Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН „ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР „ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА АВГУСТ*

30.09.2016 г.

Съгласно водения от МФ официален регистър на дълга, дългът на подсектор „Централно управление"** към края на август 2016 г. възлиза на 13 360,7 млн. евро. Вътрешните задължения са в размер на 3 504,2 млн. евро, а външните - в размер на 9 856,5 млн. евро.

В края на отчетния период делът на дълга на подсектор „Централно управление" към брутния вътрешен продукт (БВП)*** възлиза на 29,3%, като делът на вътрешния дълг е 7,7%, а на външния дълг - 21,6%. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление" в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 26,2%, а външните - от 73,8%.

Валутната структура на дълга към края на месеца се разпределя както следва:  78,9% в евро, 20,2% в левове, 0,6% в щатски долари и 0,2% в други валути.

Извършените плащания по дълга на подсектор „Централно управление" към края на август са в размер на 1 572,0 млн. лева, от които 1 060,2 млн. лв. погашения по главници и 511,8 млн. лв. лихви.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление" през август достига до 202,0 млн.евро, от които 31,6 млн.евро са вътрешните гаранции, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е в размер на 0,4%.

Бюлетинът се намира в раздел „Статистика"/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление".

 

* Съгласно чл.36, ал.3 от Закона за публичните финанси /в сила от 01.01.2014 г.
обн. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ. бр.95 от 8.12.2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7.06.2016 г./, считано от м.юни 2016 г. МФ публикува месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление". Информация за размера, структурата и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг /поет по реда на ЗДД/ и публикувана до м.май 2016 в бюлетин „Държавен дълг", в новото издание се съдържа в приложението на стр.15.
 

** Дълг на подсектор "Централно управление" е дългът на подсектор "Централно управление" съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност.

*** По прогнозни данни за БВП, съгласно актуализираната пролетна  макроикономическа прогноза на Министерство на финансите за 2016 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация