Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Публикувани са данните за финансовото състояние на общините за третото тримесечие на 2019 г. и на общините със съгласувани планове за финансово оздравяване

02.12.2019 г.

Анализът на данните в края на третото тримесечие на 2019 г. спрямо края на 2018 г., както и спрямо същия период на 2018 г., показва, че средният дял на приходите в общите постъпления за страната нараства до 38,32 % спрямо 36,65 % в края на 2018 г., като остава по-нисък и спрямо същия период на миналата година(40,59 %). Броят на общините, които отчитат дял на приходите от общите постъпления, по-висок от средния за страната, е 39, спрямо 38 към края на преходната година и 34 към края на месец септември 2018 година. Приходите превишават разходите за местни дейности към края на третото тримесечие на 2019 г. при 11,7 % от общините или при 31 общини, намаление спрямо същия период на миналата година, когато са били 48. В края на 2018 г. този резултат се наблюдава само при 22 общини или 8,3 %. Средното за страната равнище на размера на дълга като процент от планираните приходи, изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ, спада до 47,48 % спрямо 49,02 % година по-рано, но остава по-ниско спрямо края на 2018 г. - 50,25 %. За разлика от преходните наблюдавани периоди, към края на септември 2019 г. бюджетното салдо на общините на национално ниво е отрицателно.

В края на септември 2019 г. размерът на наличните задължения за разходи по бюджетите на общините към годишния на разходите на общините намалява до 3,6 % (при 3,9 % към 30.09.2018 г. и 6,7 % към 31.12.2018 г.). Броят на общините, превишаващи средните нива за страната, е 82, при 86 за същия период на миналата година и 68 към края на 2018 година. Към 30.09.2019 г. в 14 общини задълженията за разходи към годишния размер на разходите превишава 15 на сто (при 19 общини за същия период на миналата година и 22 към 31.12.2018 г.).

Просрочените задължения на общините към 30.09.2019 г. са в размер на 137,3 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 125,2 млн. лв., като са формирани от 130 общини, представляващи 49,0 % от общия брой, 135 общини, завършват третото тримесечие на 2019 г. без просрочени задължения по бюджета си. Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 28,3 % или 75 общини, като общият размер на реализираното от тях намаление е приблизително 30,2 млн. лева. В същото време 58 общини, представляващи 21,9 % от всички, увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 23,2 млн. лева. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 2,7 млн. лв. и  съставляват около 2,1 % от размера на просрочените задължения по бюджетите на общините.

Общинският дълг и общинските гаранции към 30.09.2019 г. възлизат на 1 399,8 млн. лв., в т.ч. 620,5 млн. лв. вътрешен (44,3 %) и 779,3 млн. лв. (55,7 %) външен дълг. Голяма част от общинския дълг и общинските гаранции 1 172,8 млн. лв. (83,8 %) са предназначени за финансиране на инвестиционни проекти. Спрямо края на 2018 година, размерът на общинския дълг и общинските гаранции се увеличава с 1,7 млн. лв., което се дължи на намаление на размера на вътрешния дълг с 5,6 млн.лв. и увеличение на размера на външния дълг със 7,3 млн. лв.  

Усилията на Министерството на финансите продължават да бъдат в посока подобряване на ефективността на управление на общинските бюджети. Препоръчително е общините да приемат и изпълняват оздравителни планове при наличие не само на три или повече от показателите по чл. 130а от ЗПФ, но и при индикации за достигане на критичните стойности по един или повече от всички наблюдавани показатели.  По този начин местните власти ще преодолеят и елиминират своевременно риска да нарушат фискалните правила и параметри по ЗПФ.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация