Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ОСНОВНИ ПРОМЕНИ, ПРЕДЛОЖЕНИ В ЗАКОНИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ

ОСНОВНИ ПРОМЕНИ, ПРЕДЛОЖЕНИ В ЗАКОНИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ

14.10.2009 г.

1. По Закона за акцизите и данъчните складове:

Увеличение на акцизните ставки за различните видове акцизни стоки:

- Цигари - от 41 лв. за 1000 къса и 40.50 на сто от продажната цена на 74 лв. за 1000 къса и 36 на сто от продажната цена.

- Въвежда се минимален общ акциз върху цигарите в размер на 137 лв. за 1000 къса;

- Керосин - от 565 лв. за 1000 литра на 600 лв. за 1000 литра;

- Електрическа енергия за стопански нужди - 1.40 лв. за 1 мегават час на 2.00 лв. за 1 мегават час.

В резултат на изменението в проектозакона, се очаква в Държавният бюджет да постъпят допълнително около 232 млн.лв. през 2010

Изменения във връзка с Директива 2008/118/ЕО, която влиза в сила от 01.04.2010г.

- компютъризиране на движението и контрола на акцизните стоки чрез Системата за движение и контрол на акцизните стоки (EMCS - Excise Movement and Control System;

- въвеждане на нови понятия и процедури при работата с компютърната система;

Изменения във връзка с борбата със сивата икономика:

- Отмяна на режима на досега действащите разпоредби за възстановяване на акциза върху моторните горива (на база 7.5 литра на декар за обработваема земя), използвани за обработка на земеделска земя от земеделските производители, одобрени за финансово подпомагане по Закона за подпомагане на земеделските производители;

- Въвеждане на система за продажба на маркирани горива - газьол и керосин, използвани за отопление и обработка на земеделска земя с акцизни ставки в размер на 50 лв. за 1000 литра;

- Въвежда се задължение към лицата, които ще освобождават за потребление маркирани горива да разполагат със заверен документ, по образец от лицето, което ще използва тези стоки за съответното предназначение;

- Въвежда се акцизна ставка в размер на 600 лв. за тежките корабни горива;

- Въвеждане на нулева акцизна ставка за смазочните масла, като по този начин същите ще бъдат обект на контрол от митническите органи;

- Въвеждат се допълнителни изисквания, свързани с издаването на лицензи за управление на данъчен склад и регистрацията на регистрирания търговец и нерегистриран търговец;

 - Разделяне на процеса на производството от процесите, свързани с чисто физическото смесване на горивата. Определени са обичайните операции, които могат да се извършват в данъчен склад, както и тези, които се извършват  след предварително писмено уведомление до компетентното митническо учреждение;

- Въвежда се изискване към лицата прилагащи режима за отложено плащане на акциз за задължително разтоварване в обектите, които са посочени в лиценза или в удостоверението за регистрация;

- Отмяна на задължението за заплащане на акциз при изтичането на 60-дневния срок от получаване на бандеролите за стоки, за които акцизът не е станал дължим на друго основание;

- Ограничава се общата вместимост на съдовете за производство на етилов алкохол в малките обекти за дестилиране до 500 литра;

- Предвижда се забрана за складирането в данъчен склад на стоки с платен акциз. В извънредни случаи това може да става след разрешение от компетентното митническо учреждение;

- Предвижда се с цел засилване на административния контрол да се въведат и по-строги административно наказателни разпоредби и да се увеличат правомощията на митническите органи:

-    да изземват и задържат стоките, предмет на нарушение на закона;

-    да налагат обезпечителни мерки, които включват запор на движими вещи и вземания, включително по сметки в банки; запор върху стоки в оборот и възбрана върху недвижими имоти;

-    засилен контрол по отношение на средствата за измерване;

-    увеличава се размера на имуществените санкции.

2. По Закона за данък върху добавената стойност:

Промени, във връзка с изискванията на директиви и решения на СЕО

- Промени относно мястото на изпълнение на доставката на услуги. Промяната е във връзка Директива 2008/8/ЕО на Съвета, като мястото на доставка на услуги ще зависи от статута на клиента - данъчно задължено или данъчно незадължено лице.

- Промени в закона съобразени с решения на СЕО. Увеличен е срокът за приспадане на данъчен кредит от тримесечен на 12-месечен.

Промени за съответствие с Директива 2006/112/ ЕС

- От обхвата на освободените доставки се изключва и става облагаема с ДДС доставка процесуалното представителство, с което се осъществява правото на защита на физически лица в досъдебни, съдебни, административни и арбитражни производства.

Изменения във връзка с борбата със сивата икономика:

- Въвеждане на дистанционна връзка на фискалните устройства с Националната агенция за приходите.

- При регистрация на данъчно задължени лицата по закона ще се декларира електронен адрес за кореспонденция с приходната администрация.

- Органите по приходите ще могат да отказват или прекратяват регистрация по закона на лица, които имат публични задължения, събирани от НАП.

- Органите по приходите ще могат да не отказват или прекратяват регистрация по закона и в случаите на регистрация с обезпечение.

- Отменена е поредността на лицата, от които следва да се търси отговорност за данъка по облагаема доставка.

3. По Закона за корпоративното подоходно облагане

- Увеличаване на данъка за хазартните дейности от тото и лото, залагане върху резултати от спортни състезания и случайни събития от 10% на 12%.

Очакван положителен ефект за бюджета -около 12 млн.лв. годишно.

- Чуждестранните юридически лица от ЕС/ЕИП получават право за преизчисляване и възстановяване на част от удържания данък при източника при отчитане на извършените от тях разходи;

- Отмяна на данъчното облекчение за предприятия, извършващи големи инвестиции в определени отрасли - селско стопанство, преработвателна промишленост, производство, високи технологии и инфраструктура (чл.189а от ЗКПО);

- Премахва се изискването за подаване в НАП на годишен финансов отчет, като вместо него предприятията следва да подават годишен отчет за дейността (екземпляра за статистиката). С посочената промяна  се цели годишният отчет за дейността да бъде подаван пред един орган, с което да бъде постигнато намаляване на административната тежест за предприятията и постигане на икономия на ресурси;

- Увеличаване на кръга лица, в полза на които направено дарение може да служи за данъчно облекчение. Поради голямото си социално значение към кръга лица са добавени център „Фонд за асистирана репродукция" и център „Фонд за трансплантация".

4. По Закона за данъците върху доходите на физическите лица

- Въвежда се условие за притежаване на имота повече от 3 години за необлагане с данък на дохода от продажба на един недвижим жилищен имот годишно.

- Увеличава се основата за облагане на доход от продажба на дялове/акции, придобити с направена непарична вноска (апорт).

- Отменя се данъчното облекчение за млади семейства - приспадане на лихви по ипотечни кредити. Oтмяната ще влезе в сила от 01.01.2010 г. 

- По предложение на министерство на здравеопазването даренията към "Център "Фонд за асистирана репродукция" и Център "Фонд за трансплантация" са добавени към данъчното облекчение за дарения.

- Чуждестранните физически лица от ЕС/ЕИП получават право за преизчисляване на удържания данък при източника по начина определен за местните физически лица;

- Въвежда се задължение за деклариране на заеми на физически лица в общ годишен размер над 5000 лв., с изключение на кредитите от кредитни институции. Мярката е в изпълнение на т.33 от Графика на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за периода септември - декември 2009 г., одобрен с Решение на МС от 09.09.2009 г.

- Предвидено е премахване на изискването за подаване в НАП на годишният финансов отчет. Вместо него предприятията на физическите лица - търговци следва да подават в НАП годишен отчет за дейността (екземпляра за статистиката).

5. По Закона за местните данъци и такси

- Дава се възможност за определяне на по-високи размери на данъка върху недвижимите имоти (горната граница от 2 на хиляда става 2.5 на хиляда) и на данъка при възмездно придобиване на имущество (съответно горната граница от 2.6 на сто става 3 на сто). Намален е и прага за необлагане на имотите - от 2520 лв. на 1680 лв.

- На служителите на общинската администрация се предоставят права освен на органи по приходите и правомощия за налагане на обезпечителни мерки т.е. част от правомощията на публични изпълнители на Националната агенция за приходите

- Променя се начина на определяне на данъчната основа на недвижимите имоти на предприятията, която в действащият закон е отчетната стойност и се предлага тя да бъде по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно Приложение №2

- Предложено е с данък при придобиване да се облагат недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и превозните средства, включени в активите на предприятие, което се прехвърля или преобразува, без преобразуване чрез промяна на правната форма.

 

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация