ПУБЛИКУВАНИ СА ДАННИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ 28.02.2010 г.

01.04.2010 г.

Постъпилите приходи и помощи към края на месец февруари са в размер на 3 097.6 млн. лв., или 11.7 % от планираните в ЗДБРБ за 2010 година.

Продължава тенденцията на спад на вноса, докато при износа вече се виждат положителни сигнали и той бележи ръст през последните месеци. По-ниският внос, както и по-ниските цени на някои суровини и материали за преработвателната промишленост се отразяват в спад при постъпления от ДДС от внос. От друга страна ръстът на износа води до по-висок ефективно възстановен данъчен кредит, което също допринася за по-ниските постъпления от ДДС. Ръстът на безработицата пък е сред основните предизвикателства в контекста на изпълнението на разчетите за приходите от ДДФЛ и осигурителни вноски. Данните за изпълнението на приходите към края на месец февруари показват забавяне, основно в частта на данъчните приходи. Напрегнато се очертава да бъде изпълнението на разчетите в частта на косвените данъци и по-конкретно приходите от ДДС и акцизи.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец февруари възлиза на 2 605.3 млн. лв., което е 84.1 % от общите постъпления по КФП. Приходите в частта на преките данъци са 471.1 млн. лв., или са постъпили 12.7 % от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 1 272.3 млн. лв., което е 11.0 % от програмата за годината. Приходите от ДДС са в размер на 684.1 млн. лв., или 10.1 % от планираните със ЗДБРБ за 2010 г. и с 575.4 млн. лв. по-малко спрямо постъпленията към февруари 2009 г. При съпоставката с данните за януари и февруари 2009 г. има ясно изразен базов ефект с еднократен характер, който се дължи на постъпилите еднократно през януари 2009 г. приходи от ДДС, свързани с огромните публични разходи през декември 2008 г. Постъпленията от акцизи към 28.02.2010 г. са в размер на 575.4 млн. лв., като изпълнението спрямо разчета за годината е 12.6 %. Приходите от мита възлизат на 12.8 млн. лв., или 9.3 % от разчетените за годината. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 83.4 млн. лв., или 11.6 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 28.02.2010 г. са 778.6 млн. лв., което представлява 15.2 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите са в размер на 492.3 млн. лв., или 9.0 % от разчета за годината. Спрямо постъпленията за същия период на 2009 г. се наблюдава изоставане с 414.7 млн. лв., което се дължи на постъпилите през  януари 2009 г. авансови плащания от фондовете на ЕС, които също имат еднократен ефект и оказват влияние при съпоставката и анализа на общия размер на приходите към февруари 2010 г.

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България за общия бюджет на ЕС) към 28.02.2010 г. възлизат на 4 495.7 млн. лв., което е 16.7 % от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 3 617.5 млн. лв. (16.9 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 426.7 млн. лв. (10.8 % от разчетите към  ЗДБРБ за 2010 г.) и лихвените плащания - на 237.8 млн. лв. (40.9 % от планираните за 2010 г.). Спрямо същия период на 2009 г. разходите нарастват с 816.3 млн. лв. (22.2%), в т.ч. ръстът на нелихвените разходи е 802.4 млн. лв. Най-сериозен натиск върху разходната част на бюджета през първите два месеца на годината, оказва ръста на социални и здравноосигурителни плащания през първите два месеца на годината.

Данните показват ръст при социалните и здравноосигурителните разходи за периода спрямо януари и февруари 2009 г. в размер на около 385 млн. лв. (27.3%), което представлява половината от номиналния ръст на нелихвените разходи по консолидирания бюджет за периода. Основният фактор за отчетения ръст в социалните разходи е базовият ефект от увеличението на пенсиите през юли 2009 г. По-високата база при разходите за пенсии през втората половина на 2009 г. действа през цялата 2010 г. и обуславя основната част от отчетения ръст при социлноосигурителните разходи за периода спрямо първите два меса на 2009 г., когато базата е била по-ниска преди индексирането на пенсиите. Нарастване има и при разходите по Кодекса за социално осигуряване (вкл. обезщетения при безработица), при здравноосигурителните разходи и др.

Другите две основни групи разходи, при които се наблюдава осезаем ръст са капиталовите разходи и субсидиите за нефинансови предприятия. По-високият размер на усвоените инвестиционни разходи и субсидии за реалния сектор и селскостопанските производители през първите два месеца на 2010 г. е свързан с усилията за стимулиране на икономиката и подобряване на условията пред българския бизнес. Фискалната политика през първото тримесечие на 2010 г. е умерено експанзивна, като временния дисбаланс в бюджетната позиция се обуславя от усилията за осигуряване на ресурс за приоритетно разплащане на задължения на държавата от предходни години към фирми изпълнители и доставчици по договори за обществени поръчки, изплащане на субсидии за селскостопанските производители в периода на годината, когато те имат най-голяма нужда от свеж ресурс и наваксване на изоставането при усвояването на средствата по европейските програми и фондове. 

Разходите за субсидии за нефиннсови предприятия за януари и февруари 2010 г. са нараснали с близо 170 млн. лв. спрямо същия период на предходната година и възлизат на 333.2 млн. лв. От тях близо 200 млн. лв. са субсидии за селскостопанските производители и заедно с директните плащания (вкл. средствата прехвърлени към директните плащания от ЕЗФРСР) и плащанията по пазарни мерки, които са изплатени на селскостопанските производители през януари и февруари, общият размер на средствата за сектора достига над 330 млн. лв.

 

През първите два месеца на 2010 г. се отчитат и по-високи капиталови разходи спрямо същия период на 2009 г., което се дължи на започналото поетапно изплащане на неразплатени задължения на държавата от предходната година, като за изтеклите два месеца от 2010 г. са разплатени около 110-120 млн. лв. стари задължения само по бюджетите на министерствата, ведомствата и агенциите.

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към февруари 2010 г. от централния бюджет възлиза на 213.6 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

Към края на месец февруари бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е отрицателно в размер на 1 398.1 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 1 015.7 млн. лв. и по европейските средства в размер на 382.4 млн. лв. Формирането на дефицита по консолидирания бюджет е следствие на отчетеното забавянето при изпълнението на приходите през първите два месеца на 2010 г. и по-високите разходи през периода, свързани с нарасналите социални и здравноосигурителни плащания, разплащането на задължения към бизнеса от предходната година, както и от дефицита по европейските средства, вследствие на извършените по-високи разходи по предприсъединителните инструменти на ЕС, Структурните и Кохезионния фондове на ЕС и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Фискалният резерв към 28.02.2010 г. е в размер на 6 344.5 млн. лв.

Данните за изпълнението на консолидирания бюджет към 28 февруари 2010 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория \"Бюджет\"/„Статистика\". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на консолидирания бюджет, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация