Подписка за замяна на държавни дългосрочни облигации, деноминирани в щатски долари, с държавни дългосрочни облигации, деноминирани в евро

23.05.2003 г.

На основание § 15 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г. (обн. ДВ, бр. 120 от 29.12. 2002 г.) и Наредба № 5 за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с държавни ценни книжа (обн. ДВ, бр.119 от 27.12.2002 г.) Министерството на финансите обяви подписка за замяна на държавни дългосрочни облигации, деноминирани в щатски долари от емисия BG 20 097 94 228, с държавни дългосрочни облигации, деноминирани в евро от емисия BG 20 400 99 223.

Замяната е продължение на предприетото преструктуриране на вътрешния държавен дълг и е в съответствие с взетото от Министерството на финансите решение същата да бъде провеждана веднъж в рамките на всяко тримесечие.

Началната дата на подписката е 28 май 2003 г., а крайната – 30 май 2003 г. Замяната на държавните дългосрочни облигации ще бъде осъществена на 06 юни 2003 г.

Минималното количество, което един участник в подписката би могъл да запише, е 10 000 щатски долари.

Замяната на държавни дългосрочни облигации, деноминирани в щатски долари от емисия BG 20 097 94 228, с държавни дългосрочни облигации, деноминирани в евро от емисия BG 20 400 99 223, ще се извърши по обявените от БНБ курсове щатски долар/лев/евро три работни дни (03.06.2003 г.) преди датата на замяната.

Държавните дългосрочни облигации, деноминирани в евро от емисия BG 20 400 99 223, са с дата на падеж 1 януари 2019 г. Емитирани са в безналична форма, свободно прехвърляеми са и имат статута на държавните дългосрочни облигации, деноминирани в щатски долари от емисия BG 20 097 94 228. Датите на лихвените плащания са 1 юли и 1 януари всяка година, а лихвеният купон е в размер на шестмесечния EURIBOR, действащ за предходния период, обявяван от министъра на финансите до три дни след началото на всеки лихвен период.

В замяната могат да участват всички местни и чуждестранни лица, притежаващи облигации от емисия BG 20 097 94 228.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация