Полимери" АД (несъст.) за отстраняване на непосредствената заплаха за възникване на екологични щети. С писмо до РИОСВ - Варна синдикът на предприятието г-н Иван Балабанов е заявил за невъзможността за изпълнение на тази заповед поради финансовото състояние на дружеството (с решение на Върховния административен съд № 1758 от 2012 г. е открито производство по несъстоятелност на „Полимери" АД, гр. Девня). В тази връзка, на основание чл. 24, ал. 2 от ЗОПОЕЩ, министърът на околната среда и водите издава Заповед № РД-402/24.04.2013 г., с която определя областния управител на област Варна за отговорен за изпълнението на превантивните мерки.

Същата година е проведена обществена поръчка за изготвяне на проект за техническа спецификация и финансов разчет, представляващ част от тръжна документация за провеждане на обществена поръчка, и е сключен договор №31/09.12.2013 г. с „Еко дизайн-2010" ЕООД.

През миналата година е проведена открита процедура за избор на изпълнител. С Решение № 1 от 31 януари 2017 година на областния управител на област Варна е определен изпълнител на обществената поръчка („Еко дизайн - 2010" ЕООД) с предмет „Транспортиране и екологосъобразно третиране чрез крайно оползотворяване/обезвреждане на отпадък с код и наименование 070107* халогенирани остатъци от дестилации и остатъци от реакция (тежки фракции) от метален резервоар (вертикален метален цилиндър) и метален резервоар (хоризонтален метален цилиндър), находящи се в гр. Девня, Промишлена зона - юг". Основният критерий за оценка на поръчката е бил избор на най-изгодно предложение при оптимално съотношение качество/цена по комплексна оценка, изчислена на база техническото предложение и предложената цена. Избраният изпълнител е калкулирал и предложил единична цена от 5 455 лв. за един тон отпадък или общо 14 402 000 лв.

Считано от 16 май 2017 година, е в сила сключеният договор между областния управител и изпълнителя на обществената поръчка. По силата на договора финансирането следва да се осигури до два месеца от неговото сключване.

Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 2 от ЗОПОЕЩ, осъществяването на дейностите на органите на изпълнителната власт се финансира от държавния бюджет, като със закона за държавния бюджет за съответната година се осигуряват средства по бюджета на Министерството на околната среда и водите и на Министерския съвет, като конкретният случай касае бюджета на Министерския съвет.

Относно собствеността на имота, където се помещават резервоарите с опасния отпадък, то от 16 юни 2006 година „Полимери" АД (несъст.) е собственик на имота и на въпросните резервоари. От 2 юни 2017 г. собственик на имота става ХЪС ООД, гр. Пловдив, докато собственик на резервоарите с трихлоретан продължава да бъде „Полимери" АД (несъст.).

В крайна сметка, в изпълнение на разпоредбите на ЗОПОЕЩ и предвид сериозната опасност от настъпване на значителни и трудно поправими екологични щети, бе прието Постановление № 118 на Министерския съвет от 2017 г., с което се одобрява разходването  на необходимите средства по бюджета на Министерския съвет за 2017 г., респективно по бюджета на областния управител на област Варна.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация