Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Салдото по консолидираната фискална програма към края на месец юни 2024 г. се очаква да бъде дефицит в размер на 0,6 млрд. лева

01.07.2024 г.

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на месец юни 2024 г. да бъде дефицит в размер на 0,6 млрд. лв. (0,3 % от прогнозния БВП). За сравнение, салдото по КФП към полугодието на 2023 г. бе близко до балансирано (излишък в размер на 0,1 % от БВП).

Следва да се отбележи, че за разлика от предходната година, когато в държавния бюджет през юни постъпиха приходи от дивидент за държавата от държавни предприятия в размер на около 0,4 млрд. лв., през настоящата година приходите от дивиденти са незначителни по размер. От друга страна, през месец юни в изпълнение на ратифицирания от Народното събрание Международен договор (LOA) BU-B-UCP "Придобиване на бойни машини Страйкър", Министерството на отбраната извърши разходи в общ размер на около 0,6 млрд. лева.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към юни 2024 г. се очаква да бъдат в размер на 34,5 млрд. лв., което е 45,8 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година постъпленията нарастват с 3,1 млрд. лв. (9,8 на сто), като принос за това имат данъчните приходи, които нарастват в номинално изражение с 2,6 млрд. лв. (10,6 на сто) и постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС), които нарастват с 0,8 млрд. лева. В сравнение с предходната година неданъчните приходи намаляват с 0,3 млрд. лв. (5,5 на сто) основно поради спад при постъпленията от продажба на квоти за емисии на парникови газове по бюджета на ФСЕС и приходи от дивидент за държавата от държавни предприятия.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2024 г. възлизат на 35,1 млрд. лв.[1], което е 43,0 % от годишните разчети. На съпоставима база спрямо предходната година се отчита нарастване, основно при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии, след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и при разходите за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации със ЗДБРБ за 2023 г. и ЗДБРБ за 2024 г. и други. 

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30.06.2024 г. от централния бюджет, възлиза на 0,7 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към юни 2024 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец юли 2024 година.

 

 

-

[1] През м. февруари 2024 г. в изпълнение на чл. 71, ал.1 от Постановление № 13 на Министерския съвет от 2024 г. от сметката за чужди средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) бяха възстановени средства в общ размер на 1,2 млрд. лв. В хода на изпълнението на бюджета за 2024 г. част от тези средства ще бъдат предоставяни с акт на Министерския съвет като трансфери за общините за финансиране на Инвестиционната програма за общински проекти по реда на чл. 107 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (ЗДБРБ) на базата на подписани споразумения с МРРБ. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост с предходната година, разходите към края на юни 2024 г. са 36,3 млрд. лв. при 31,2 млрд. лв. към края на юни 2023 г, което представлява номинално нарастване в размер на 16,1 на сто спрямо първото полугодие на 2023 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация