Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Завършваме месец януари с 400 млн. лв. бюджетен излишък

01.02.2024 г.

На база на предварителни данни и оценки за месец януари 2024 г. се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) да бъде положително в размер на 0,4 млрд. лв. (0,2 % от прогнозния БВП), което е близко до отчетеното за януари 2023 г. Приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2024 г. нарастват с около 6,3 на сто спрямо януари 2023 г., което компенсира в голяма степен по-високите разходи, дължащи се основно на базов ефект при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии през януари 2024 г., след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г. Сред другите причини са I по-високите разходи за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации с приетия в средата на 2023 г. ЗДБРБ за 2023 г. и други.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2024 г. се очаква да бъдат в размер на 5,2 млрд. лв. и нарастват с 0,3 млрд. лв. спрямо отчетените за януари 2023 година. За този ръст принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо януари 2023 г. с 0,5 млрд. лв., докато неданъчните приходи и постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) остават по-ниски от постъпленията за януари 2023 г. с около 0,2 млрд. лв.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 2024 г. са в размер на 4,8 млрд. лева. За сравнение, разходите по КФП за януари 2023 г. бяха в размер на 4,4 млрд. лева. Нарастване на разходите се очертава при социалните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал и други, докато разходите за субсидии за нефинансови предприятия (основно по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“) отчитат спад, основно поради нормализирането на цената за небитовите потребители на електрическа енергия на Българската независима енергийна борса, която остана под определения праг за изплащане на компенсации през декември 2023 г. и януари 2024 г., докато през януари 2023 г. бяха изплатени компенсации по действащи тогава програми.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за януари 2024 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец февруари 2024 година.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация