Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ПУБЛИКУВАНИ СА ДАННИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ 30.11.2017 г.

29.12.2017 г.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец ноември 2017 г. е положително в размер на 2 385,8 млн.  лв. (2,4 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 2 582,1 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 196,3 млн. лева. В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 2016 г., основно поради ръста на данъчните, вкл. осигурителните приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава поради базов ефект в 2016 г., свързан с възстановени към България грантове от ЕС в началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния програмен период 2007–2013 година.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към ноември 2017 г. са в размер на 31 903,4 млн. лв. или 90,0 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 2 394,3 млн. лв. (8,5 %), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 26 778,1 млн. лв., което представлява 95,5 % от планираните за годината приходи. Съпоставено с данните към ноември 2016 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 9,6 % (2 338,0 млн. лева).

Приходите от преки данъци са в размер на 4 818,3 млн. лв. или 94,6 % от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 482,0 млн. лева (11,1 %).

Приходите от косвени данъци са в размер на 13 407,5 млн. лв., което е 95,6 % от разчетите за годината. Съпоставено с данните към ноември 2016 г., постъпленията в групата нарастват с 849,2 млн. лв. (6,8 %). Постъпленията от ДДС са в размер на 8 591,0 млн. лв. или 97,8 % от планираните. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват с 656,6 млн. лв. (8,3 %). Размерът на невъзстановения ДДС към 30.11.2017 г. е 62,2 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 4 609,6 млн. лв. (91,5 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 173,8 млн. лв. или 104,7 % спрямо разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 969,3 млн. лв. или 97,8 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 7 583,0 млн. лв., което представлява 95,6 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14,4 % (956,1 млн. лева).  

Неданъчните приходи са в размер на 880,3 млн. лв., което представлява 81,6 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от помощи са в размер на 1 245,0 млн. лв. или 47,1 % от планираните за годината.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към ноември 2017 г. възлизат на 29 517,5 млн. лв., което е 80,3 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2016 г. бяха в размер на 27 618,9 млн. лева. Нарастването на разходите спрямо края на месец ноември 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия (от юли и октомври), както и по-високите разходи за субсидии и за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ с 20 пр. п. спрямо 2016 година.

Нелихвените разходи са в размер на 27 942,1 млн. лв., което представлява 80,9 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към ноември 2017 г. са в размер на 25 928,6 млн. лв. (91,5 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 2 013,5 млн. лв. (32,5 % от разчетите към ЗДБРБ за 2017 г.). Лихвените плащания са в размер на 759,0 млн. лв. или 91,8 % от планираните за 2017 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.11.2017 г. от централния бюджет, възлиза на 816,4 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Размерът на фискалния резерв {1} към 30.11.2017 г. е 11,9 млрд. лв., в т.ч. 11,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,6 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30 ноември 2017 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 {1} Обхватът на показателя фискален резерв е в съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация