Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ПУБЛИКУВАНИ СА ДАННИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ 30.11.2016 г.

30.12.2016 г.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец ноември 2016 г. е положително в размер на 3 465,1 млн. лв. (3,8% от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1 764,5 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 1 700,5 млн. лв. За сравнение за същия период на 2015 г. бе отчетен дефицит по КФП в размер на 406,4 млн. лв. (0,5% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 4,3 процентни пункта. Факторите за подобрението на бюджетната позиция продължават да бъдат по-високите приходи и по-ниското усвояване на капиталовите разходи. Освен добрите параметри по приходите по националния бюджет влияние върху текущото салдо по КФП оказват и сметките за средства от ЕС, където превишението на приходите над разходите представлява 1,9% от прогнозния БВП.

Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма (КФП) към ноември 2016 г. са в размер на 31 083,9 млн. лв. или 94,1% от годишните разчети. Съпоставено със същия период на 2015 г. приходите и помощите нарастват с 2 007,8 млн. лв. (6,9%). Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2 331,3 млн. лв., докато постъпленията в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия) са по-малко. Следва обаче да се отбележи, че постъпленията от помощи вече надвишават планираните с разчета за годината, като изпълнението спрямо плана е 110,8 процента.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) възлиза на 24 440,1 млн. лв., което представлява 94,0% от планираните за годината приходи. Съпоставено с ноември 2015 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 8,6% (1 929,8 млн. лв.).

Приходите от преки данъци са в размер на 4 336,3 млн. лв. или 92,6% от предвидените в разчетите за годината, като спрямо ноември 2015 г. нарастват с 383,4 млн. лв. (9,7%).

Приходите от косвени данъци са в размер на 12 558,3 млн. лв., което е 94,7% от разчетите по ЗДБРБ за 2016 г. Съпоставено с края на месец ноември 2015 г. постъпленията в групата нарастват с 1 064,3 млн. лв. (9,3%). Постъпленията от ДДС са в размер на 7 934,4 млн. лв. или 94,3% от планираните за годината. Съпоставени с предходната година приходите от ДДС нарастват със 735,7 млн. лева. Размерът на невъзстановения ДДС към края на ноември е 132,9 млн. лева. Ръст се отчита и при приходите от акцизи, които възлизат на 4 432,6 млн. лв. (94,9% от разчетените за годината), като спрямо ноември 2015 г. нарастват със 7,5% или 307,5 млн. лева. Постъпленията от мита са 161,4 млн. лв. или 107,6% спрямо разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 918,6  млн. лв. или 100,8% изпълнение спрямо годишните разчети.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 6 626,9  млн. лв., което представлява 92,9% от разчетените за годината. Съпоставено с предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 5,7% (358,6 млн. лева).  

Неданъчните приходи са в размер на 3 824,0  млн. лв., което представлява 85,3% изпълнение на годишните разчети или с 401,5 млн. лв. (11,7%) повече спрямо края на  ноември 2015 година.

Приходите от помощи са в размер на 2 819,9 млн. лв. или 110,8% спрямо планираните за годината.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към ноември 2016 г. възлизат на 27 618,9 млн. лв., което е 79,3% от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към ноември 2015 г. бяха в размер на 29 482,5 млн. лева. По-ниското усвояване на разходите през изминалите месеци на годината е свързано преди всичко със забавяне при някои капиталови разходи (основно по сметките за средства от ЕС), което се дължи на ниското усвояване през началния етап на изпълнение на проектите по новия програмен период 2014-2020 г.

Нелихвените разходи са в размер на 26 160,6 млн. лв., което представлява 80,2% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към ноември 2016 г. са в размер на 24 079,0 млн. лв. (90,8% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 2 081,5 млн. лв. (34,1% от разчетите към ЗДБРБ за 2016 г.). Лихвените плащания са в размер на 695,8 млн. лв. или 86,7% от планираните за 2016 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към ноември 2016 г. от централния бюджет, възлиза на 762,5 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС, Решение на Съвета 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейските общности и Регламент на Съвета № 1150/2000, изменен с Регламент № 2018/2004, Регламент № 105/2009 и Регламент № 1377/2014,  за прилагане на Решение 2007/436/ЕО.

Размерът на фискалния резерв към 30.11.2016 г. е 14,3 млрд. лв., в т.ч. 12,6 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,7 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30 ноември 2016 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация